Ocena nauczycieli akademickich

Ocena nauczycieli akademickich

Zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Senatu LAW - ocenie okresowej podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 etatu lub pełniący służbę w Lotniczej Akademii Wojskowej, z wyjątkiem Rektora-Komendanta. Ocena okresowa jest dokonywana na zarządzenie Rektora-Komendanta, nie rzadziej niż raz na cztery lata.
Przy ocenie bierze się pod uwagę między innymi indywidualne osiągnięcia naukowe pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.
Na ocenę cząstkową z działalności naukowej składają się punkty uzyskane za:
  • publikacje wykazane w ewidencji;
  • inne efekty działalności naukowej wykazane w ankiecie sprawozdawczej w systemie VERBIS, w tym komercjalizacja wyników badań oraz pozyskiwanie środków na naukę zgodnie z załącznikiem nr 1 część 3 uchwały nr 1/2020.
Pracownicy na koniec każdego roku kalendarzowego składają oświadczenie upoważniające Lotniczą Akademię Wojskową do wykazania osiągnięć pracownika. Do oświadczenia dołączają listę publikacji. Na podstawie publikacji ujętych w oświadczeniach w Biurze ds. nauki rozwoju przygotowywane jest zestawienie publikacji pracowników LAW wraz z punktami przyznanymi zgodnie z rozporządzeniem o ewaluacji i obowiązującymi listami ministerialnymi, które jest przekazywane Komisji Oceniającej. W ocenie nauczyciela uwzględniane są punkty tylko za publikacje znajdujące się w wyżej wymienionym oświadczeniu.