Bezpieczeństwo Narodowe

STUDIA I STOPNIA

Przygoda z edukacją w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego na kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe rozpoczyna się od studiów pierwszego stopnia, które można rozpocząć po zdaniu matury. Studia te trwają trzy lata – sześć semestrów – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra.

Studia pierwszego stopnia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. 

 

Cele kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu przeznaczenia, organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz systemu obronnego państwa, użycia Sił Zbrojnych RP, w tym Sił Powietrznych w systemie obronnym państwa i Sojuszu Północnoatlantyckiego, zasad organizacji i działania niemilitarnych struktur systemu bezpieczeństwa i obrony państwa, zakresu obowiązków administracji i obywateli w systemach bezpieczeństwa oraz sposobach działania na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, kryzysu i wojny.

 

W ramach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe, Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego oferuje dwie nowe atrakcyjne specjalności od roku akademickiego 2021-2022:

• BSP w nowoczesnych zawodach gospodarki,

• Lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

Są to unikatowe specjalności dostosowane do potrzeb rynku, nastawione na zdobywanie praktycznej wiedzy i rozwój.

Stawiamy na profesjonalizm i ciekawą pracę w Europie i w Kraju. 

Zapraszamy na atrakcyjny modułowy model studiów. Zapewniamy wysoką jakość kształcenia, specjalistyczne praktyki i prestiżowe certyfikaty. Studia prowadzą wykładowcy z bogatym doświadczeniem lotniczym. Modyfikujemy i unowocześniamy program, tworząc nowe specjalności, ponieważ świat i wymagania rynku dynamicznie zmieniają się. My go bardzo uważnie śledzimy i reagujemy.

 

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie). Jesteśmy w Polsce liderem w kształceniu kadr lotniczych.

 

Ponadto, Wydział Bezpieczeństwa lotniczego w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe realizuje kształcenie również w następujących specjalnościach (modułach):

• Bezpieczeństwo portów lotniczych;

• Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie;

• Zarządzanie kryzysowe;

• Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym;

• Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym;

• Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie;

• Ochrona portu lotniczego.

 

Ogólne założenia treści programowych oferowanych specjalności (modułów):

 

1. BSP w nowoczesnych zawodach gospodarki 

 

Treści programowe specjalności rozszerzają obszar kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego i dają możliwość absolwentowi pracy 

w organizacjach lotniczych oraz instytucjach wykorzystujących bezzałogowe systemy powietrzne. W ramach realizacji programu kształcenia dajemy studentowi wiedzę: w zakresie możliwości wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych w obszarze militarnym 

i pozamilitarnym z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie przepisów prawa, eksploatacji BSP i zasad wykorzystania informacji uzyskiwanych przy ich wykorzystaniu. Dajemy umiejętności realizacji zadań dedykowanych tym systemom i kształtujemy postawy umożliwiające nie tylko wykonywanie obowiązków na danym stanowisku pracy, ale również przygotowanie do prawidłowych zachowań i właściwego reagowania w sytuacjach trudnych 

i niebezpiecznych. To z kolei umożliwi absolwentom specjalności BSP podjęcie pracy 

w sektorach ogólnie pojętego bezpieczeństwa narodowego, tj. w: nowoczesnych zawodach gospodarki, służbach mundurowych, strukturach reagowania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu, województwa oraz instytucjach stosujących BSP w systemach ochrony i obrony. Specjalność będzie stanowiła również zaplecze dla sektora militarnego – przygotowanie specjalistów niezbędnych w Wojskach Obrony Terytorialnej jako służby kontraktowej.

 

Realizacja treści programowych tej specjalności przygotuje absolwentów do zawodu/albo na stanowiska/:

1. "Specjalista BSP" w: 

a) nowoczesnych zawodach gospodarki; 

b) siłach zbrojnych, w tym w WOT;

c) krajowym systemie reagowania kryzysowego;

d) służbach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i SAR; 

e)służbach ochrony (portów lotniczych i lotnisk, kolei, lasów, obiektów infrastruktury krytycznej).

