Erasmus+ dla studentów

Informacje ogólne

STUDIA

1.    Student może wyjechać na studia tylko do uczelni partnerskiej (wykaz uczelni partnerskich ), z którą LAW ma podpisaną umowę miedzyinstytucjonalną.

2.    Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy spełnić warunki konieczne określone w § 4 Regulaminu realizacji programu Erasmus+ w LAW m.in.:

a)    posiadać znajomość języka obcego bedącego jezykiem wykładowym w danej uczelni na poziomie min B1;

b)    posiadać minimalną średnia z dotyczasowego toku studiów 3,50;

c)    mieć bezwarunkowo zaliczony pierwszy rok studiów inżynierskich/ licencjackich lub pierwszy semestr studiów magisterskich jeśli studia inżynierskie/licencjackie były realizowane na innej uczelni.

3.    Jak długo może trwać wyjazd?:

a)    minimalny czas trwania wyjazdu na studia wynosi 3 miesiące (90 dni),

b)    maksymalny czas trwania wyjazdu na studia i praktyki tzw. kapitał mobilności wynosi 12 misięcy dla jednego stopnia studiów (inżynierskie/licencjackie i magisterskie) lub 24 miesiace dla jednolitych studiów magisterskich. Na te 12/24 miesiące mogą się składać wyjazdy na studia, praktyki i praktyki absolwenckie.

4.    Kody dziedzinowe ISCED –  Mając na uwadze kierunki kształcenia w naszej uczelni, główne kody dziedzinow używane we współpracy z uczelniami partnerskiemi, adekwatnie do kierunków w LAW to:

 Lotnictwo i Kosmonautyka – 0716 Motor vehicles, ships and aircraft

 Nawigacja – 0716 Motor vehicles, ships and aircraft

 Bezpieczeństwo Narodowe – 1031 Military and defence

 Logistyka 1041 Transport services

 

PRAKTYKI

 1.    Student może wyjechać na praktyki, staże oraz praktyki absolwenckie do uczelni partnerskiej (wykaz uczelni partnerskich link), do innej uczelni krajów programu (kraje programu link) lub do innych instytucji zagranicznych realizujących praktyki zgodne z kierunkiem kształcenia studenta lub absolwenta. 

Propozycje miejsc realizacji praktyk można znaleźć na stronie internetowej Erasmus Intern.

2.    Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy spełnić warunki konieczne określone w §4 Regulaminu realizacji programu Erasmus+ w LAW (link) tj.:

a)    posiadać znajomość języka obcego bedącego jezykiem wykładowym w danej uczelni na poziomie min B1;

b)    posiadać minimalną średnia z dotyczasowego toku studiów 3,50;

c)    mieć bezwarunkowo zaliczony pierwszy rok studiów inżynierskich/ licencjackich lub pierwszy semestr studiów magisterskich jeśli studia inżynierskie/licencjackie były realizowane na innej uczelni.

3.    Jak długo może trwać wyjazd?:

a)    minimalny czas trwania wyjazdu na praktyki wynosi 2 miesiące (60 dni),

b)    maksymalny czas trwania wyjazdu na studia i praktyki tzw kapitał mobilności wynosi 12 misięcy dla jednego stopnia studiów (inżynierskie/licencjackie i magisterskie) lub 24 miesiace dla jednolitych studiów magisterskich. Na te 12/24 miesiące mogą się składać wyjazdy na studia, praktyki i praktyki absolwenckie.

4.    Kody dziedzinowe ISCED –  Mając na uwadze profil naszej uczelni, główne kody dziedzinow używane we współpracy z uczelniami partnerskiemi, adekwatnie do kierunków w LAW to:

 Lotnictwo i Kosmonautyka – 0716 Motor vehicles, ships and aircraft

 Nawigacja – 0716 Motor vehicles, ships and aircraft

 Bezpieczeństwo Narodowe – 1031 Military and defence

 Logistyka – 1041 Transport services

 

STUDIA i PRAKTYKI

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz uprawnieni do pobierania w LAW stypendium dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej, chcący wyjechać na praktyki lub studia w ramach programu Erasmus+ mogą uzyskać zwiększone dofinansowanie. Lotnicza Akademia Wojskowa, poza środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu Erasmus+ dysponuje również funduszem PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Warunkiem uzyskania zwiększonego dofinansowania jest przedstawienie odpowiednich dokumentów, które do tego uprawniają, czyli:

- orzeczenia o niepełnosprawności,

- aktualnej decyzji Komisji Stypendialnej LAW o przyznaniu stypendium socjalnego.

