Ocena nauczycieli akademickich

 • Informacje ogólne

  Dyscypliny naukowe, które będą podlegały ewaluacji są następujące:

  • inżynieria mechaniczna (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych),
  • inżynieria lądowa i transport (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych),
  • nauki o bezpieczeństwie (dziedzina nauk społecznych).

  Ewaluacja działalności naukowej w dyscyplinach naukowych zostanie przeprowadzona w 2022 i będzie obejmowała dorobek naukowy za lata 2017-2021. Ewaluacja będzie przeprowadzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej - odnośnik do pliku.

   

  Pracownicy Lotniczej Akademii Wojskowej, którzy prowadzą działalność naukową są zobowiązani do złożenia następujących oświadczeń:

   

  1. Oświadczenie o dyscyplinach składa osoba prowadząca działalność naukową oraz osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej.

  1. Każdy pracownik może reprezentować co najwyżej 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniony. Przy składaniu oświadczenia o dyscyplinach należy wziąć pod uwagę ostatnio uzyskany stopień lub tytuł profesora lub aktualny dorobek naukowy.
  2. Oświadczenie o dyscyplinach po raz pierwszy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do 31 grudnia.
  3. Zmiany dyscypliny można dokonać nie częściej niż raz na 2 lata.
  4. Oświadczenie ma charakter bezterminowy i wygasa automatycznie z chwilą ustania zatrudnienia.

  2. Oświadczenie o osiągnięciach składają pracownicy prowadzący działalność naukową, których osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji.

  1. Oświadczenie składa się na koniec każdego roku kalendarzowego.
  2. Osiągnięcia wskazane w oświadczeniu muszą być związane z dyscyplinami wskazanymi w oświadczeniu o dyscyplinach. W przypadku pracowników prowadzących działalność naukową w dwóch dyscyplinach należy przypisać każde z osiągnięć do odpowiedniej dyscypliny.
  3. W załączniku do oświadczenia należy podać następujące dane publikacji: autorzy, tytuł publikacji, nazwa czasopisma/wydawnictwa, ISSN lub ISBN, numer DOI, rok publikacji, numery stron.
  4. Publikacje wymienione w załączniku muszą być wpisane do systemu ORCID oraz zgłoszone do ewaluacji poprzez przyniesienie oryginału (tylko na czas rejestracji) lub przesłanie mailowo skanu całego osiągnięcia do Biura ds. nauki i rozwoju.

   

  3. Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N składa osoba prowadząca wyłącznie działalność naukową i tylko w jednym podmiocie spośród tych, w których jest zatrudniona.

  1. W oświadczeniu należy wskazać te dyscypliny (lub jedną z nich), które zostały wskazane w oświadczeniu o dyscyplinach złożonym w tym podmiocie.
  2. Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N po raz pierwszy w danym podmiocie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później jednak niż do 31 grudnia roku rozpoczęcia zatrudnienia.
  3. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się ponownie i niezwłocznie.
  4. Oświadczenie ma charakter bezterminowy i wygasa automatycznie z chwilą ustania zatrudnienia.
  5. Oświadczenie może zostać wycofane w przypadku chęci złożenia oświadczenia w innym miejscu pracy lub zaprzestania prowadzenia działalności naukowej.
  6. W przypadku złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N przez pracownika dydaktycznego, jego osiągnięcia będą uwzględniane w ewaluacji jakości działalności naukowej.

