Ogłoszenia

 • Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych

  W tym miejscu można znaleźć podstawowe informacje o programach, w których można się ubiegać o dofinansowanie badań naukowych. Informacje o rozpoczęciu oraz zakończeniu poszczególnych naborów zamieszczane są w ogłoszeniach.

  W przypadku chęci ubiegania się o dofinansowanie należy zgłosić się do Biura ds. nauki i rozwoju, gdzie otrzymają Państwo pomoc w formalnym procedowaniu wniosku.

  W pliku „Formularz podstawowych informacji do wykorzystania we wnioskach o dofinansowanie” (formularz) zawarte są informacje, które mogą być pomocne podczas przygotowywania wniosków aplikacyjnych.

  Wysłanie wniosku aplikacyjnego wymaga akceptacji Prorektora ds. naukowych.

   
  NARODOWE CENTRUM NAUKI
  Narodowe Centrum Nauki - odnośnik do strony - jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Realizując te zadania, NCN ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych w ramach następujących typów konkursów odnośnik do strony :
   
  OPUS

  Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy.

  Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

   
  PRELUDIUM

  Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu opiekuna naukowego.

  Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

   

  SONATA BIS

  Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

   

  MAESTRO

  Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

   

  PRELUDIUM BIS

  Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

  Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

   

  SONATA

  Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Wysokość kosztów pośrednich może wynosić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

   

  Informacje o aktualnych konkursach znajdują się na stronie NCN - odnośnik do strony.

   

  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

  Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności - odnośnik do strony.

  Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

  Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.

   

  Informacje o aktualnych konkursach znajdują się na stronie NCBiR: odnośnik do strony

   

  NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy. Agencja przyznaje środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego o wsparcie finansowe ze środków NAWA mogą ubiegać się osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

   

  Programy dla naukowców realizowane przez NAWA:

   Informacje do strony NAWA odnośnik do strony

   

  Polskie Powroty - odnośnik do strony

   

  Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

   

  Program im. Bekkera - odnośnik do strony

  Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.

  Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

   

  Program im. Iwanowskiej - odnośnik do strony

  Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

  O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.

   

  Program im. Ulama - odnośnik do strony

  Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe jest zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

   

  CEEPUS - odnośnik do strony

  Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

   

  Informacje o aktualnych konkursach znajdują się na stronie NAWA: odnośnik do strony

 • Grant badawczy MON

  Informacje ogólne

  Celem programu jest wzmocnienie potencjału naukowego Uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ze względu na potrzeby obronności w obszarze techniki i technologii obronnych i budowania priorytetowych zdolności SZRP.

  Projekty w ramach programu realizowane są we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi:

  • międzynarodowymi w szczególności z wiodącymi na świecie uczelniami, które znajdują się na aktualnej liście Academic Ranking of World Universities, tzw. liście szanghajskiej lub instytutami badawczymi w znaczącym dorobku w obszarze realizowanego projektu.
  • krajowymi jednostkami naukowymi o najwyższym krajowym potencjale naukowym, które uzyskały podczas ostatniej oceny parametrycznej kategorię A+ lub A.

  Podstawą przyjęcia projektów badawczych do realizacji jest zgodność tematyczna z obszarami określonymi w „Priorytetowych Kierunkach Badań w Resorcie Obrony Narodowej na lata 2013-2022 oraz w strategii Uczelni.

   

  Regulamin programu

  Regulaminu wewnętrznej dystrybucji środków w Lotniczej Akademii Wojskowej otrzymanych na realizację zadania w ramach programu wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych pod nazwą „Grant Badawczy” (Uchwała 14/2018   oraz uchwała 34/2018.

  Warunkiem prawidłowej realizacji projektu jest:

  • realizacja badania maksymalnie do osiągnięcia IV poziomu gotowości technologii;
  • spełnienie zależności, że za każde przyznane 200 tys. zł należy otrzymać w sumie 10 punktów za publikacje;
  • opublikowanie minimum jednej publikacji w czasopiśmie o dużym “impact factor”.

   

  Informacje dla kierowników edycja 2018

  Wzory dokumentów:

  • plan kosztów realizacji projektu /zadania;
  • wzór sprawozdania rocznego LAW;
  • wzór sprawozdania rocznego MON;
  • wzór sprawozdania końcowego LAW;
  • wzór sprawozdania końcowego MON;
  • oświadczenie o zachowaniu uczciwej konkurencji;

  Inne dokumenty:

  • katalog kosztów kwalifikowalnych;
  • regulamin wewnętrznej dystrybucji środków w LAW.

   

  WAŻNE:

  Wszystkie prace wykonane w ramach projektu, w tym publikacje, wystąpienia, materiały promocyjne i inne, mają być opatrzone klauzulą:

  - „Pracę naukową wykonano w ramach realizacji projektu „………..tytuł projektu..….” Nr GB/5/2018/209/2018/DA finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w latach 2018-2022.”

  lub

  - “Academic work was created within the realisation of the ".............................." project no. GB/5/2018/209/2018/DA financed by the Ministry of National Defence of the Republic of Poland in years 2018-2022.”

 • Badania wewnętrzne MON

  Do Biura ds. nauki i rozwoju można zgłaszać w trybie ciągłym propozycje projektów badawczych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej.

  Planowanie i realizacja tego typu badań naukowych ma na celu:

  • pozyskanie technologii wynikających ze zidentyfikowanych potrzeb i wymagań operacyjnych dla zdolności jakie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej planują osiągnąć w przyszłości, w tym redukcji kosztów i ryzyka niepowodzenia programów uzbrojenia, do realizacji których konieczne jest opracowanie nowych technologii;
  • opracowanie tak zwanych technologii przełomowych, których rozwój i zastosowanie może w znaczący sposób zmienić obraz przyszłego pola walki;
  • wskazanie priorytetowych obszarów badawczych, na których rozwój Minister Obrony Narodowej wydzieli środki finansowe, pochodzące z budżetu Ministra Obrony Narodowej oraz ukierunkowanie środków z budżetu ministra właściwego ds. nauki, przeznaczonych na obronność i bezpieczeństwo państwa, w celu jak najlepszego zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Opracowując wniosek istotne jest zapoznanie się z wymienionymi niżej decyzjami, które są niezbędne do przygotowania projektu:

   

  • decyzją 299/MON w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej - odnośnik do pliku;
  • decyzją 58/MON w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów w resorcie obrony narodowej - odnośnik do pliku;
  • decyzją 385/MON  w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej - odnośnik do pliku.