Stypendium z funduszu PO WER wypłacane jest w PLN na konto złotówkowe i jest wyższe od standardowego stypendium Erasmus+ o około 10-20% (w zależności od aktualnych stawek i charakteru wyjazdu – studia czy praktyki).

Bezwarunkowe dofinansowanie z programu PO WER można otrzymać tylko na jeden wyjazd w ramach jednego stopnia studiów. Kolejne wyjazdy w ramach dostępnego kapitału mobilności, student może realizować po udzieleniu zgody przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ lub, w przypadku braku takiej zgody, zrealizować wyjazd ze standardowym dofinansowaniem w programu Erasmus +.

 

ERASMUS + APP - wystarczy tylko telefon!


Erasmus App jest elementem nowej inicjatywy zwanej Europejska Karta Studenta (European Student Card Initiative), której celem jest ułatwienie studentom wszelkich procedur związanych z wyjazdem w ramach programu Erasmus+, m.in.:

·  dostęp do katalogu przedmiotów dla studentów przyjeżdżających w uczelni przyjmującej;

·  uzgodnienie i podpisanie porozumienia o programie zajęć w wersji elektronicznej (On-Line Learning Agreement);

·  łatwy dostęp do informacji dotyczących uczelni przyjmującej i docelowego miejsca wyjazdu, 

·  bezpośredni dostęp do systemu wsparcia językowego On-line Linguistic Support

 

Erasmus+ Mobile App ma być punktem kompleksowej informacji i obsługi  studenta, bez konieczności biegania z dokumentami – a to wszystko w zasięgu ręki, po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu mobilnym. Aplikacja jest już dostępna i można ją instalować, jednak nie ma w tej chwili pełnej funkcjonalności z uwagi na stopniowe wdrażanie powiązanych narzędzi przez uczelnie europejskie przygotowujące się do nowej fazy programu Erasmus+.

Erasmus+ Mobile App dostępna jest tutaj: 
https://erasmusapp.eu/Nauka za granicą i system punktów ECTS

Uznanie okresu studiów oraz praktyki za granicą stanowi jeden z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

Europejski System Transferu i Akumulacji Punków (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS)

https://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_pl

jest systemem punktowym, ułatwiającym między innymi zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni zagranicznej przez uczelnię macierzystą.

System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki stosowaniu:

-  punktów ECTS przyporządkowanym kursom/przedmiotom/modulom(cyklom zajęć). Podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu zaliczenia danego kursu/przedmiotu/modułu (cyklu zajęć).
W systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 pkt ECTS, zaś semestr 30 pkt ECTS;

-  "Katalogu przedmiotów" zawierającego dokładny opis kursów/przedmiotów/modułów oferowanych przez uczelnię zagraniczną w ramach poszczególnych kierunków studiów wraz z powiązanymi z nimi efektami kształcenia oraz z przypisaną im liczbą punktów ECTS;

-  "Porozumienia o programie studiów/praktyk" (Learning Agreement (LA) for Studies/Traineeships) przygotowanego przed rozpoczęciem przez studenta stypendium za granicą. Porozumienie zawiera określony program kształcenia/praktyki dla danego studenta oraz liczbę punktów ECTS jaka będzie przyznana za ich zaliczenie;

-  "Wykazu osiągnięć (zaliczeń) - Transcript of Records (TR), dokumentu, w którym wymienione są wszystkie kursy/przedmioty/moduły, w których student uczestniczył za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS. "Wykaz osiągnieć (zaliczeń)" wydaje uczelnia przyjmująca na zakończenie pobytu studenta na stypendium, który jest podstawą dla uczelni macierzystej do uznania osiągnięć studenta uzyskanych w uczelni zagranicznej.

