Studia cywilne I stopnia

Jak co roku przygotowaliśmy dla kandydatów na studia ofertę praktycznych kierunków studiów, w specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy związanych z lotnictwem i rynkiem lotniczym i nie tylko. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

 • Lotnictwo i Kosmonautyka
  • 3,5-letnie (7 semestrów) STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne) w specjalnościach: pilotaż statków powietrznych, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, inżynieria lotnicza (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)
  • 3,5-letnie (7 semestrów) STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne o profilu praktycznym) - STUDIA DUALNE
  • 1,5-roczne (3 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne) w specjalności: eksploatacja statków powietrznych
   
  Dla studentów cywilnych, kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.
   
  Wydział Lotnictwa dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym.
   
  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
   
  Absolwent specjalności bezzałogowe statki powietrzne będzie przygotowany do sterowania i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Znajdzie on zatrudnienie min. w wojsku, policji, straży pożarnej, przemyśle chemicznym i energetycznym, rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach samorządowych i komórkach reagowania kryzysowego.
   
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego oraz w zakładach eksploatujących statki powietrzne. Posiadają również umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a w szczególności do tych zakładów, które realizują zadania dla lotnictwa i kosmonautyki.
   
  Wiedza ta, obejmuje zarówno nowoczesne technologie oraz środki informacyjne jak również wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych (przepisy JAR FCL-1,2, EASA) określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel latający oraz personel zapewniający nieprzerwaną zdatność do lotu.
   
  Dzięki zapewnieniu tej zgodności absolwenci są przygotowani zarówno do podjęcia studiów drugiego stopnia jak również mogą się ubiegać o uzyskanie licencji nadawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego uznawanych na obszarze całej Unii Europejskiej co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.
   
  Absolwent studiów specjalności "Inżynieria lotnicza" będzie przygotowany do eksploatacji statków powietrznych w zakresie dotyczącym płatowca i zespołu napędowego statku powietrznego.
   
 • Nawigacja
  Studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone są w trybie stacjonarnym. Czas trwania studiów wynosi 7 semestrów. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej. 
   
  W ramach cywilnych studiów stacjonarnych I stopnia student ma do wyboru 30% punktów ECTS w ramach modułów zajęć związanych z zarządzaniem ruchem lotni-czym lub infrastrukturą nawigacyjną, w szczególności z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi.
   
  Kierunek Nawigacja oferuje kształcenie w obszarze nowoczesnych metod nawigacji z wykorzystaniem systemów i technik nawigacji satelitarnej, zarządzania przestrze-nią powietrzną i ruchem lotniczym oraz eksploatacji infrastruktury nawigacyjnej por-tów lotniczych. Należy podkreślić, że nawigacja stanowi specjalność w dyscyplinie naukowej Inżynierii Lądowej i Transportu, i jest ściśle z nią powiązana. Ma to swoje odzwierciedlenie w efektach uczenia się oraz problematyce działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Instytucie Nawigacji.
  Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specjalistyczne, które uzyska-ją absolwenci, odnoszą się do umiejętności ogólnych, podstawowych umiejętności inżynierskich oraz kompetencji społecznych. 
   
  Sylwetka absolwenta kierunku Nawigacja studiów I stopnia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą, zgodnie z ukończonym modułem kształcenia. Posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach związanych z nawigacją lotniczą, w szczególności systemami GNSS oraz obsługą ruchu lotniczego. Absolwent stu-diów kierunku nawigacja otrzymuje tytuł inżyniera i  jest przygotowany do samo-dzielnej pracy zgodnie ze specjalnością, posiada umiejętność pracy zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji oraz formułowania opinii.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia po ukończeniu studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw nawigacji i radionawigacji, budowy i funk-cjonowania elementów systemu GNSS oraz umiejętności z zakresu eksploatacji urządzeń i systemów radionawigacyjnych, satelitarnych, zwłaszcza tych, które sta-nowią oprzyrządowanie lotnisk. Zdobyta wiedza, obejmuje zarówno nowoczesne technologie nawigacyjne, jak również wymagania międzynarodowych instytucji lot-niczych (ESA, ICAO, EASA, EUROCONTROL) określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji
  personelu lotniczego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego
  stopnia.
   
