Karta ECHE oraz Deklaracja Polityki Erasmus+

Karta ECHE oraz Deklaracja Polityki Erasmus+

 
 
 

 

 
 Karta ECHE 2014 -2020
 

Deklaracja Polityki Erasmus+

Historia Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) sięga 1925 roku, kiedy w Grudziądzu powstała Oficerska Szkoła Lotnictwa. W 1927 roku została ona przeniesiona do Dęblina. „Szkoła Orląt” to najstarsza uczelnia kształcąca pilotów wojskowych w Europie i jedna z najstarszych na świecie. Przez 95 lat swojego istnienia, uczelnia wielokrotnie zmieniała swoją nazwę, strukturę, dydaktyczne jednostki organizacyjne i programy nauczania. Wszystkie te zmiany zawsze prowadziły do poprawy jakości kształcenia i szkolenia. Piloci, którzy ukończyli naszą Akademię, brali czynny udział w II wojnie światowej nie tylko jako żołnierze armii polskiej, ale także brytyjskiej lub francuskiej. Jako uczelnia wojskowa koncentrujemy się głównie na zaspokajaniu potrzeb Sił Zbrojnych RP poprzez edukację przyszłych pilotów wojskowych, nawigatorów, kontrolerów ruchu lotniczego i logistyków. Niemniej jednak ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz przemysłu lotniczego, od 2009 roku kształcimy również studentów cywilnych. Obecnie nasza uczelnia oferuje studentom wojskowym kształcenie na następujących kierunkach studiów: lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja oraz logistyka, zaś studentom cywilnym: lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja, bezpieczeństwo lotnicze oraz logistyka. Nasza oferta obejmuje: studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Nasi studenci mogą studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Nasz Akademia jest również uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, specjalność: budowa i eksploatacja maszyn, a także w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Naszym celem jest zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie tak, aby spełnić wymagania zarówno krajowego jak i europejskiego, a także światowego rynku pracy, stale poszukującego profesjonalnie wykwalifikowanych wojskowych i cywilnych specjalistów z solidnym wykształceniem i doświadczeniem w dziedzinie nauk technicznych. 
Współpraca międzynarodowa ma kluczowe znaczenie dla naszej uczelni ponieważ strategia rozwoju Akademii obejmuje poprawę i rozszerzenie współpracy międzynarodowej w zakresie oferty edukacyjnej, szkoleń i badań naukowych. Wszystkie prowadzone działania mają na celu przekształcenie naszej Uczelni w rozpoznawalny na arenie międzynarodowej ośrodek, który nieustannie z powodzeniem będzie mógł się rozwijać poprzez wdrażanie nowych rozwiązań modernizacyjnych, spełniających najwyższe światowe standardy i wymagania.
Dotychczas nasza uczelnia świadczyła usługi w zakresie kształcenia oraz szkolenia praktycznego studentów zagranicznych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Libii czy Algierii. Obecnie zapewniamy kształcenie i szkolenia obywatelom Królestwa Arabii Saudyjskiej, Ukrainy, Litwy i Łotwy. Prowadziliśmy również współpracę międzynarodową w ramach projektów edukacyjnych, dydaktycznych i szkoleniowych ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Francją, Niemcami, Włochami, Szwecją, Grecją, Hiszpanią oraz współpracę naukową i badawczą w ramach prowadzonych projektów, takich jak „Katedra Ad hoc” ze Słowacją, Rumunią , Czechami, Węgrami, a także międzynarodowe wymiany sportowe z Chorwacją i Francją.
Nasz udział w programie Erasmus + w ostatnich latach był niezwykle korzystny i ważny dla naszej uczelni, ponieważ pozwolił naszym studentom i pracownikom zrozumieć różnicę w metodach nauczania  w różnych krajach. Dzięki obserwacji i zrozumieniu tych różnic, mogli oni spojrzeć na kształcenie i kulturę z innej perspektywy. Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus +, zarówno nasi studenci, jak i pracownicy mogliby znacznie poszerzyć swoją wiedzę, rozwinąć umiejętności praktyczne, zdobyć nowe kwalifikacje i poprawić swoje umiejętności językowe oraz inne kompetencje, co znacznie poprawiło ich pozycję na międzynarodowym rynku pracy. Udział w programie Erasmus + umożliwił naszej uczelni możliwość współpracy z prestiżowymi i wyspecjalizowanymi uniwersytetami, akademiami, instytucjami i jednostkami z branży lotniczej oraz technicznej na całym świecie. Niezwykle ważna jest dla nas inicjatywa Europejskiego Obszaru Edukacji, wsparcie jej rozwoju tym samym międzynarodowy rozwój naszej uczelni poprzez stworzenie dla studentów oraz pracowników Akademii jak najlepszych warunków do zdobywania nowych kwalifikacji na najwyższym poziomie. Od 2015 roku, nasza uczelnia nawiązała współpracę w ramach programu Erasmus + z 13 uczelniami, zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi, z 11 krajów europejskich. W tej chwili jesteśmy na etapie ukończenia negocjowana kolejnej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+. Rozpoczęliśmy również negocjacje z nowymi, potencjalnymi partnerami. W ciągu najbliższych 6 lat planujemy podpisanie około 20 nowych umów międzyinstytucjonalnych. 