 

 

Zasady udziału w programie Erasmus+

STUDIA

Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia i praktyki odbywa się zazwyczaj 2 razy w danym roku akademickim. Jeśli ilość chętnych jest niewystarczająca i pozostają środki finansowe do wykorzystania, ogłaszane są rekrutacje dodatkowe.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU ERASMUS+?

Po ogłoszeniu rekrutacji (ogłoszenie ukazuje się na stronie internetowej Uczelni, jest wysyłane są na indywidualne skrzynki mailowe studentów w domenie law.mil.pl, wsosp.edu.pl oraz poprzez plakaty informacyjne rozwieszane są na terenie uczelni) studenci składają osobiście dokumenty w terminie podanym na ogłoszeniu, do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Wymagane dokumenty określone są w Regulaminie realizacji programu Erasmus+ w LAW. Następnie, osoby, które zgłosiły chęć udziału w programie zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną.

 

WYMAGANE DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 •  formularz zgłoszeniowy do udziału w programie: 
 • zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów na danym stopniu studiów wraz (jeżeli dotyczy) z informacją o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów;
 • kopia certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka obcego (poziom co najmniej B1+);
 • list motywacyjny skierowany do Zespołu Programu Erasmus+ LAW uzasadniający chęć udziału w programie w języku angielskim;
 • dokumenty potwierdzające odpowiednio: działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia, np. sportowe, artystyczne, itp. (jeśli dotyczy).

 

CO NALEŻY ZROBIĆ PO POZYTYWNYM PRZEJŚCIU KWALIFIKACJI?

Studenci po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej - wstępnie zakwalifikowani do programu w celu wyjazdu na studia powinni, w porozumieniu z Koordynatorem Kierunkowym Erasmus+ oraz Koordynatorem Uczelnianym Erasmus+ przygotować oraz złożyć Porozumienie o programie studiów/Learning Agreement for Studies (LA) oraz inne niezbędne  dokumenty aplikacyjne, wymagane przez uczelnię zagraniczną w wyznaczonym przez tę uczelnię terminie.

 

"Porozumienie o programie studiów" - Learning Agreement for Studies (LA)  to umowa między studentem, uczelnią macierzystą czyli LAW i zagraniczną uczelnią przyjmującą, przygotowana przed wyjazdem studenta na stypendium Erasmus+, określająca program kształcenia (kursy/przedmioty/moduły), w jakim będzie uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za jego zaliczenie.

 

UWAGA!!

 

Przedmioty są dobierane na podstawie zbieżnych efektów uczenia się oraz liczby punktów ECTS - istotne jest porównywanie treści programowych, a nie nazw przedmiotów.

 

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM ERASMUS+

 • uzyskanie zgody Rektora-Komendanta na wyjazd na podstawie wcześniej złożonego wniosku;
 • wypełnienie pierwszego testu językowego on-line w systemie OLS;
 • podpisanie u Uczelnianego Koordynatora Programu  Erasmus+ umowy finansowej z LAW określającej warunki wyjazdu, wypłaty i rozliczenia przyznanego stypendium (w tym celu należy złożyć oświadczenie o numerze konta bankowego);
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas pobytu za granicą;
 • zorganizowanie sobie zakwaterowania oraz dojazdu za granicę;
 • zarejestrowanie się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

FORMALNOŚCI PODCZAS POBYTU ZA GRANICĄ

W trakcie pobytu na stypendium przez maksymalnie 5 tygodni od rozpoczęcia mobilności można wprowadzać zmiany do "Porozumienia o programie studiów"- Learning Agreement for Studies pod warunkiem, że będą miały formę pisemną i że wszystkie 3 strony porozumienia je zaakceptują.

 

FORMALNOŚCI PRZED ZAKOŃCZENIEM POBYTU ERASMUS+

Po zakończeniu mobilności instytucja zagraniczna zobowiązana jest wystawić uczestnikowi "Potwierdzenie pobytu" - Confirmation of Stay/Certificate of Attendance zawierający dokładny cel i czas pobytu wraz z Wykazem zaliczeń - Transcript of Records (TR) zawierającym uzyskane oceny i punkty ECTS.

