Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja kompleksu budynków nr 42 i 207 – Klub Uczelniany w Dęblinie

4 zdjęć w galerii
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Nr umowy: RPLU.05.02.00-06-0011/17-00

Całkowita wartość projektu: 17 174 804,62 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 3 881 969,47 zł

Zakończenie finansowe realizacji projektu:15 grudnia 2020 r.
 

Celem przedmiotowego projektu było podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.
 

W ramach przebudowy wykonano następujący zakres prac:

-     docieplenie ścian zewnętrznych;

-     docieplenie podłóg na gruncie;

-     docieplenie dachu i stropodachu;

-     wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej;

-     roboty wykończeniowe wewnętrzne tj. podłogi i posadzki, tynki, gładzie, glazurę i terakotę, malowanie;

-     przebudowę sceny amfiteatru;

-     roboty związane z zagospodarowaniem terenu tj. nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej, nawierzchnie trawiaste, małą architekturę;

-     instalację wodno – kanalizacyjną;

-     instalację centralnego ogrzewania oraz węzeł cieplny;

-     instalację klimatyzacji;

-     instalację wentylacji mechanicznej;

-     instalację odgromową;

-     instalację przeciwpożarową;

-     instalację elektryczną, rozdzielnie bezpiecznikowe;

-     instalację oświetlenia wewnętrznego energooszczędnego;

-     instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

-     instalację oświetlenia zewnętrznego;

-     przyłącze centralnego ogrzewania;

-     przyłącze kanalizacji deszczowej;

-     instalację oświetlenia scenicznego z mostami oświetleniowymi oraz sztankietami;

-     system nagłośnienia scenicznego;

-     zapadnię sceniczną;

-     kurtynę główną, horyzontową, lambrekiny i apludamenty.

 

Do głównych efektów rzeczowych realizacji projektu zaliczyć można:

-     osiągnięto standard wyposażeniowo – funkcjonalny uzyskiwany dla obiektów nowo wznoszonych;

-     dostosowano obiekt do aktualnych warunków technicznych i przepisów przeciwpożarowych;

-     dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych;

-     instalacje wykonane w obiekcie wpłynęły na uzyskanie oszczędności energii;

-     po wykonaniu termomodernizacji osiągnięto lepszy standard energetyczny budynku;

-     podwyższono standard techniczno – użytkowy;

-     zmniejszono koszty eksploatacji budynku;

-     podniesiono estetykę obiektu i jego otoczenia.

Ponadto, projekt obejmował wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej (tj. dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności), sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją inwestycji oraz przeprowadzenie działań promocyjnych projektu.