Z powodzeniem współpracujemy również z instytucjami europejskimi oferującymi praktyki dla naszych studentów i szkolenia dla naszych pracowników. 
Biorąc pod uwagę naszą obecną współpracę międzynarodową oraz rosnącą liczbę studentów i pracowników zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus+, planujemy poszukiwanie jeszcze większej liczby partnerów do współpracy w celu wymiany studentów na studia i praktyki oraz realizacji mobilności pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych w obrębie dziedzin kształcenia zgodnych z naszą ofertą edukacyjną oraz profilem działalności naszej Uczelni.
Nasza Uczelnia z przyjemnością przyjmie również studentów i wykładowców akademickich z naszych europejskich instytucji partnerskich. W każdym roku akademickim mamy możliwość przyjmowania studentów i pracowników akademickich w ramach programu Erasmus + z co najmniej 5 krajów. Przyjazdy studentów na studia lub praktyki mają bardzo istotny i korzystny wpływ na naszych studentów. Program Erasmus+ znacznie zwiększył liczbę osób wyjeżdżających na wymiany międzynarodowe studentów i pracowników. W nadchodzącym roku akademickim, planujemy zrealizować + około 30 mobilności zagranicznych Erasmus+ obejmujących wyjazdy studentów i pracowników. Oczekujemy, że liczba ta będzie wzrastała o 10 do 20% w każdym kolejnym roku. Jeśli otrzymamy nową Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE), będziemy nadal koordynować mobilność naszych studentów i pracowników zgodnie z ECHE, z naszą Polityką Erasmus+ definiującą naszą strategię internacjonalizacji, Regulaminem realizacji programu Erasmus + w LAW oraz innymi dokumentami normatywnymi dotyczącymi mobilności zagranicznej studentów i pracowników naszej Uczelni Każdy uczestnik mobilności będzie przez nas wspierany i monitorowany podczas wszystkich 3 etapów mobilności: przed/w trakcie/po mobilności. Przed mobilnością, każdy student i pracownik weźmie udział w procesie rekrutacyjnym, którego kryteria wyboru są jasno określone w Regulaminie realizacji programu Erasmus + w LAW. Dołożymy wszelkich starań, aby procedura rekrutacyjna była uczciwa, przejrzysta, spójna i odpowiednio udokumentowana, ze szczególnym naciskiem na włączenie studentów i pracowników do programu Erasmus+ o mniejszych szansach.
Będziemy stopniowo wdrażać inicjatywę Europejskiej Karty Studenckiej, rozpoczynajac od wdrożenia Online Learning Agreement do 2021 roku. Elektroniczny przepływ dokumentów jest znacznie łatwiejszy, szybszy i bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne administrowanie dokumentami papierowymi. Rozpoczniemy korzystanie z narzędzia Erasmus+ Dashboard i będziemy zachęcać naszych studentów do korzystania z aplikacji Erasmus+. Planujemy również organizację szkoleń dla naszych studentów i pracowników w zakresie odpowiedniego i efektywnego korzystania z nowo wdrażanych systemów i narzędzi. W ciągu najbliższych 5 lat planujemy również korzystanie z innych funkcji zintegrowanych z Erasmus+ Dashboard. Do 2023 roku planujemy wdrożenie możliwości przesyłania i otrzymywania nominacji i akceptacji studentów oraz wymianę wykazów zaliczeń studentów. Będąc świadomym znaczenia nowej europejskiej koncepcji polegającej na efektywnej realizacji zagranicznej mobilności studentów, do 2025 roku planujemy wdrożyć również inicjatywę Europejskiej Karty Studenckiej.
Biorąc pod uwagę założenia programu Erasmus+ w naszej Uczelni, będziemy kontynuować jego rozwój zgodnie z nastepującymi zasadami:
- zasada niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich uczestników projektu bez względu na narodowość, wyznanie, kolor skóry, itp.;
- zasada równych szans, możliwości i dostępności oferty programu dla wszystkich studentów i pracowników naszej Uczelni w celu wzmacniania tożsamości europejskiej z naciskiem na dziedzictwo i różnorodność kultury europejskiej;
- zasada pełnej rozpoznawalności i uznawalności zaliczonych przedmiotów oraz praktyk  z przypisanymi punktami ECTS uzyskanymi za granicą, które będą uwzględnione w suplemencie do dyplomu i brane pod uwagę przy rozpoznawaniu wykształcenia wyższego na terenie w Unii Europejskiej;
- zasada niepobierania opłat od przyjeżdżających uczestników projektu za rekrutację, przystępowanie do egzaminów, korzystanie z auli, sal wykładowych, laboratoriów, pomocy naukowych, wyposażenia, sprzętu sportowego czy biblioteki.
Nasza Deklaracja polityki Erasmus+ oraz Strategia Rozwoju Międzynarodowego nakierowane są na osiągnięcie następujących celów:
- wzmocnienie dotychczasowej współpracy z obecnymi partnerami, innymi  zagranicznymi instytucjami, ośrodkami badawczymi oraz firmami z branży lotniczej i przemysłu lotniczego, również w zakresie organizowania praktyk dla studentów 
oraz absolwentów naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+;
- poszukiwanie nowych partnerów o identycznym lub zbliżonym profilu kształcenia – nie tylko wśród uczelni wyższych, ale również ośrodków szkoleniowych, przedsiębiorstw, oraz firm związanych z profilem kształceni Uczelni.;
- zachęcanie studentów oraz pracowników do uczestnictwa w programie Erasmus+ poprzez organizowanie jawnych i jasno określonych procesów rekrutacji, które ogłaszane są na oficjalnej internetowej stronie Uczelni, w mediach społecznościowych, na terenie Uczelni oraz podczas otwartych spotkań dla studentów i pracowników naszej Uczelni;
- wprowadzenie nowych form kształcenia, programów nauczania, kierunków studiów oraz materiałów edukacyjnych, których zastosowanie usprawni całkowitą, automatyczną rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji na poziomie europejskim;
- uaktualnienie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy porzez prowadzenie konsultacji z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami;
- poprawienie jakości metod i technik nauczania poprzez uczestnictwo 
w zagranicznych kursach i szkoleniach w uwzględnieniem przedsięwzięć organizowanych w ramach programu Erasmus+
- rozszerzanie oferty w katalogu przedmiotów dla  zagranicznych studentów Erasmus+ przyjeżdżającym do naszej Uczelni;
- rozwijanie działalności w ramach programu Erasmus+ nie tylko poprzez zwiększenie liczby partnerów z krajów programu, ale również poprzez próbę nawiązania współpracy za krajami partnerskimi w ramach akcji KA107;
- wprowadzanie systemów oraz aplikacji cyfrowych takich, jak: „Students’ Card Initiative” czy “Erasmus Without Paper” w celu usprawnienia i poprawienia jakości pracy administracyjnej związanej z obsługą programu Erasmus+;
- promowanie aplikacji Erasmus+ mobile App wśród studentów naszej Uczelni;
- organizowanie na terenie naszej Uczelni kursów i szkoleń dla studentów oraz pracowników dotyczących systemu „Erasmus Without Paper”;
- modernizacja zaplecza edukacyjnego i naukowego oraz infrastruktury uczelni (nowe laboratoria, akademiki, systemy informatyczne);
- organizowanie i uczestniczenie w szerokim spektrum międzynarodowych przedsięwzięć oraz inicjatyw takich, jak: konferencje, kongresy, seminaria, dni otwarte, wymiany sportowe, które są doskonałą okazją do promocji naszej Uczelni, nawiązywania kontaktów oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;
- organizowanie i uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, których celem jest zintegrowanie przyjeżdżających uczestników programu z naszym akademickim środowiskiem poprzez wymianę doświadczeń, zapoznanie z kulturą, a w konsekwencji promocja postawy postulującej jedność Europy przy jednoczesnym zachowaniu jej różnorodności;
- większe zaangażowanie studentów i pracowników Uczelni w realizację programu Erasmus+;
- stworzenie warunków do współpracy międzynarodowej w porozumieniu z władzami lokalnymi oraz wojewódzkimi w celu wspierania międzynarodowych inicjatyw aktywizujących społeczeństwo i przedsiębiorczość;
- kontynuowanie udziału w programie Erasmus+ i współpraca z innymi uczelniami, ułatwi oraz zwiększy ilość mobilności zagranicznych studentów, wykładowców 
oraz pozostałych pracowników Uczelni, a tym samym, zgodnie z głównym postulatem Deklaracji Bolońskiej, umożliwi rozszerzanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,co wpłynie na poprawę szeroko pojętego, europejskiego systemu kształcenia;.
- organizowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach łączonych, co pozwoli nabyć umiejętności rozwijające przedsiębiorczość, kreatywnośc oraz innowacyjne myślenie, a w konsekwencji doprowadzi do rozszerzenia działalności uczelni wyższych 
w ramach planów rozwoju regionu oraz współpracy z partnerami biznesowymi popierającymi strategię takich inicjatyw. Ponadto, organizowanie i uczestniczenie 
w przedmiotowych przedsięwzięciach umożliwi absolwentom naszej Uczelni nawiązanie kontaktów ułatwiających odbywanie praktyk w firmach proponowanych przez Biuro Karier Uczelni, a tym samym ułatwi im rozpoczęcie kariery zawodowej; 
- promocja i wdrażanie praktyk i rozwiązań przyjaznych środowisku podczas realizacji programu Erasmus+ w naszej Uczelni, poprzez zachęcanie zarówno przedstawicieli naszej Uczelni jak i uczestników przyjeżdżających do wzięcia wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne w celu poprawy jego jakości;
- upowszechnianie osiągnięć oraz rezultatów i wyników działalności programu Erasmus+ podczas wydarzeń promocyjnych oraz poprzez wydarzenia i materiały promocyjne.