 

OBOWIĄZKI STUDENTA PO POWROCIE Z WYMIANY ERASMUS+

 •   Złożenie niezbędnej dokumentacji do Biura Obsługi Studenta LAW, czyli:

Confirmation of stay/Certificate of attendance - dokument potwierdzający okres mobilności uwzględniajacy czas rozpoczęcia i zakończenia nauki;

- Wykaz zaliczeń-Transcript of Records (TR) (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), w celu zaliczenia zajęć zrealizowanych za granicą w ramach programu Erasmus+ zgodnie z § 26 i §27 Regulaminu Studiów LAW

- Oryginały ww. dokumentów należy złożyć do Uczelnianego Koordynatora  Erasmus+.

 •   Złożenie sprawozdania z wyjazdu do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ LAW;
 •   wypełnienie  2-go testu językowego on-line w systemie OLS;
 •   złożenie raportu mobilności w systemie on-line EU-survey;
 •   rozliczenie finansowe wyjazdu zgodnie z zawartą przed wyjazdem umową finansową na wyjazd (otrzymanie 10% należnego stypendium) następuje po spełnieniu powyższych wymagań.
 

ZASADY UZNANIA POBYTU STUDENTA ZA GRANICĄ PRZEZ LAW

 

 • jeśli "Wykaz zaliczeń" jest zgodny z Learning Agreement (LA), to przedmioty/moduły/kursy wpisane do LA zostają zaliczone przez LAW bez potrzeby ponownego udziału w jakichkolwiek zajęciach czy egzaminach;
 • jeżeli uczelnie stosują różne skale ocen, LAW przeliczy oceny uzyskane przez studenta za granicą;
 • pobyt na stypendium w ramach programu Erasmus+ jest odnotowywany przez LAW w suplemencie do dyplomu wydawanym wraz z dyplomem ukończenia studiów.

UWAGA!!

Zgodnie z §27 Regulaminu Studiów LAW „…w przypadku różnic w zakresie efektów uczenia się, Prorektor właściwy ds. kształcenia nakłada na studenta obowiązek uzupełnienia tych różnic i określa termin ich rozliczenia. Prorektor właściwy ds. kształcenia wyznacza termin nie dłuższy niż 2 kolejne semestry na uzupełnienie różnic programowych.”

 

PRAKTYKI

Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia i praktyki odbywa się zazwyczaj 2 razy w danym roku akademickim. Jeśli ilość chętnych jest niewystarczająca i pozostają środki finansowe do wykorzystania, ogłaszane są rekrutacje dodatkowe.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU ERASMUS+?

Po ogłoszeniu rekrutacji (ogłoszenie ukazuje się na stronie internetowej Uczelni, jest wysyłane są na indywidualne skrzynki mailowe studentów w domenie law.mil.pl, wsosp.edu.pl oraz poprzez plakaty informacyjne rozwieszane są na terenie uczelni) studenci składają osobiście dokumenty w terminie podanym na ogłoszeniu, do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Wymagane dokumenty określone są w Regulaminie realizacji programu Erasmus+ w LAW. Następnie, osoby, które zgłosiły chęć udziału w programie zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 

 •  formularz zgłoszeniowy do udziału w programie
 •  zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów na danym stopniu studiów wraz (jeżeli dotyczy) z informacją o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów;
 • kopia certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka obcego (poziom co najmniej B1+);
 • list motywacyjny skierowany do Zespołu Programu Erasmus+ LAW uzasadniający chęć udziału w programie w języku angielskim;
 • dokumenty potwierdzające odpowiednio: działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia, np. sportowe, artystyczne, itp. (jeśli dotyczy). 
 

CO NALEŻY ZROBIĆ PO POZYTYWNYM PRZEJŚCIU KWALIFIKACJI?

Studenci zakwalifikowani do programu Erasmus+ w celu odbycia praktyk/stażu zagranicznego:

 •   nawiązują bezpośrednio kontakt z uczelnią zagraniczną, która posiada ważną Kartę Erasmusa (ECHE) lub inną instytucją zagraniczną, której działalność jest zgodna z kierunkiem kształcenia studenta;
 •   w porozumieniu z Kierunkowym Koordynatorem oraz Uczelnianym Koordynatorem studenci przygotowują i składają Porozumienie o programie praktyki/ Learning Agreement for Traineeship (TA); oraz inne niezbędne dokumenty aplikacyjne do uczelni zagranicznej lub instytucji w wyznaczonym terminie przez uczelnię lub instytucję zagraniczną.