 

2. Lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych 

Absolwenci będą potrafili poradzić sobie we współczesnych organizacjach efektywnie zarządzając różnymi zespołami zadaniowymi w sytuacjach normalnych oraz kryzysowych, trudnych i niebezpiecznych. Dyplomanci zostaną wielostronnie przygotowani w zakresie niezbędnych im kompetencji do zachowania skuteczności i niezawodności w procesie zarządzania zespołem nie tylko w sytuacjach normalnych, pewnych ale także wtedy gdy wystąpią sytuacje o różnym stopniu niepewności (tzn. stresowe, kryzysowe, trudne 

i niebezpieczne). Proponowany program zajęć, ma zapewnić przyszłemu absolwentowi profesjonalne przygotowanie do pełnienia roli lidera stąd jest tak skonstruowany by realizujący go student został zapoznany z najnowszymi teoriami i koncepcjami nowoczesnego przywództwa oraz zarządzania zespołami ludzkimi w różnych warunkach (tzn. pewnych 

i o różnym poziomie niepewności). Dzięki temu, że absolwenci, którzy wybiorą specjalność „lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych” będą mogli zdecydowaną większość zagadnień poznać realizując konkretne scenariusze ćwiczeń oraz zajęcia warsztatowe pozwalające sprawdzić jak radzą oni sobie rozwiązując dany problem. Absolwenci tej specjalności opanują w trakcie studiów takie treści programowe oraz skorzystają z takich  form, metod i środków dydaktycznych ich realizacji, które znajdują swoje dodatkowe uzasadnienie w wieloletnich doświadczeniach, które organizatorzy tej specjalności zdobyli prowadząc w Lotniczej Akademii Wojskowej zajęcia w ramach specjalistycznych kursów doskonalenia zawodowego dla personelu lotniczego. Absolwenci którzy wybiorą specjalność „lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych” będą gotowi by uzyskać pracę 

w porcie lotniczym w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak 

i przedsiębiorstwach lotniczych oraz instytucjach odpowiedzialnych na szczeblu gminy, powiatu, miasta za zarządzanie kryzysowe. Ukończenie w ramach studiów w LAW tej specjalności daje też jej absolwentom dodatkowe możliwości w skutecznym konkurowaniu jako kandydat do zawodów trudnych i niebezpiecznych, tzn. w ramach: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz innych służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

Realizacja treści programowych tej specjalności da absolwentom kompetencje dowodzenia lub kierowania zespołami ludzkimi, w szczególności pożądane na stanowiskach kierowniczych w siłach zbrojnych, oraz organizacjach lotniczych i administracji publicznej. 

Można tu wymienić zawody lub stanowiska:

a) dowódca, komendant, szef - instytucji wojskowej;

b) kierownik, naczelnik - jednostki administracyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe; bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekologiczne etc. 

c) szef służby lub zespołu - ochrony, ratownictwa, służby lotniskowej.

 

3. Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym

Studenci, którzy wybiorą specjalność Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym poznają metody planowania i wdrażania nowoczesnych technik zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie oraz praktycznego ich wykorzystania. Osoby te uzyskają wiedzę z zakresu obsługi naziemnej na lotniskach, będą potrafiły dokonać analizy sytuacji kryzysowych. Nabędą umiejętności z zakresu komunikacji w organizacji lotniczej, ekologii oraz medycyny w transporcie lotniczym, jak i psychicznej oraz fizycznej higieny personelu organizacji lotniczej. Kształcenie obejmuje m.in. takie przedmioty jak: czynnik ludzki w transporcie lotniczym; komunikacja społeczna w organizacji lotniczej; system zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej; system zarządzania danymi z rejestratorów w transporcie; ekologia w transporcie lotniczym; procedury zarządzania kryzysowego w lotnictwie; podstawowe techniki samoobrony personelu lotniczego.

