Erasmus+ dla pracowników

Informacje ogólne

DYDAKTYKA

Zasady udziału w programie Erasmus+ określa: Regulamin realizacji programu Erasmus+ w LAW.

 

Wyjazd o charakterze dydaktycznym polegają na prowadzeniu zajęć w uczelni zagranicznej;

Wyjazd w celu prowadzenia zajęć (nauczyciele akademiccy) możliwy jest wyłącznie do uczelni/akademii, z którą LAW ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną Erasmus+ (wykaz uczelni partnerskich)

Przed dokonaniem wyboru uczelni docelowej nauczyciele akademiccy powinni zapoznać się z tabelą kodów dziedzinowych, (ISCED-F 2013) co pozwoli na ustalenie programu zajęć akceptowalnego przez Wydział/Instytut/Katedrę LAW oraz Uczelnię Przyjmującą.

Nauczyciel akademicki wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu pierwszego tygodnia pobytu.

Dla wyjazdów, które trwają dłużej niż 5 dni, liczba godzin zajęć musi być większa proporcjonalnie do czasu trwania danej mobilności (8 godzin zajęć na każdy tydzień trwania mobilności).

 

NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?

- minimalny okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 dni (*z wyłączeniem czasu podróży);

- łączny maksymalny czas pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 miesiące w roku 
(*z wyłączeniem czasu podróży).

 

UWAGA!

Średni czas wyjazdu wykładowcy / pracownika w ramach programu Erasmus+ przyjęty przez LAW trwa ok. 5 dni z wyłączeniem czasu podróży.

 

SZKOLENIE

Wyjazd o charakterze szkoleniowym polega na udziale w szkoleniu za granicą.

Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy LAW mogą wyjeżdżać w celach szkoleniowych do: instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji szkoleniowych, instytucji edukacyjnych - w tym uczelni, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu "job shadowing", itp.) z wyłączeniem udziału w konferencjach. Miejsca kursów oraz szkoleń można znaleźć samodzielnie lub korzystając z ogólnodostępnej wyszukiwarki IMOTION Staff Mobility.

 

NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?

- minimalny okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 dni (*z wyłączeniem czasu podróży);

- łączny maksymalny czas pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 miesiące w roku 
(*z wyłączeniem czasu podróży).

 

UWAGA!

Średni czas wyjazdu wykładowcy / pracownika w ramach programu Erasmus+ przyjęty przez LAW trwa ok. 5 dni z wyłączeniem czasu podróży.

Zasady udziału w programie Erasmus+

DYDAKTYKA

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Kandydat ubiegający się o udział w programie musi być zatrudniony w LAW na podstawie stosunku pracy (umowy o prace lub mianowania) lub pełnić zawodową służbę wojskową w LAW.

Termin rekrutacji kandydatów na wyjazdy w celach dydaktycznych oraz szkoleniowych jest określany przez Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW, a informacja o ogłoszeniu rekrutacji umieszczana jest na stronie internetowej uczelni, przesyłana jest na indywidualne adresy mailowe pracowników (w domenie law.mil.pl) oraz widnieje na plakatach informacyjnych na terenie uczelni.

Kwalifikacji kandydatów do udziału w programie dokonuje Zespół ds. Programu Erasmus+ na podstawie kryteriów określonych w §16 Regulaminu realizacji programu Erasmus+ w LAW.

 

ELEMENTY BRANE POD UWAGĘ PRZY KWALIFIKACJI

 •   poziom znajomości języka obcego, który będzie używany w trakcie trwania mobilności;
 •   indywidulany program nauczania;
 •   zaangażowanie pracownika w program Erasmus+ w LAW;
 •   prowadzenie zajęć w języku obcym dla studentów zagranicznych Erasmus+ oraz pozostałych grup studentów zagranicznych w LAW;
 •   dotychczasowy udział w programie Erasmus+ i osiągnięte efekty (pierwszeństwo mają kandydaci, którzy wcześniej nie wyjeżdżali w ramach programu Erasmus+);
 •   udział w konferencjach dydaktycznych;
 •   opracowanie artykułów naukowych na tematy związane z dydaktyką.