   

  W ewaluacji będą brane pod uwagę następujące rodzaje osiągnięć:

  • I kryterium (Ikr) – poziom naukowy prowadzonej działalności (publikacje: artykuły, monografie, rozdziały w monografiach, redakcje monografii) oraz prawa ochronne (patenty i wzory użytkowe).
  • II kryterium (IIkr) – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (projekty badawcze, komercjalizacja, usługi badawcze).
  • III kryterium (IIIkr) – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

  Udziały procentowe poszczególnych kryteriów mających wpływ na całkowity wynik punktowy (Wpkt) ważący o końcowej ocenie ewaluacyjnej (A+, A, B+, B lub C) są w poszczególnych dziedzinach nauki następujące:

  Nauki inżynieryjno-techniczne           Wpkt = Ikr*0,5 + IIkr*0,35 + IIIkr*0,15

  Nauki społeczne                                      Wpkt = Ikr*0,7 + IIkr*0,1 + IIIkr*0,2


   

 • I kryterium

  Do ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej zgłasza się publikacje naukowe w liczbie nie przekraczającej trzykrotności liczby N. 

  Do ewaluacji można zgłosić nie więcej niż 4 sloty (4 udziały autorskie w publikacjach) jednego pracownika przypisanego do liczby N.

  Za monografię uznaje się recenzowaną publikację książkową przedstawiającą określone zagadnienie naukowe w sposób twórczy i oryginalny. Monografia musi zawierać bibliografię, przypisy lub inny aparat naukowy właściwy dla danej dyscypliny naukowej.

   Limit patentów, wzorów użytkowych wynosi nie więcej niż liczba N.

   

  Punktacja za publikacje wydane w latach 2017 – 2018

  Rozporządzenie o ewaluacji zawiera także przepisy przejściowe, z których wynika, że:

  • za artykuł naukowy wydany w latach 2017-2018 przyznaje się punkty zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 stycznia 2017 r. - odnośnik do strony
   
  k – liczba autorów, upoważniających ewaluowany podmiot do wykazania monografii naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie. 
  m – liczba autorów ogółem.                                                                                                                           
   
  • liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe, które zostały opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017-2021, rozdziały w tych monografiach i redakcję naukową tych monografii przyznaje się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją
  • całkowitą wartość punktową artykułu naukowego opublikowanego w latach 2017-2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym w okresie objętym ewaluacją zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


  Punktacja za publikacje wydane w latach 2019 – 2021

  1) Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w materiałach konferencyjnych 

   

                                                                                        

  Wykaz czasopis dostępnyjest pod podanym odnośnikiem - odnośnik do strony

   

  2) Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo publikujące recenzowane monografie naukowe
   
  w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych, całkowitą wartość punktową za monografię naukową powiększa się o 50 % dla monografii za 200 pkt. lub o 25% dla monografii za 80 pkt.

  Wykaz wydawnictw jest dostępny pod podanym odnośnikiem - odnośnik do strony.

   

  3) Redakcja naukowa monografii naukowej
   

   

  Wykaz wydawnictw jest dostępny pod podanym odnośnikiem - odnośnik do strony.

   

  4) Rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo publikujące recenzowane monografie naukowe
   

   

  Wykaz wydawnictw jest dostępny pod podanym odnośnikiem - odnośnik do strony

   

  Punktacja publikacji wieloautorskich – przeliczeniowa wartość punktowa przyznana w danej dyscyplinie ewaluowanemu podmiotowi

  k – liczba autorów, upoważniających ewaluowany podmiot do wykazania monografii naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie
  m – liczba autorów ogółem                                                                                                                     

   

  Punktacja za prawa ochronne

   

  W ewaluacji uwzględnia się tylko jedno osiągnięcie o najwyższej punktacji, jeśli na ten sam wynalazek przyznano więcej niż jeden patent lub wzór użytkowy.

  W celu zaliczenia patentu lub prawa ochronnego do dorobku Uczelni w ewaluacji niezbędne jest złożenie oświadczenia upoważniającego LAW do wykazania osiągnięć pracownika.
  Wykazuje się WYŁĄCZNIE PRZYZNANE patenty lub wzory użytkowe.