 

4. Bezpieczeństwo portów lotniczych

Studenci, którzy wybiorą specjalność Bezpieczeństwo portów lotniczych zostaną wykształceni w zakresie szeroko rozumianego obszaru safety w lotnictwie, w szczególności w odniesieniu do portów lotniczych. Studenci poznają mechanizmy postępowania w porcie lotniczych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, procedury bezpieczeństwa, zasady współdziałania służb portu lotniczego w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: człowiek jego możliwości i ograniczenia; obsługa naziemna w portach lotniczych; ratownictwo lotnicze i lotniskowe; psychologia zagrożeń terroryzmem; podstawy kryminologii i kryminalistyki; współpraca instytucji państwowych w sytuacjach szczególnych w porcie lotniczym; szkolenie strzeleckie - strzelnica certyfikowana; system zarządzania bezpieczeństwem (SMS); bezzałogowe systemy powietrzne; bezpieczeństwo portu lotniczego w sytuacji zagrożeń militarnych.

 

5. Ochrona portu lotniczego

Studenci, którzy wybiorą specjalność Ochrona portu lotniczego kształceni będą w celu uzyskania kwalifikacje pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej głównie w portach lotniczych, w służbach ochrony lotnisk (security), w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, głównie w Siłach Powietrznych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, w podsystemach bezpieczeństwa powietrznego, podsystemach zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: psychologia w zakresie zadań pracowników ochrony; wybrane zagadnienia kryminologii i kryminalistyki; prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne procesowe, administracyjne w zakresie wykonywania zadań pracownika ochrony; samoobrona i techniki interwencyjne; udzielanie pomocy przedlekarskiej; wyszkolenie strzeleckie – strzelnica certyfikowana; zapobieganie terroryzmowi – zadania pracowników ochrony.

 

6. Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym

Studenci, którzy wybiorą specjalność Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym uzyskają kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o pracę jako stewardzi, stewardessy, a także o zatrudnienie w procesie obsługi pasażerów w portach lotniczych, w różnych komórkach organizacji lotniczych, transportu oraz innych organizacji, dla których ważne jest bezpieczeństwo i profesjonalna obsługa pasażerów. Będą posługiwali się językiem angielskim średnio zaawansowanym, na poziomie europejskim B2, oraz drugim językiem wybranym przez siebie w stopniu podstawowym. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: psychologia zagrożeń i czynnik ludzki w lotnictwie; komunikowanie międzykulturowe i podstawy dyplomacji w transporcie lotniczym; obsługa lotów pasażerskich; wyposażenie pokładowe i procedury w samolocie; ratownictwo lotnicze i lotniskowe; zasady savoir vivre i obsługa lotów VIP; podstawy medycyny lotniczej i pomoc przedlekarska.

 

7. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie uzyskają kwalifikacje niezbędne do realizacji procesu zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem, a także stosowania ich w działaniach profilaktycznych. Uzyskana wiedze umożliwi wykonywanie takich czynności jak: monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, zarządzanie zmianami i promowanie bezpieczeństwa, pożądanych standardów oraz działań w obszarach bezpieczeństwa lotniczego. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: polityka bezpieczeństwa transportu; zarządzanie zasobami ludzkimi w lotnictwie; zarządzanie ryzykiem operacyjnym w lotnictwie; bezpieczeństwo lotów - studium przypadków; system zarządzania bezpieczeństwem (SMS); krajowa władza lotnicza; obsługa portów lotniczych; Organizacje lotnicze. 

 

8. Zarządzanie kryzysowe

Studenci, którzy wybiorą specjalność Zarządzanie kryzysowe zostaną przygotowani do planowania kryzysowego, współdziałania w grupie zadaniowej, opracowania strategii zarządzania kryzysowego. Uzyskają umiejętności pozwalające diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, w tym w organizacjach lotniczych, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną w obszarze zarządzania kryzysowego. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: obrona cywilne; sytuacje kryzysowe w lotnictwie; wsparcie prawno-organizacyjne i techniczne zarządzania kryzysowego; diagnozowanie sytuacji kryzysowych; systemy ratownicze w reagowaniu kryzysowym; polityka informacyjna w zarządzaniu kryzysowym; planowanie kryzysowe; kierowanie w systemie zarządzania kryzysowego; negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

 

9. Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą specjalność Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie uzyskają kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz ochrony danych. Specjalność jest silnie powiązana z aktualnymi potrzebami lotniczego rynku pracy. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: prawne aspekty bezpieczeństwa informacji, zarządzanie bezpieczeństwem informacji w lotnictwie, metody ochrony przed cyberzagrożeniami, system ochrony lotnictwa w aspekcie cyberzagrożeń. Wiedza oraz umiejętności uzyskane podczas kształcenia umożliwiają studentom i absolwentom branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, w tym z monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń.

