Lotnictwo i Kosmonautyka

Kandydatom na żołnierzy zawodowych (studentom wojskowym), kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.
W ramach studiów wojskowych Wydział Lotnictwa dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzi kształcenie na studiach jednolitych magisterskich tylko w trybie stacjonarnym.
Studia wojskowe są rozszerzone w stosunku do studiów cywilnych o przedmioty wojskowe zgodnie ze standardem kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.
Zajęcia realizowane w module wojskowym obejmują zagadnienia z taktyki ogólnej i lotniczej, historii sztuki wojennej, dowodzenia, topografii, uzbrojenia, prawa wojskowego czy bezpieczeństwa cybernetycznego. Proces dydaktyczny realizowany w ramach modułu wojskowego ma na celu m.in. przekazanie studentom wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i podstaw nauk wojskowych, dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera w jednostce wojskowej w warunkach pokoju, zagrożenia i wojny.

Lotnictwo i Kosmonautyka - studia wojskowe

  • Pilotaż statku powietrznego
    Absolwenci są pilotami samolotów odrzutowych, samolotów transportowych oraz śmigłowców. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętność w zakresie umożliwiającym bezpieczną i poprawną eksploatację statku powietrznego, uzbrojenia, systemów pokładowych i naziemnych oraz sprzętu technicznego. Absolwent wykazuje się znajomością: budowy, przeznaczenia i ograniczeń eksploatacyjnych statków powietrznych, danych taktyczno-technicznych, uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz sposobów wykorzystania i użytkowania eksploatowanego statku powietrznego, sprzętu i uzbrojenia. Absolwent – pilot powinien wykazać znajomość przepisów łączności i umiejętność prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach powietrznych, w tym również w języku angielskim. Powinien posiadać wysoką sprawność fizyczną oraz odporność psychiczną, pozwalającą na niezakłóconą realizację zadań w warunkach stresu i wzmożonego ryzyka.
  • Bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP)
    Absolwent jest operatorem bezzałogowych statków powietrznych. Zna przepisy regulujące użytkowanie BSP oraz zasady eksploatacji. Podczas studiów na tej specjalności studenci skupiają się na zagadnieniach związanych z projektowaniem i budową bezzałogowych statków powietrznych, włączając w to zarówno aspekty mechaniki i budowy BSP, jak również systemów sterowania, obrazowania, planowania lotów, łączności radiowej, czy też elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego. Absolwent wykazuje się znajomością: budowy, przeznaczenia i ograniczeń eksploatacyjnych statków powietrznych, danych taktyczno-technicznych, uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz sposobów wykorzystania i użytkowania eksploatowanego statku powietrznego, sprzętu i uzbrojenia.