Ważne informacje dla kursantów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych słuchaczy kursów przez Lotniczą Akademię Wojskową

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa, zwana dalej "LAW", z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521, w której imieniu działa Rektor-Komendant LAW.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w LAW, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji kursu/szkolenia w LAW.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) w przypadku kursów/szkoleń ogólnodostępnych (komercyjnych) lub niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) w przypadku szkoleń/kursów, na które kieruje właściwy organ wojskowy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną ujawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji kursu/szkolenia, a następnie przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących archiwizacji dokumentów w LAW.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, kiedy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody, udzielona zgoda może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku kursu ogólnodostępnego (komercyjnego) podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i realizacji kursu, natomiast w przypadku kursu/szkolenia, na które kieruje organ wojskowy, podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.