 

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych, przede wszystkim portach lotniczych. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa lotniczego państwa. Uwzględniając specjalności studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa lotniczego. Mogą podjąć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, jak i specjalistycznych.

 

Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

– wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;

– specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa;

– ekspert do spraw bezpieczeństwa, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.

 

STUDIA II STOPNIA

Studia drugiego stopnia w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego na kierunku studiów Bezpieczeństwo lotnicze jest kolejnym etapem kształcenia. Studia te trwają dwa lata – cztery semestry – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz dają możliwość dalszego kształcenia w celu uzyskania stopnia naukowego doktora, m.in. w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej lub na studiach podyplomowych oferowanych.

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, oferowane przez Lotniczą Akademię Wojskową, łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej pogłębionej wiedzy o istocie bezpieczeństwa, instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego i ich kompetencjach, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, zachodzących tam procesach i mechanizmach kształtowania bezpieczeństwa narodowego.
 
W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku studiów Bezpieczeństwo lotnicze realizowane jest kształcenie w następujących specjalnościach (modułach):
• Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk;
• Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych;
• Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych.
 
Ogólne założenia treści programowych oferowanych specjalności (modułów): 
1. Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk 
Studenci, którzy wybiorą specjalność bezpieczeństwo i ochrona lotnisk uzyskają wiedzę umiejętności i kwalifikacje pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej głównie w portach lotniczych, w służbach ochrony lotnisk (security), w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, głównie w Siłach Powietrznych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych. Poznają procedury i instrumenty kontroli oraz zapewniania bezpieczeństwa i ochrony lotnisk, a także zasady reagowania i usuwania powstających zagrożeń na lotniskach oraz w obszarze narodowej przestrzeni powietrznej. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: funkcjonowanie lotniska w sytuacjach; metodyka badania zdarzeń lotniczych; bezzałogowe systemy powietrzne w ochronie obiektów; zapobieganie terroryzmowi lotniczemu; ratownictwo lotnicze i lotniskowe; krajowy system cyberbezpieczeństwa - wyzwania i zagrożenia.
 
2. Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych 
Studenci, którzy wybiorą specjalność zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych uzyskają kwalifikacje zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem, stosowania nowoczesnych metod w działaniach profilaktycznych związanych z zapewnieniem pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: zarządzanie ryzykiem w organizacjach lotniczych; zarządzanie organizacja lotniczą; organizacje lotnicze świadczące usługi zarządzania ruchem lotniczym; system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotniczych; bezpieczeństwo przewozów i prac lotniczych; administracja publiczna w systemie zarządzania bezpieczeństwem.
 
3. Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych 
Studenci, którzy wybiorą specjalność zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych uzyskają wiedzę, umiejętności z zakresu współczesnych aspektów zarządzania w organizacjach lotniczych w sytuacjach kryzysowych. Będą potrafili diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną w obszarze zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: obrona cywilna w systemie zarządzania; zarządzanie kryzysowe w lotnictwie; organizacja działań w aspekcie potencjalnych sytuacji kryzysowych; mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych; służby i instytucje publiczne w systemie zarządzania kryzysowego; współdziałanie podmiotów ratowniczych w systemie reagowania kryzysowego.
 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 
Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych, przede wszystkim portach lotniczych. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa lotniczego państwa. Uwzględniając specjalności studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa lotniczego. Mogą podjąć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, jak i specjalistycznych.
 
Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.
 
Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:
– wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;
–  specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa;
–  ekspert do spraw bezpieczeństwa, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.