"Porozumienie o programie praktyki" - Learning Agreement for Traineeships (LA) to umowa między uczelnią macierzystą czyli LAW i instytucją przyjmującą (zwykle jest nią przedsiębiorstwo), przygotowana przed wyjazdem studenta na stypendium. Program praktyki określa cele, zadania i oczekiwane efekty praktyki, np. zakres obowiązków, godziny pracy, osobę sprawującą nadzór nad przebiegiem praktyki, wymagane kwestie ubezpieczenia zdrowotnego, od następstw nieszczęsliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej itp.

 

 FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM ERASMUS+

 •   uzyskanie zgody Rektora-Komendanta na wyjazd na podstawie wcześniej złożonego wniosku;
 •   wypełnienie pierwszego testu językowego on-line w systemie OLS;
 •   podpisanie u Uczelnianego Koordynatora Programu  Erasmus+ umowy finansowej z LAW określającej warunki wyjazdu, wypłaty i rozliczenia przyznanego stypendium (w tym celu należy złożyć oświadczenie o numerze konta bankowego);
 •   posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas pobytu za granicą;
 •   zorganizowanie sobie zakwaterowania oraz dojazdu za granicę;
 •   zarejestrowanie się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

FORMALNOŚCI PODCZAS POBYTU ZA GRANICĄ

W trakcie pobytu na stypendium, przez 5 tygodni od rozpoczęcia mobilności, można wprowadzać zmiany do "Porozumienia o programie praktyki" - Learning Agreement for Traineeship pod warunkiem, że będą miały formę pisemną i że wszystkie 3 strony porozumienia je zaakceptują.

 

FORMALNOŚCI PRZED ZAKOŃCZENIEM POBYTU ERASMUS+

Po zakończeniu mobilności instytucja zagraniczna zobowiązana jest wystawić uczestnikowi Potwierdzenie pobytu - Confirmation of Stay zawierający dokładny czas pobytu, potwierdzenie zrealizowania założonego planu praktyki oraz uzyskane punkty ECTS.

 

OBOWIĄZKI STUDENTA PO POWROCIE Z WYMIANY ERASMUS+

 • złożenie niezbędnej dokumentacji do Biura Obsługi Studenta LAW, czyli: Confirmation of stay/Certificate of attendance - dokument potwierdzający okres mobilności uwzględniajacy czas rozpoczęcia i zakończenia praktyki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), w celu zaliczenia praktyki zrealizowanej za granicą w ramach programu Erasmus+ zgodnie z § 26 i §27 Regulaminu Studiów LAW; oryginały ww. dokumentów należy złożyć do Uczelnianego Koordynatora  Erasmus+;
 • złożenie sprawozdania z wyjazdu do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ LAW;
 • wypełnienie  2-go testu językowego on-line w systemie OLS;
 • złożenie indywidualnego raportu uczestnictwa EU-survey;
 • rozliczenie finansowe wyjazdu zgodnie z zawartą przed wyjazdem umową finansową na wyjazd (otrzymanie 10% należnego stypendium) następuje po spełnieniu powyższych wymagań.

 

ZASADY UZNANIA POBYTU STUDENTA ZA GRANICĄ PRZEZ LAW

 • jeśli "Confirmation of stay" jest zgodny z Learning Agreement (LA), a LA był zatwierdzony przez opiekuna praktyki to taka praktyka jest uznana jako praktyka zrealizowana w ramach toku studiów;
 • pobyt na stypendium w ramach programu Erasmus+ jest odnotowywany przez uczelnię macierzystą czyli LAW w suplemencie do dyplomu wydawanym wraz z dyplomem ukończenia studiów.
 

UWAGA!!

Zgodnie z §27 Regulaminu Studiów LAW „…w przypadku różnic w zakresie efektów uczenia się, Prorektor właściwy ds. kształcenia nakłada na studenta obowiązek uzupełnienia tych różnic i określa termin ich rozliczenia. Prorektor właściwy ds. kształcenia wyznacza termin nie dłuższy niż 2 kolejne semestry na uzupełnienie różnic programowych.”