 

WYMAGANE DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM

 • uzyskanie zgody Rektora - Komendanta na wyjazd na podstawie uprzednio wcześniej złożonego pisemnego wniosku;
 • złożenie do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ indywidualnego programu nauczania Porozumienie o programie nauczania (Staff Mobility for Teaching Agreement) podpisanego przez pracownika, przełożonego pracownika, oraz uprawnionego przedstawiciela zagranicznej uczelni przyjmującej;
 • podpisanie umowy finansowej z LAW określającej warunki wyjazdu oraz wypłaty przyznanego stypendium Erasmus+ (w tym celu należy wypełnić Oświadczenie o numerze konta link);
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas pobytu za granicą;
 • zorganizowanie sobie zakwaterowania oraz dojazdu za granicę;
 • zarejestrowanie się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 

FORMALNOŚCI PO POWROCIE

 •  przedstawienie w ciągu 14 dni niezbędnej dokumentacji do Komórki Wysyłającej oraz Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+:  „Confirmation of stay”/  „Certificate of attendance” (zaświadczenie o pobycie wystawione przez uczelnię przyjmującą).
  W przypadku wyjazdu w celach dydaktycznych - zaświadczenie powinno zawierać liczbę godzin przeprowadzonych zajęć;
 •  złożenie sprawozdania z wyjazdu do odpowiedniego Komórki Wysyłającej oraz Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ w ciągu 14 dni po powrocie;
 •  złożenie indywidualnego raportu uczestnictwa EU-survey.
 
SZKOLENIE

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Kandydat ubiegający się o udział w programie musi być zatrudniony w LAW na podstawie stosunku pracy (umowy o prace lub mianowania) lub pełnić zawodową służbę wojskową w LAW.

Termin rekrutacji kandydatów na wyjazdy w celach dydaktycznych oraz szkoleniowych jest określany przez Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW, a informacja o ogłoszeniu rekrutacji umieszczana jest na stronie internetowej uczelni, przesyłana jest na indywidualne adresy mailowe pracowników (w domenie law.mil.pl) oraz widnieje na plakatach informacyjnych na terenie uczelni.

Kwalifikacji kandydatów do udziału w programie dokonuje Zespół ds. Programu Erasmus+.

 

ELEMENTY BRANE POD UWAGĘ PRZY KWALIFIKACJI

 •   poziom znajomości języka obcego, który będzie używany w trakcie trwania mobilności;
 •   indywidulany program nauczania;
 •   zaangażowanie pracownika w program Erasmus+ w LAW;
 •   prowadzenie zajęć w języku obcym dla studentów zagranicznych Erasmus+ oraz pozostałych grup studentów zagranicznych w LAW;
 •   dotychczasowy udział w programie Erasmus+ i osiągnięte efekty (pierwszeństwo mają kandydaci, którzy wcześniej nie wyjeżdżali w ramach programu Erasmus+);
 •   udział w konferencjach dydaktycznych;
 •   opracowanie artykułów naukowych na tematy związane z dydaktyką.

 

WYMAGANE DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM

 • uzyskanie zgody Rektora - Komendanta na wyjazd na podstawie uprzednio wcześniej złożonego pisemnego wniosku o wyrażenie zgody na wyjazd;
 • złożenie indywidualnego programu szkolenia podpisanego przez pracownika, przełożonego pracownika, oraz uprawnionego przedstawiciela zgranicznej instytucji przyjmującej do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+;
 • podpisanie umowy finansowej z LAW określającej warunki wyjazdu oraz wypłaty przyznanego stypendium Erasmus+;
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas pobytu za granicą;
 • zorganizowanie sobie zakwaterowania oraz dojazdu za granicę;
 • zarejestrowanie się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

FORMALNOŚCI PO POWROCIE

 • przedstawienie w ciągu 14 dni niezbędnej dokumentacji do Komórki Wysyłającej oraz Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+: „Confirmation of stay”/  „Certificate of attendance” (zaświadczenie o pobycie wystawione przez uczelnię lub instytucję przyjmującą). W przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych – potwierdzenie zrealizowania programu szkolenia);
 • złożenie sprawozdania z wyjazdu do odpowiedniego Komórki Wysyłającej oraz Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ w ciągu 14 dni po powrocie;
 • złożenie raportu mobilności w systemie on-line EU-survey.