Instytut Logistyki i Transportu

Instytut Logistyki i Transportu jest jednostką organizacyjną Lotniczej Akademii Wojskowej. 
Utworzona została wraz z utworzeniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w 2010 roku.
Zespół Instytutu rozwijał się dynamicznie od momentu powstania wzbogacając o kolejnych nauczycieli akademickich.
W zakresie działalności dydaktycznej, prowadzone są zajęcia zarówno z podchorążymi 
studiującymi na kierunku: Logistyka, jak również ze studentami kierunków: Logistyka, Bezpieczeństwo narodowe,
Lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja, a także ze słuchaczami różnego rodzaju kursów specjalistycznych. 
Ponadto w Instytucie wykonywanych jest wiele prac dyplomowych przez studentów cywilnych i wojskowych.
 

Historia Instytutu Logistyki i Transportu 

 

 

2010

 

Katedra Logistyki utworzona została w roku 2010 jako jednostka organizacyjna wchodząca w skład Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
i Logistyki. Przeprowadzona restrukturyzacja Uczelni, stanowiła kamień milowy w rozwoju Szkoły Orląt – staliśmy się uczelnią wielowydziałową. Ze struktur Wydziału Lotnictwa wydzielono drugi wydział w skład, którego weszły: Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Katedra Nauk Ogólnokształcących oraz nowo utworzona Katedra Logistyki. Misję tworzenia nowego wydziału skutecznie realizował Dziekan płk dr hab. inż. Tadeusz Compa.

 

Na początku swojego istnienia Katedra Logistyki składała się zaledwie
z 12 nauczycieli, w tym jednego samodzielnego pracownika naukowego, ośmiu doktorów oraz trzech nauczycieli z tytułem zawodowym magistra. Zadanie sformowania katedry i kierowania nią powierzono płk. dr. Dariuszowi Ungiertowi. Katedra Logistyki przejęła, od rozwiązywanej Katedry Taktyki, zadania kształcenia studentów wojskowych w zakresie grupy przedmiotów związanych z zabezpieczeniem logistycznym działań bojowych w Siłach Zbrojnych.

2011

Celem postawionym dla utworzonej Katedry Logistyki było również przygotowanie właściwego zasobu do prowadzenia studiów na kierunku Logistyka. Zadanie to wypełnione zostało poprzez powiększenie zasobów osobowych katedry do stanu 16 nauczycieli akademickich, w tym troje samodzielnych pracowników naukowych. Rozszerzony został zakres prowadzonych zajęć o przedmioty zawierające wiedzę inżynierską, menadżerską i techniczną oraz pokojową działalnością logistyczną
w wojsku. Przygotowania te zaowocowały uzyskaniem w roku 2011 uprawnienia do prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku Logistyka.

2012

Od roku 2012 Katedra Logistyki rozpoczęła kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku Logistyka w specjalności ogólnologistycznej. Kształcenie ukierunkowane na przygotowanie specjalistów logistyki na potrzeby Sił Powietrznych rozpoczęło pięciu podchorążych.

2015

Rozwój Katedry Logistyki oraz doskonalenie realizowanego procesu kształcenia zaowocowały uzyskaniem w roku 2015 uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Logistyka.

2016

Kolejne działania to wzmacnianie prowadzonej działalności naukowej ukierunkowanej na problemy logistyki lotnictwa wojskowego i cywilnego. Niezależnie od szeregu publikacji i udziału w zewnętrznych przedsięwzięciach naukowych zainicjowano prowadzenie własnych przedsięwzięć w postaci seminariów naukowych, oraz corocznej konferencji naukowej nt. „Logistyka Lotnictwa”. Działalność naukowa pracowników katedry obejmowała problematykę logistyki lotnictwa wojskowego i cywilnego oraz zabezpieczenia logistycznego realizowanego w Siłach Zbrojnych. Uruchomienie kursów specjalistycznych dla personelu Sił Zbrojnych z zakresu „Obsługi Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego RON” oraz „Organizacja i zarządzanie działalnością logistyczną i procesami gospodarczo – finansowymi w Bazie Lotnictwa”.

Po zmianie struktury organizacyjnej wydziału Katedrę Logistyki przekształcono w Instytut Logistyki i Organizacji Transportu, na czele z Dyrektorem dr. hab. inż. Olimpią Kunert. W strukturze Instytutu powołano trzy zakłady realizujące wydzielone zadania dydaktyczne i naukowe: Zakład Organizacji Transportu, Zakład Technologii Informatycznych oraz Zakład Zarządzania Logistyką z kierownikami: dr. hab. inż. Tadeuszem Cisowskim, dr. hab. inż. Grzegorzem Koralewskim, dr. hab. inż. Zbigniewem Świątnickim.

2019

Utworzenie samodzielnej Katedry Logistyki jako dydaktycznej jednostki organizacyjnej Lotniczej Akademii Wojskowej z głównym zadaniem realizacji studiów wojskowych i cywilnych na kierunku Logistyka.

2020

Uzyskanie uprawnienia do uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Logistyka dla studentów wojskowych.

Obecnie

Katedra Logistyki będąca jedną z czterech dydaktycznych jednostek organizacyjnych Uczelni realizuje zadania kształcenia studentów na kierunku Logistyka w ramach studiów inżynierskich, magisterskich oraz jednolitych studiów magisterskich. Zadania kształcenia realizuje zespół nauczycieli akademickich i pracowników składający się z 20 osób, pod kierownictwem ppłk. dr. inż. Krzysztofa Urbana.

Rozbudowywana jest Zintegrowana Pracownia Logistyki Lotnictwa
i wyposażana w sprzęt do badań procesów logistycznych realizowanych w portach lotniczych.

Katedra Logistyki uzyskuje gotowość do uruchomienia kursów na potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie przygotowania personelu odpowiedzialnego za przygotowanie ładunków do transportu lotniczego.