Studia cywilne I stopnia

Jak co roku przygotowaliśmy dla kandydatów na studia ofertę praktycznych kierunków studiów, w specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy związanych z lotnictwem i rynkiem lotniczym i nie tylko. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

 • Lotnictwo i Kosmonautyka
  • 3,5-letnie (7 semestrów) STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne) w specjalnościach: pilotaż statków powietrznych, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, inżynieria lotnicza (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)
  • 3,5-letnie (7 semestrów) STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne o profilu praktycznym) - STUDIA DUALNE
  • 1,5-roczne (3 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne) w specjalności: eksploatacja statków powietrznych
   
  Dla studentów cywilnych, kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.
   
  Wydział Lotnictwa dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym.
   
  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
   
  Absolwent specjalności bezzałogowe statki powietrzne będzie przygotowany do sterowania i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Znajdzie on zatrudnienie min. w wojsku, policji, straży pożarnej, przemyśle chemicznym i energetycznym, rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach samorządowych i komórkach reagowania kryzysowego.
   
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego oraz w zakładach eksploatujących statki powietrzne. Posiadają również umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a w szczególności do tych zakładów, które realizują zadania dla lotnictwa i kosmonautyki.
   
  Wiedza ta, obejmuje zarówno nowoczesne technologie oraz środki informacyjne jak również wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych (przepisy JAR FCL-1,2, EASA) określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel latający oraz personel zapewniający nieprzerwaną zdatność do lotu.
   
  Dzięki zapewnieniu tej zgodności absolwenci są przygotowani zarówno do podjęcia studiów drugiego stopnia jak również mogą się ubiegać o uzyskanie licencji nadawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego uznawanych na obszarze całej Unii Europejskiej co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.
   
  Absolwent studiów specjalności "Inżynieria lotnicza" będzie przygotowany do eksploatacji statków powietrznych w zakresie dotyczącym płatowca i zespołu napędowego statku powietrznego.
   
 • Nawigacja
  • 3,5-letnie (7 semestrów) STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne) w specjalnościach: eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym  (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)
  • 1,5-roczne (3 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne) w specjalnościach: zarządzanie ruchem lotniczym
 • Bezpieczeństwo Narodowe
  3-letnie (6 semestrów) STUDIA LICENCJACKIE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: 
   
  - Bezpieczeństwo lotnicze i ochrona lotnisk;
   
  - Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie;
   
  - Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych;
   
  - Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym;
   
  - Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym;
   
  - Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie.
   
  • Wybór specjalności dokonywany jest po II semestrze studiów.
  • 2-letnie (4 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: 
  - Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk;
   
  - Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych;
   
  - Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych. 
   
  • Wybór specjalności dokonywany jest po rozpoczęciu studiów.
  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, oferowane przez Lotniczą Akademię Wojskową, łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej pogłębionej wiedzy o istocie bezpieczeństwa, instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego i ich kompetencjach, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, zachodzących tam procesach i mechanizmach kształtowania bezpieczeństwa narodowego.
   
  Bezpieczeństwo narodowe to kierunek przyporządkowany poprzez efekty uczenia się do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie).
  • Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.
  • Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry.
  Praktyki zawodowe odbywają się w wybranych organizacjach lotniczych, w portach lotniczych, jednostkach administracji państwowej, zakładach lotniczych, jednostkach podporządkowanych MON oraz MSW.
  Cele kształcenia zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu przeznaczenia, organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz systemu obronnego państwa, użycia Sił Zbrojnych RP, w tym Sił Powietrznych w systemie obronnym państwa i Sojuszu Północnoatlantyckiego, zasad organizacji i działania niemilitarnych struktur systemu bezpieczeństwa i obrony państwa, zakresu obowiązków administracji i obywateli w systemach bezpieczeństwa oraz sposobach działania na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, kryzysu i wojny.
  Uwzględniając specjalności studiów celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w środowisku lotniczym i uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do zatrudnienia na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych lotnictwa państwowego lub w cywilnych organizacjach lotniczych.
   
  SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU
   
  W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia realizowane są specjalności:
   
  • bezpieczeństwo w transporcie lotniczym,
  • bezpieczeństwo portów lotniczych,
  • ochrona portu lotniczego,
  • bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym,
  • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • cyberbezpieczeństwo w lotnictwie.
  W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia realizowane są specjalności:
   
  • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,
  • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych,
  • zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych
  CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA
   
  Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
   
  Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym poznają planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem i praktycznego ich wykorzystania. Posiądą wiedzę z zakresu obsługi naziemnej, będą potrafili analizować sytuacje kryzysowe. Uzyskają wiedzę z zakresu komunikacji w organizacji lotniczej, ekologii oraz medycyny w transporcie lotniczym, jak i psychicznej oraz fizycznej higieny personelu organizacji lotniczej.
   
   
   
  Bezpieczeństwo portów lotniczych
   
  Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Bezpieczeństwo portów lotniczych uzyskają szeroką wiedzę teoretyczną i podstawy praktyczne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w portach lotniczych. W trakcie nauki poznają podstawy prawne bezpieczeństwa w lotnictwie, procedury działań w warunkach zagrożeń, zasady współpracy instytucji państwowych w portach lotniczych. Uzyskają wiedzę na temat posługiwania się bronią palną oraz odbędą praktyczne szkolenie strzeleckie. Zdobędą podstawy wiedzy na temat wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych, ochrony portów lotniczych, jak i genezę, rozwój i najnowsze aspekty związane z terroryzmem lotniczym (w tym metody przeciwdziałania) oraz kryminologii i kryminalistyki w odniesieniu do portów lotniczych.
   
   
   
  Ochrona portu lotniczego
   
  Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Ochrona portu lotniczego poznają przede wszystkim podstawy prawne oraz metody, środki i zasoby przeznaczone do ochrony portu lotniczego. Zostaną przygotowani do stosowania technik samoobrony, jak i zdobędą wiedzę na temat posługiwania się bronią palną oraz odbędą praktyczne szkolenie strzeleckie. Nacisk kształcenia jest położony na aspekty psychologiczne pracowników ochrony portów lotniczych oraz współpracę z instytucjami państwowymi. Ponadto, w trakcie studiów zaprezentowane zostaną zadania służb ochrony w zakresie zapobiegania terroryzmowi.
   
  Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym
   
  Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym uzyskają kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o pracę jako stewardzi, stewardessy, a także o zatrudnienie w procesie obsługi pasażerów w portach lotniczych, w różnych komórkach organizacji lotniczych, transportu oraz innych organizacji, dla których ważne jest bezpieczeństwo i profesjonalna obsługa pasażerów. Będą znali wyposażenie pokładowe i procedury w samolocie. Zostaną przygotowani do pracy głównie na pokładzie samolotu, ale również w procesie obsługi pasażerów, zwłaszcza w porcie lotniczym.
   
   
   
  Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
   
  Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie uzyskają kwalifikacje zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem, stosowania ich w działaniach profilaktycznych związanych z zapewnieniem pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych, zarządzania ryzykiem operacyjnym (monitorowanie i oceny poziomu bezpieczeństwa, identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka, zarządzania zmianami) i promowania bezpieczeństwa, promowania pożądanych standardów i działań w obszarach bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych. Zdobędą doświadczenie w tym zakresie podczas zawodowych praktyk studenckich.
   
  Zarządzanie kryzysowe
   
  Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Zarządzanie kryzysowe poznają współczesne zagrożenia kryzysowe oraz strategie zarządzania kryzysowego. Poznają także podstawy prawne zarządzania kryzysowego i zdobędą umiejętności posługiwania się nimi. Będą potrafili diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną w obszarze zarządzania kryzysowego. Będą też potrafili określić sposoby przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym. Zostaną przygotowani do planowania kryzysowego, do współdziałania w grupie zadaniowej.
   