 • II kryterium

  Do ewaluacji w ramach II kryterium zgodnie z rozporządzeniem o ewaluacji odnośnik do strony zgłasza się następujące rodzaje osiągnięć w następujących grupach:

  A. projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanych w trybie konkursowym:

  • przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,
  • ze środków budżetu Unii europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki;
  • prez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

  B. projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i współfinansowanych w trybie konkursowym ze środków przeznaczonych na zadania realizowane lub finansowane przez NAWA i na zadania finansowane przez NCN;

  C. komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;

  D. usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

   

  W przypadku projektów badawczych (grupa A oraz B) do ewaluacji bierze się pod uwagę środki finansowe przyznane uczelni jeśli:

  • kierownikiem projektu (uczelnia jako lider) lub zespołu badawczego (uczelnia jako współwykonawca) jest osoba zatrudniona w uczelni na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym,
  • tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny naukowej;

  1 pkt przyznaje się za każde:

  I. 50 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, o których mowa w grupie A oraz B, jeśli projekt był realizowany samodzielnie przez uczelnię, albo liderem był podmiot należący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

  - jeśli uczelnia była liderem, to uwzględnia się budżet całego projektu,
  - jeśli uczelnia była współwykonawcą, to uwzględnia się budżet przypadający na uczelnię;

  II. 25 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, o których mowa w grupach A oraz B, jeśli projekt był realizowany uczelnię jako współwykonawcę, a liderem był podmiot nienależący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

  III. 10 000 zł sumy przychodów osiągniętych w okresie objętym ewaluacją przez uczelnię w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni lub know-how związanego z tymi wynikami, o których mowa w grupach C oraz D, ale nie więcej niż 10-krotność liczby N.

   

  Jeśli, projekt z grupy A był finansowany przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council), to ustaloną liczbę punktów zwiększa się o 400%.

   

  Jeśli, projekt z grupy A był finansowany w ramach programów ramowych w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej, albo w ramach programów związanych z wdrażaniem tych programów, to ustaloną liczbę punktów zwiększa się o 200%.

   

  Jeśli, projekt z grupy A finansowany przez instytucje zagraniczne albo organizacje międzynarodowe, albo z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy, to ustaloną liczbę punktów zwiększa się o 50%.

   

  Jeśli efekty finansowe z grup A, B, C oraz D, były realizowane w ramach dziedziny nauk społecznych, to progi kwotowe, za które liczone są punkty, obniża się o 50%.

 • III kryterium
  Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów wpływu, czyli opisów związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
  Opisy wpływu w języku polskim oraz angielskim sporządza się na podstawie dowodów tego wpływu. Dowody mogą mieć formę  raportów, publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.
   
  Opisy wpływu dotyczy takich efektów i dowodów, które:
  • pochodzą z okresu objętego ewaluacją albo
  • efekty badań naukowych powstały przed tym okresem ewaluacji, ale zakończone nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją, i jeżeli dowody tego wpływu powstały w okresie objętym ewaluacją.
  Lotnicza Akademia Wojskowa może przedstawić następującą liczbę opisów wpływu:
  • w naukach inżynieryjno-technicznych = 2 opisy wpływu
  • w naukach społecznych = 2 opisy wpływu + 3 opisy związane z wybitnymi monografiami, słownikami biograficznymi, słownikami bibliograficznymi lub bazami danych, szczególnie istotnymi dla rozwoju danej dziedziny nauki;
  Za opisy wpływu można otrzymać następującą liczbę punktów:
  1. 100 pkt – za opis wpływu o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu;
  2. 70 pkt – za opis wpływu o krajowym zasięgu i znaczeniu;
  3. 40 pkt – za opis wpływu o regionalnym zasięgu i znaczeniu;
  4. 20 pkt – za opis wpływu o lokalnym zasięgu i znaczeniu;
  5. 0 pkt – za opis wpływu bez znaczenia albo sporządzony na podstawie dowodu wpływu niewskazującego jednoznacznie na związek między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
   
  Jeśli opis wpływu dotyczy interdyscyplinarnych badań naukowych lub prac rozwojowych o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki, to ustalona liczba punktów może być zwiększona o  20 pkt.