Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (BWM) w strukturze organizacyjnej Akademii  jest jednostką podległą bezpośrednio Rektorowi-Komendantowi. Biuro jest odpowiedzialne za planowanie oraz realizowanie celów w zakresie współpracy międzynarodowej Akademii. Działania te oparte są na kooperacji Biura z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie ich kompetencji.
 
Zakres działalności
 • przygotowywanie rocznego Planu Współpracy Międzynarodowej Akademii;
 • koordynowanie i obsługa administracyjna przedsięwzięć wynikających z Planu Współpracy Międzynarodowej Akademii w zakresie wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników Akademii;
 • przygotowywanie i zabezpieczanie wyjazdów zagranicznych Rektora-Komendanta;
 • przygotowywanie i zabezpieczanie wizyt zagranicznych delegacji podejmowanych przez Rektora-Komendanta;
 • udział w tworzeniu i realizacji strategii umiędzynarodowienia uczelni poprzez inicjowanie i podtrzymywanie współpracy w zakresie działalności Akademii;
 • udział w organizowaniu i koordynowaniu współpracy międzynarodowej Akademii wynikającej z realizacji umów bilateralnych i zobowiązań Akademii;
 • koordynowanie współpracy z wojskowymi Akademiami Sił Powietrznych w ramach Stowarzyszenia Europejskich Akademii Sił Powietrznych (European Air Force Academies – EUAFA);   
 • utrzymywanie kontaktów z wybranymi Akademiami Sił Powietrznych spoza Unii Europejskiej i krajów NATO;   
 • udział w przygotowywaniu projektów umów i porozumień w ramach planowanej współpracy bilateralnej oraz innych inicjatyw dwustronnych i wielostronnych z uczelniami, instytucjami naukowymi i badawczymi, specjalistycznymi ośrodkami szkoleniowymi, centrami eksperckimi i innymi podmiotami zagranicznymi; 
 •  utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi wynikających z realizowanej i planowanej współpracy międzynarodowej Akademii; 
 • udział w organizowaniu współpracy Akademii w ramach inicjatywy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence Policy – ESDP); 
 • koordynowanie i organizowanie realizacji programów mobilnościowych wymiany międzynarodowej studentów i pracowników Akademii w ramach programu Erasmus+ oraz programu EMILYO.