Ważne informacje dla kursantów

Informacje przedstawione w pkt. od II do VIII odnoszą się kursów realizowanych w Lotniczej Akademii Wojskowej.  W przypadku kursów realizowanych w wytypowanych Jednostkach Wojskowych zasady określone w pkt. od II do VIII określają Dowódcy tych Jednostek Wojskowych.

 

I. Kwalifikacja żołnierzy zawodowych na kursy „Systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP” oraz kursy językowe

Organem odpowiedzialnym za kwalifikację żołnierzy zawodowych SZ RP na kursy w ramach „Systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP” organizowanych przez LAW, jest Oddział Doskonalenia Zawodowego i Służby poza Granicami Państwa Departamentu Kadr MON.

W odniesieniu do kursów językowych organem odpowiedzialnym za kwalifikację żołnierzy zawodowych jest Departament Szkolnictwa Wojskowego MON.

Kwalifikacja żołnierzy odbywa się w oparciu o przydzielony limit szkoleniowy, określony w „Rocznym planie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP”, „Planie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej” oraz zgłoszenia przedstawione przez odpowiedni organ personalny Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

II. Stawiennictwo żołnierzy na kursy i szkolenia

Zakwalifikowani żołnierze są obowiązani do stawiennictwa w Lotniczej Akademii Wojskowej do godziny 20:00 (w budynku „Mewa”) – w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu lub szkolenia.

W przypadku niemożliwości stawiennictwa w LAW do godziny 20:00 (z przyczyn niezależnych) należy poinformować nw. osoby funkcyjne:

 • w godzinach służbowych (7:30-15:30) – Szefa Wydziału Doskonalenia Zawodowego -Zastępcy Szefa Pionu Ogólnego – nr tel. 261 517 707
 • w godzinach poza służbowych (15:31-7:29) – Oficera Dyżurnego Lotniczej Akademii Wojskowej – nr tel. 261 517 195 oraz do Oficera Dyżurnego Macierzystej Jednostki Wojskowej.

Informując ww. osoby funkcyjne należy podać:

 • stopień wojskowy imię i nazwisko
 • kod kursu lub nazwę kursu
 • powód późniejszego stawiennictwa
 • nr tel. kontaktowego
 
III. Niezbędne dokumenty słuchaczy kursów lub szkoleń wojskowych
 •  polecenie wyjazdu służbowego;
 • dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja żołnierza);
 •  w przypadku personelu SIL lub latającego również odpowiednia karta zaopatrzenia żywnościowego wg normy żywieniowej innej niż „020”. (Zaleca się, aby przed rozpoczęciem kursu przesłać kartę faksem nr 261 517 458);
 • oryginał ważnego poświadczenia bezpieczeństwa (lub kopia potwierdzona za zgodność w macierzystej jednostce);
 • zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (lub kopia potwierdzona za zgodność w macierzystej jednostce).

 

IV. Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Słuchacze kursów lub szkoleń mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Żywienie słuchaczy odbywa się w oparciu o Stołówkę LAW.
 • Żywienie odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach żywnościowych.

 

V. Ubiór dla żołnierzy zawodowych, będących słuchaczami kursów lub szkoleń

Wszystkich uczestników kursów i szkoleń obowiązuje ubiór polowy i sportowy.

 

VI. Plany zajęć kursów i szkoleń

Plany zajęć kursów wydawane są przez Szefa Wydziału Doskonalenia Zawodowego -Zastępcę Szefa Pionu Ogólnego dowódcom grup szkoleniowych, na spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Plany zajęć są także dostępne po zalogowaniu się na wirtualnym dziekanacie (zakładka: Dydaktyka → Plan zajęć).

Sposób logowania według instrukcji logowania do zajęć zdalnych << Link

 

VII. Godzinowy rozkład zajęć lekcyjnych
1. GODZINA 8.00 - 8.45
2. GODZINA 8.55 - 9.40
3. GODZINA 9.50 - 10.35
4. GODZINA 10.45 - 11.30
5. GODZINA 11.45 - 12.30
6. GODZINA 12.40 - 13.25 
7. GODZINA 13.35 - 14.20 
8. GODZINA 14.30 - 15.15 
9. GODZINA 15.25 - 16.10 
10. GODZINA 16.20 - 17.05 
11. GODZINA 17.15 - 18.00 
12. GODZINA 18.10 - 18.55 
13. GODZINA 19.05 - 19.50 

 

VIII. Wojskowe Studia Podyplomowe