   
   
  Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie
   
  Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie uzyskają kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz ochrony danych. Specjalność jest silnie powiązana z aktualnymi potrzebami lotniczego rynku pracy. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: prawne aspekty bezpieczeństwa informacji, zarządzanie bezpieczeństwem informacji w lotnictwie, metody ochrony przed cyberzagrożeniami, system ochrony lotnictwa w aspekcie cyberzagrożeń. Wiedza oraz umiejętności uzyskane podczas kształcenia, umożliwią absolwentom branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, w tym z monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń.
   
   
  CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA
   
   
  Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
   
  Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk uzyskają wiedzę umiejętności i kwalifikacje pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej głównie w portach lotniczych, w służbach ochrony lotnisk, w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, głównie w Siłach Powietrznych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, w podsystemach bezpieczeństwa powietrznego, podsystemach zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej. Poznają procedury i instrumenty kontroli oraz zapewniania bezpieczeństwa i ochrony lotnisk, a także zasady reagowania i usuwania powstających zagrożeń na lotniskach oraz w obszarze narodowej przestrzeni powietrznej.
   
   
   
  Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych
   
  Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych uzyskają kwalifikacje zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem; stosowania nowoczesnych metod w działaniach profilaktycznych związanych z zapewnieniem pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych; zarządzania ryzykiem operacyjnym (monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, zarządzania zmianami) i promowania pożądanych standardów i działań w obszarach bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych.
   
   
   
  Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych
   
  Absolwenci, którzy ukończą studia w specjalności Zarządzanie kryzysowe
  w organizacjach lotniczych poznają współczesne zagrożenia kryzysowe oraz strategie zarządzania kryzysowego. Poznają także podstawy prawne zarządzania kryzysowego
  i zdobędą umiejętności posługiwania się nimi. Będą potrafili diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, w tym w organizacjach lotniczych, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną
  w obszarze zarządzania kryzysowego. Będą też potrafili określić sposoby przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym w tym w lotnictwie. Zostaną przygotowani do planowania kryzysowego, do współdziałania w grupie zadaniowej. Zdobędą doświadczenie w tym zakresie podczas zawodowych praktyk studenckich.
   
   
   
  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
   
  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych, przede wszystkim portach lotniczych. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa lotniczego państwa. Uwzględniając specjalności studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa lotniczego. Mogą podjąć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, jak i specjalistycznych.
   
  Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.
   
  Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:
   
  • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;
  • specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa;
  • ekspert do spraw bezpieczeństwa, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.
 • Logistyka
  • 3,5-letnie STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: 
   
  - Logistyka lotnictwa;
   
  - Zarządzanie obsługą na lotnisku;
   
  - Logistyka wojskowa.
   
  • Wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów.
  • 1,5-roczne (3 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa - ogólnologistyczna
   
  Logistyka to kierunek łączący dotychczasowy dorobek i tradycję kształcenia w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań, z obecnymi wymaganiami i potrzebami zakresie kształcenia specjalistów branży logistycznej na potrzeby wymagającego i szybko zmieniającego się rynku pracy środowiska wojskowego i cywilnego.
  Studia na kierunku Logistyka są przeznaczone dla osób, które zamierzają uzyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy w różnych obszarach logistyki.
  W swoim założeniu, studia te rozwijają u studenta nie tylko umiejętności inżynierskie, ale także pozwalają nabyć mu wymagane kompetencje społeczne, przydatne do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach Sił Zbrojnych, organizacjach komercyjnych, instytucjach publicznych i społecznych.
  Kierunek ten daje możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych systemów logistycznych, ich technice i technologii oraz głównych obszarach ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencjach rozwojowych.
  Logistyka to kierunek przyporządkowany, poprzez efekty kształcenia, do obszaru nauk technicznych. W ramach Logistyki prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Logistyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł inżyniera (po studiach I stopnia) i magistra (po studiach II stopnia). Ponadto studia stacjonarne I i II stopnia prowadzone są również dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy po zakończeniu studiów uzyskują dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).
   
  Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów
  Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry
   
  SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU
   
  Absolwenci studiów na kierunku Logistyka - pierwszego stopnia z tytułem inżyniera i drugiego stopnia z tytułem magistra - będą przygotowani do zatrudnienia przede wszystkim w profesjach związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą, a także w sektorze przedsiębiorstw i w instytucjach resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przemyśle obronnym oraz instytucjach, służbach i organach państwa, wykorzystujących technikę lotniczą. Absolwenci uzyskują wykształcenia w ramach specjalności:
   
  • Logistyka lotnictwa,
  • Zarządzanie obsługą na lotnisku,
  • Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna.
  Cele kształcenia na stacjonarnych studiach na kierunku Logistyka w specjalnościach Logistyka lotnictwa, Zarządzanie obsługą na lotnisku oraz Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu zagadnień logistyki oraz obsługi towarowej i pasażerskiej w portach lotniczych i przedsiębiorstwach związanych z lotnictwem i opartą na podstawach nauk technicznych, społecznych i nauk o zarządzaniu, dotyczących:
   
  • Znajomości teoretycznych podstaw funkcjonowania terminali pasażerskich, współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz głównych obszarów ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych.
  • Zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi pasażera oraz obsługi logistycznej lotnictwa w różnych dziedzinach jego zastosowania.
  • Nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z logistyką, handlingiem, jak też funkcjonowaniem lotnictwa państwowego i prywatnego oraz organizacją rynku usług lotniczych.
  • Procedur związanych z procesem decyzyjnym, realizowanym na terenie portów lotniczych oraz przez organa kierowania logistyką, organizowania i prowadzenia szeroko rozumianej współpracy biznesowej w zakresie działań lotnictwa.
  • Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z zakresu obsługi pasażerskiej, logistyki i zabezpieczenia działań lotnictwa.
   
  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
   
  Ukończenie studiów na kierunku Logistyka daje absolwentowi teoretyczne i praktyczne podstawy do:
   
  • pracy na stanowiskach specjalistów logistyki w przedsiębiorstwach branży lotniczej oraz w przedsiębiorstwach współdziałających z lotnictwem i świadczących usługi na jego korzyść;
  • pracy w organizacjach i instytucjach resortów Obrony Narodowej, MSWiA oraz innych strukturach państwowych i prywatnych związanych z zabezpieczeniem działań lotnictwa.
  Absolwenci posiadają szeroką wiedzę oraz zdolności i umiejętności analizowania złożonych, dynamicznych sytuacji biznesowych oceny warunków działania logistyki i racjonalnego reagowania na wpływ różnorakich czynników zewnętrznych oraz umiejętność przystosowywania się do nowych warunków środowiska prawno-biznesowego. Dysponują nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z zakresu logistyki, w tym dotyczącymi wykorzystania w pracy najnowocześniejszych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w działalności logistycznej.
  W trakcie kształcenia duża waga przykładana jest do integrowania w praktycznej działalności zagadnień z dziedziny nauk technicznych z wiedzą i umiejętnościami właściwymi dla dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, nauki o zarządzaniu) w celu uzyskania interdyscyplinarnych kwalifikacji niezbędnych współczesnemu logistykowi.
   
  Absolwenci studiów na kierunku Logistyka są przygotowani do zatrudnienia w logistyce, przede wszystkim w profesjach związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą, a także w sektorze przedsiębiorstw i w instytucjach resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przemyśle obronnym oraz instytucjach, służbach i organach państwa, wykorzystujących technikę lotniczą.
  Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach są: przedsiębiorstwa branży lotniczej, podmioty zarządzające lotniskami, centra logistyczne, firmy transportowe, Bazy Lotnictwa i Wojskowe Oddziały Gospodarcze w strukturze resortu Obrony Narodowej, Straż Graniczna, podmioty lotnictwa cywilnego, administracja rządowa oraz samorządowa. Inną sferą zatrudnienia absolwentów są instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, szkolnictwo wyższe, sektory przemysłu lotniczego i obronnego oraz dynamicznie rozwijany sektor transportu międzynarodowego.