Instytut Logistyki i Transportu

Instytut Logistyki i Transportu jest jednostką organizacyjną Lotniczej Akademii Wojskowej. Jego główne zadanie to kształcenie studentów wojskowych i cywilnych w zakresie logistyki ukierunkowanej na zagadnienia związane z lotnictwem i siłami zbrojnymi. Instytut realizuje działalność naukowowo-badawczą powiązaną z realizowanymi studiami oraz rozwija bazę labolatoryjną i dydaktyczną wykorzystywaną w kształceniu i badaniach naukowych.

 

Instytut Logistyki i Transportu kontynuuje realizację zadań związanych z kształceniem logistyków zapoczątkowanych w roku 2010 utworzeniem Katedry Logistyki. W ponad dziesięcioletnim dorobku Logistyki w Lotniczej Akademii Wojskowej najważniejszym osiągnięciem są absolwenci – profesjonaliści, zajmujący odpowiedzialne stanowiska w strukturach logistyki wojskowej i cywilnej.

 

Zespół pracowników Instytutu rozwijał się dynamicznie od momentu powstania wzbogacając się stopniowo o kolejnych nauczycieli akademickich. Nauczyciele Instytutu podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, specjalistyczne i naukowe.

 

W zakresie działalności dydaktycznej Instytut Logistyki i Transportu prowadzi studia na kierunku Logistyka w następujących formach:

- Jednolite Studia Magisterskie – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;

- Studia drugiego stopnia - Magisterskie - dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;

- Studia drugiego stopnia - Magisterskie - dla studentów cywilnych;

- Studia pierwszego stopnia - Inżynierskie - dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (nabór na te studia nie będzie prowadzony w przyszłości);

- Studia pierwszego stopnia - Inżynierskie - dla studentów cywilnych;

Studia dla studentów wojskowych realizowane są w formie studiów stacjonarnych. Studia dla studentów cywilnych Instytut realizuje zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i w formie studiów niestacjonarnych.

 

Kształcenie na kierunku Logistyka realizowane w Instytucie Logistyki i Transportu umożliwia studentom wybór interesującej ich ścieżki kształcenia i uzyskanie unikatowych kwalifikacji w zakresie:

- Logistyki lotnictwa,

- Zarządzania obsługą na lotnisku,

- Logistyki wojskowej,

- Transportu lotniczego,

- Sprzęt wojskowy.

 

Instytut podjął przygotowania do uruchomienia w roku 2022 kolejnego kierunku studiów – Transport, jako studia pierwszego stopnia - inżynierskie. Studia te będą przeznaczone dla studentów cywilnych. W programie studiów na kierunku Transport student znajdzie możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w zaktreskie:

- Transportu wojskowego,

- Transportu powietrznego,

- Transportu lotniskowego.

 

Instytut Logistyki i Transortu współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami oraz z wieloma przedsiębiorstwami z branży transportu, spedycji i logistyki. Zakres współpracy obejmuje wymianę doświadczeń, działalność badawczą oraz doskonalenie procesu kształcenia logistyków.

 

Uzupełnieniem oferty studiów Instytutu Logistyki i Transportu jest zbiór kursów specjalistycznych kierowanych do personelu wojskowego i cywilnego Sił Zbrojnych RP. 

 

Historia Instytutu Logistyki i Transportu 

 

2010 - Katedra Logistyki utworzona została w roku 2010 jako jednostka organizacyjna wchodząca w skład Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Przeprowadzona restrukturyzacja Uczelni, stanowiła kamień milowy w rozwoju Szkoły Orląt – staliśmy się uczelnią wielowydziałową. Ze struktur Wydziału Lotnictwa wydzielono drugi wydział w skład, którego weszły: Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Katedra Nauk Ogólnokształcących oraz nowo utworzona Katedra Logistyki. Misję tworzenia nowego wydziału skutecznie realizował Dziekan płk dr hab. inż. Tadeusz Compa.

 

Na początku swojego istnienia Katedra Logistyki składała się zaledwiez 12 nauczycieli, w tym jednego samodzielnego pracownika naukowego, ośmiu doktorów oraz trzech nauczycieli z tytułem zawodowym magistra. Zadanie sformowania katedry i kierowania nią powierzono płk. dr. Dariuszowi Ungiertowi. Katedra Logistyki przejęła, od rozwiązywanej Katedry Taktyki, zadania kształcenia studentów wojskowych w zakresie grupy przedmiotów związanych z zabezpieczeniem logistycznym działań bojowych w Siłach Zbrojnych.

