O programie Erasmus+

Informacje ogólne

Program Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2013.
 
Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie.
 
Udział w programie Erasmus+ jest nie tylko szansą na pogłebianie wiedzy i doskonalenie kwalifikacji zawodowych czy umiejętności językowych, lecz również stanowi inspirację do rozwijania własnych zainteresowań i pasji, a także poznawania innych kultur, tradycji i obyczajów.
 
Według danych Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w sektorze szkolnictwa wyższego z polskich uczelni wyjeżdża rocznie ponad 16 000 studentów i ponad 6 000 pracowników, zaś do Polski na wymianę Erasmus+ przyjeżdża około 13 000 studentów oraz około 3000 pracowników.
 
W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.
 
 
 
 
Kto może skorzystać z programu Erasmus+ w LAW?
Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są:
 
 • studenci I - go stopnia (zarejestrowani co najmniej na III semestrze studiów);
 • studenci II stopnia;
 • absolwenci;
 • nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy.

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ”RODO”, Lotnicza Akademia Wojskowa, informuje:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa zwana w dalszej części „LAW”, z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08 - 521.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w LAW, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do udziału
  w programie Erasmus+, a w przypadku udziału w programie  – w celu realizacji wyjazdu na studia lub praktyki (student) lub realizacji wyjazdu w celach dydaktycznych lub szkoleniowych (pracownik/żołnierz zawodowy).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) w przypadku rekrutacji do programu Erasmus+ Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) w przypadku udziału w programie Erasmus+ - niezbędność wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz realizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus+.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych, osoby uprawnione do dostępu do systemów informatycznych niezbędnych do obsługi programu Erasmus+, podmiot będący stroną porozumienia, podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania w związku z realizacją usług na rzecz Administratora, a także inne podmioty, którym dane osobowe będą ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu zakończenia projektu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (wyłączając dane osobowe przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji
  do programu). Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 10. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do programu).
 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.