Szkolenie wojskowe 24-miesięczne dla absolwentów uczelni

Szkolenie wojskowe 24-miesięczne dla absolwentów uczelni
Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 117/MON z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r., Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie prowadzi nabór kandydatów na 24-miesięczne szkolenie wojskowe dla osób ze środowiska cywilnego zgodnie z określonym w decyzji limitem przyjęć:

Szkolenie 24-miesięczne dla osób ze środowiska cywilnego:
Korpus osobowy: Sił Powietrznych
Grupa osobowa: ruchu lotniczego 
Limit przyjęć: 7
 
Osoby ubiegające się o 24-miesięczne szkolenie składają wnioski (PDF do pobrania) do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie do 31 maja 2021 r. Do wniosku należy dołączyć:
- kwestionariusz osobowy (PDF do pobrania),
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- życiorys (cv),
- informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (należy dostarczyć w dniu przyjazdu na egzaminy z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni),
- dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego).
Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego, kandydat może przedstawić inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np. świadectwa, zaświadczenia ukończonych kursów i szkoleń itp.
Opłaty rekrutacyjnej w kwocie 100 zł należy dokonać co najmniej na 7 dni przed terminem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rachunek bankowy:

Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
Nr rachunku:
12102031470000840200859934
z dopiskiem – rekrutacja szkolenie 24-miesięczne

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego planowane jest 05-06 lipca 2021 r. Szkolenie rozpocznie się 06 września 2021 r.
Szczegółowe informacje o kwalifikowaniu kandydatów do LAW można uzyskać w Biurze Obsługi Studenta tel. 261 517 733.

Zasady postępowania rekrutacyjnego (szczegóły w załączniku)!