 

2011 - Celem postawionym dla utworzonej Katedry Logistyki było również przygotowanie właściwego zasobu do prowadzenia studiów na kierunku Logistyka. Zadanie to wypełnione zostało poprzez powiększenie zasobów osobowych katedry do stanu 16 nauczycieli akademickich, w tym troje samodzielnych pracowników naukowych. Rozszerzony został zakres prowadzonych zajęć o przedmioty zawierające wiedzę inżynierską, menadżerską i techniczną oraz pokojową działalnością logistyczną w wojsku. Przygotowania te zaowocowały uzyskaniem w roku 2011 uprawnienia do prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku Logistyka.

 

2012 - Od roku 2012 Katedra Logistyki rozpoczęła kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku Logistyka w specjalności ogólnologistycznej. Kształcenie ukierunkowane na przygotowanie specjalistów logistyki na potrzeby Sił Powietrznych rozpoczęło pięciu podchorążych.

 

2015 - Rozwój Katedry Logistyki oraz doskonalenie realizowanego procesu kształcenia zaowocowały uzyskaniem w roku 2015 uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Logistyka.

 

2016 - Kolejne działania to wzmacnianie prowadzonej działalności naukowej ukierunkowanej na problemy logistyki lotnictwa wojskowego i cywilnego. Niezależnie od szeregu publikacji i udziału w zewnętrznych przedsięwzięciach naukowych zainicjowano prowadzenie własnych przedsięwzięć w postaci seminariów naukowych, oraz corocznej konferencji naukowej nt. „Logistyka Lotnictwa”. Działalność naukowa pracowników katedry obejmowała problematykę logistyki lotnictwa wojskowego i cywilnego oraz zabezpieczenia logistycznego realizowanego w Siłach Zbrojnych. Uruchomienie kursów specjalistycznych dla personelu Sił Zbrojnych z zakresu „Obsługi Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego RON” oraz „Organizacja i zarządzanie działalnością logistyczną i procesami gospodarczo – finansowymi w Bazie Lotnictwa”.

 

Po zmianie struktury organizacyjnej wydziału Katedrę Logistyki przekształcono w Instytut Logistyki i Organizacji Transportu, na czele z Dyrektorem dr. hab. inż. Olimpią Kunert. W strukturze Instytutu powołano trzy zakłady realizujące wydzielone zadania dydaktyczne i naukowe: Zakład Organizacji Transportu, Zakład Technologii Informatycznych oraz Zakład Zarządzania Logistyką z kierownikami: dr. hab. inż. Tadeuszem Cisowskim, dr. hab. inż. Grzegorzem Koralewskim, dr. hab. inż. Zbigniewem Świątnickim.

 

2019 - Utworzenie samodzielnej Katedry Logistyki jako dydaktycznej jednostki organizacyjnej Lotniczej Akademii Wojskowej z głównym zadaniem realizacji studiów wojskowych i cywilnych na kierunku Logistyka.

 

2020 - Uzyskanie uprawnienia do uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Logistyka dla studentów wojskowych.

 

2021 - Przekształcenie Katedry Logistyki w Instytut Logistyki i Transportu. Na stanowisko Dyrektora Instytutu powołany został ppłk dr inż. Krzysztof Urban.

W strukturze Instytutu umiejscowione są dwa zakłady:

- Zakład Transportu Lotniczego - kierowany przez dr. inż. Czesława Wojdata;
- Zakład Logistyki - kierowany przez dr. Andrzeja Kattenbacha.
 
Obecnie - Instytut Logistyki i Transportu jest jedną z czterech jednostek organizacyjnych Uczelni realizujących kształcenie na kierunku studiów. Zadania kształcenia realizuje zespół nauczycieli akademickich i pracowników składający się z 21 osób. Zintegrowana Pracownia Logistyki Lotnictwa wyposażana w sprzęt do badań procesów logistycznych realizowanych w portach lotniczych włączona została do procesu kształcenia. Instytut uzyskał gotowość do kształcenia studentów wojskowych w specjalności Transportu powietrznego oraz do uruchomienia kursów na potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie przygotowania personelu odpowiedzialnego za przygotowanie ładunków do transportu lotniczego.


Zamierzenia - Uruchomienie, w roku 2022, studiów pierwszego stopnia na kierunku Transport – dla studentów cywilnych.