  Studia I stopnia na kierunku Nawigacja przygotowują wysokiej klasy specjali-stów do pracy w:
  - organizacjach zarządzających ruchem lotniczym (PAŻP);
  - jednostkach państwowego nadzoru lotniczego (ULC);
  - portach lotniczych cywilnych i wojskowych;
  - przedsiębiorstwach eksploatujących i serwisujących infrastrukturę nawiga-cyjną, w szczególności GNSS;
  - wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunika-cyjnych i transportowych;
  - w komórkach technicznych Polskiej Agencji Kosmicznej; 
  - komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.
  - zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem systemów nawigacyjnych; 
  - przedsiębiorstwach projektujących, produkujących, i serwisujących funkcjo-nowanie infrastruktury nawigacyjnej. 
   
   
 • Bezpieczeństwo Narodowe

  Przygoda z edukacją w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego na kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe rozpoczyna się od studiów pierwszego stopnia, które można rozpocząć po zdaniu matury. Studia te trwają trzy lata – sześć semestrów – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra.

  Studia pierwszego stopnia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

  Cele kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu przeznaczenia, organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz systemu obronnego państwa, użycia Sił Zbrojnych RP, w tym Sił Powietrznych w systemie obronnym państwa i Sojuszu Północnoatlantyckiego, zasad organizacji i działania niemilitarnych struktur systemu bezpieczeństwa i obrony państwa, zakresu obowiązków administracji i obywateli w systemach bezpieczeństwa oraz sposobach działania na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, kryzysu i wojny.

   

  W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku studiów Bezpieczeństwo lotnicze realizowane jest kształcenie w następujących specjalnościach (modułach):

   

  Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym

   

  Studenci, którzy wybiorą specjalność Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym poznają metody planowania i wdrażania nowoczesnych technik zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie oraz praktycznego ich wykorzystania. Osoby te uzyskają wiedzę z zakresu obsługi naziemnej na lotniskach, będą potrafiły dokonać analizy sytuacji kryzysowych. Nabędą umiejętności z zakresu komunikacji w organizacji lotniczej, ekologii oraz medycyny w transporcie lotniczym, jak i psychicznej oraz fizycznej higieny personelu organizacji lotniczej. Kształcenie obejmuje m.in. takie przedmioty jak: czynnik ludzki w transporcie lotniczym; komunikacja społeczna w organizacji lotniczej; system zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej; system zarządzania danymi z rejestratorów w transporcie; ekologia w transporcie lotniczym; procedury zarządzania kryzysowego w lotnictwie; podstawowe techniki samoobrony personelu lotniczego.

   

  Bezpieczeństwo portów lotniczych

   

  Studenci, którzy wybiorą specjalność Bezpieczeństwo portów lotniczych zostaną wykształceni w zakresie szeroko rozumianego obszaru safety w lotnictwie, w szczególności w odniesieniu do portów lotniczych. Studenci poznają mechanizmy postępowania w porcie lotniczych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, procedury bezpieczeństwa, zasady współdziałania służb portu lotniczego w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: człowiek jego możliwości i ograniczenia; obsługa naziemna w portach lotniczych; ratownictwo lotnicze i lotniskowe; psychologia zagrożeń terroryzmem; podstawy kryminologii i kryminalistyki; współpraca instytucji państwowych w sytuacjach szczególnych w porcie lotniczym; szkolenie strzeleckie - strzelnica certyfikowana; system zarządzania bezpieczeństwem (SMS); bezzałogowe systemy powietrzne; bezpieczeństwo portu lotniczego w sytuacji zagrożeń militarnych.

   

  Ochrona portu lotniczego

  Studenci, którzy wybiorą specjalność Ochrona portu lotniczego kształceni będą w celu uzyskania kwalifikacje pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej głównie w portach lotniczych, w służbach ochrony lotnisk (security), w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, głównie w Siłach Powietrznych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, w podsystemach bezpieczeństwa powietrznego, podsystemach zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: psychologia w zakresie zadań pracowników ochrony; wybrane zagadnienia kryminologii i kryminalistyki; prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne procesowe, administracyjne w zakresie wykonywania zadań pracownika ochrony; samoobrona i techniki interwencyjne; udzielanie pomocy przedlekarskiej; wyszkolenie strzeleckie – strzelnica certyfikowana; zapobieganie terroryzmowi – zadania pracowników ochrony.

   

  Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym 

  Studenci, którzy wybiorą specjalność Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym uzyskają kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o pracę jako stewardzi, stewardessy, a także o zatrudnienie w procesie obsługi pasażerów w portach lotniczych, w różnych komórkach organizacji lotniczych, transportu oraz innych organizacji, dla których ważne jest bezpieczeństwo i profesjonalna obsługa pasażerów. Będą posługiwali się językiem angielskim średnio zaawansowanym, na poziomie europejskim B2, oraz drugim językiem wybranym przez siebie w stopniu podstawowym. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: psychologia zagrożeń i czynnik ludzki w lotnictwie; komunikowanie międzykulturowe i podstawy dyplomacji w transporcie lotniczym; obsługa lotów pasażerskich; wyposażenie pokładowe i procedury w samolocie; ratownictwo lotnicze i lotniskowe; zasady savoir vivre i obsługa lotów VIP; podstawy medycyny lotniczej i pomoc przedlekarska

   

  Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

  Studenci, którzy wybiorą specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie uzyskają kwalifikacje niezbędne do realizacji procesu zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem, a także stosowania ich w działaniach profilaktycznych. Uzyskana wiedze umożliwi wykonywanie takich czynności jak: monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, zarządzanie zmianami i promowanie bezpieczeństwa, pożądanych standardów oraz działań w obszarach bezpieczeństwa lotniczego. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: polityka bezpieczeństwa transportu; zarządzanie zasobami ludzkimi w lotnictwie; zarządzanie ryzykiem operacyjnym w lotnictwie; bezpieczeństwo lotów - studium przypadków; system zarządzania bezpieczeństwem (SMS); krajowa władza lotnicza; obsługa portów lotniczych; Organizacje lotnicze.

   

   

  Zarządzanie kryzysowe
  Studenci, którzy wybiorą specjalność Zarządzanie kryzysowe zostaną przygotowani do planowania kryzysowego, współdziałania w grupie zadaniowej, opracowania strategii zarządzania kryzysowego. Uzyskają umiejętności pozwalające diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, w tym w organizacjach lotniczych, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną w obszarze zarządzania kryzysowego. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: obrona cywilne; sytuacje kryzysowe w lotnictwie; wsparcie prawno-organizacyjne i techniczne zarządzania kryzysowego; diagnozowanie sytuacji kryzysowych; systemy ratownicze w reagowaniu kryzysowym; polityka informacyjna w zarządzaniu kryzysowym; planowanie kryzysowe; kierowanie w systemie zarządzania kryzysowego; negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

  Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie 

   

  Studenci, którzy wybiorą specjalność Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie uzyskają kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz ochrony danych. Specjalność jest silnie powiązana z aktualnymi potrzebami lotniczego rynku pracy. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: prawne aspekty bezpieczeństwa informacji, zarządzanie bezpieczeństwem informacji w lotnictwie, metody ochrony przed cyberzagrożeniami, system ochrony lotnictwa w aspekcie cyberzagrożeń. Wiedza oraz umiejętności uzyskane podczas kształcenia umożliwiają studentom i absolwentom branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, w tym z monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń.

   

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych, przede wszystkim portach lotniczych. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa lotniczego państwa. Uwzględniając specjalności studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa lotniczego. Mogą podjąć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, jak i specjalistycznych.

   

  Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

   

  Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

  – wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;

  – specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa;

  –  ekspert do spraw bezpieczeństwa, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.

   

   

   

 • Logistyka
  • 3,5-letnie STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: 
   
  - Logistyka lotnictwa;
   
  - Zarządzanie obsługą na lotnisku;
   
  - Logistyka wojskowa.
   
  • Wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów.
  • 1,5-roczne (3 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa - ogólnologistyczna
   
  Logistyka to kierunek łączący dotychczasowy dorobek i tradycję kształcenia w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań, z obecnymi wymaganiami i potrzebami zakresie kształcenia specjalistów branży logistycznej na potrzeby wymagającego i szybko zmieniającego się rynku pracy środowiska wojskowego i cywilnego.
  Studia na kierunku Logistyka są przeznaczone dla osób, które zamierzają uzyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy w różnych obszarach logistyki.
  W swoim założeniu, studia te rozwijają u studenta nie tylko umiejętności inżynierskie, ale także pozwalają nabyć mu wymagane kompetencje społeczne, przydatne do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach Sił Zbrojnych, organizacjach komercyjnych, instytucjach publicznych i społecznych.
  Kierunek ten daje możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych systemów logistycznych, ich technice i technologii oraz głównych obszarach ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencjach rozwojowych.
  Logistyka to kierunek przyporządkowany, poprzez efekty kształcenia, do obszaru nauk technicznych. W ramach Logistyki prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Logistyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł inżyniera (po studiach I stopnia) i magistra (po studiach II stopnia). Ponadto studia stacjonarne I i II stopnia prowadzone są również dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy po zakończeniu studiów uzyskują dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).
   
  Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów
  Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry
   
  SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU
   
  Absolwenci studiów na kierunku Logistyka - pierwszego stopnia z tytułem inżyniera i drugiego stopnia z tytułem magistra - będą przygotowani do zatrudnienia przede wszystkim w profesjach związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą, a także w sektorze przedsiębiorstw i w instytucjach resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przemyśle obronnym oraz instytucjach, służbach i organach państwa, wykorzystujących technikę lotniczą. Absolwenci uzyskują wykształcenia w ramach specjalności:
   
  • Logistyka lotnictwa,
  • Zarządzanie obsługą na lotnisku,
  • Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna.
  Cele kształcenia na stacjonarnych studiach na kierunku Logistyka w specjalnościach Logistyka lotnictwa, Zarządzanie obsługą na lotnisku oraz Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu zagadnień logistyki oraz obsługi towarowej i pasażerskiej w portach lotniczych i przedsiębiorstwach związanych z lotnictwem i opartą na podstawach nauk technicznych, społecznych i nauk o zarządzaniu, dotyczących:
   
  • Znajomości teoretycznych podstaw funkcjonowania terminali pasażerskich, współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz głównych obszarów ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych.
  • Zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi pasażera oraz obsługi logistycznej lotnictwa w różnych dziedzinach jego zastosowania.
  • Nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z logistyką, handlingiem, jak też funkcjonowaniem lotnictwa państwowego i prywatnego oraz organizacją rynku usług lotniczych.
  • Procedur związanych z procesem decyzyjnym, realizowanym na terenie portów lotniczych oraz przez organa kierowania logistyką, organizowania i prowadzenia szeroko rozumianej współpracy biznesowej w zakresie działań lotnictwa.
  • Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z zakresu obsługi pasażerskiej, logistyki i zabezpieczenia działań lotnictwa.
   
  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
   
  Ukończenie studiów na kierunku Logistyka daje absolwentowi teoretyczne i praktyczne podstawy do:
   
  • pracy na stanowiskach specjalistów logistyki w przedsiębiorstwach branży lotniczej oraz w przedsiębiorstwach współdziałających z lotnictwem i świadczących usługi na jego korzyść;
  • pracy w organizacjach i instytucjach resortów Obrony Narodowej, MSWiA oraz innych strukturach państwowych i prywatnych związanych z zabezpieczeniem działań lotnictwa.
  Absolwenci posiadają szeroką wiedzę oraz zdolności i umiejętności analizowania złożonych, dynamicznych sytuacji biznesowych oceny warunków działania logistyki i racjonalnego reagowania na wpływ różnorakich czynników zewnętrznych oraz umiejętność przystosowywania się do nowych warunków środowiska prawno-biznesowego. Dysponują nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z zakresu logistyki, w tym dotyczącymi wykorzystania w pracy najnowocześniejszych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w działalności logistycznej.
  W trakcie kształcenia duża waga przykładana jest do integrowania w praktycznej działalności zagadnień z dziedziny nauk technicznych z wiedzą i umiejętnościami właściwymi dla dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, nauki o zarządzaniu) w celu uzyskania interdyscyplinarnych kwalifikacji niezbędnych współczesnemu logistykowi.
   
  Absolwenci studiów na kierunku Logistyka są przygotowani do zatrudnienia w logistyce, przede wszystkim w profesjach związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą, a także w sektorze przedsiębiorstw i w instytucjach resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przemyśle obronnym oraz instytucjach, służbach i organach państwa, wykorzystujących technikę lotniczą.
  Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach są: przedsiębiorstwa branży lotniczej, podmioty zarządzające lotniskami, centra logistyczne, firmy transportowe, Bazy Lotnictwa i Wojskowe Oddziały Gospodarcze w strukturze resortu Obrony Narodowej, Straż Graniczna, podmioty lotnictwa cywilnego, administracja rządowa oraz samorządowa. Inną sferą zatrudnienia absolwentów są instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, szkolnictwo wyższe, sektory przemysłu lotniczego i obronnego oraz dynamicznie rozwijany sektor transportu międzynarodowego.