Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

6 zdjęć w galerii
Projekt pod tytułem: "Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych"
Projekt pod tytułem:
"Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007 – 2013, Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

Nr projektu: 03/10-WND-RPLU.03.02.00-06-052/10
Termin realizacji: od dnia 08.01.2010 do dnia 15.12.2013
Całkowita wartość projektu: 15 530 514,59 zł
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 9 970 867,80 zł

Lider Partnerstwa:
Miasto Dęblin reprezentowane przez mgr Stanisława Włodarczyka - Burmistrza Miasta Dęblin;

Partner:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych reprezentowana przez gen. bryg. pil. dr hab. Jana Rajchela – Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Budynek nr 8 – Domek Ogrodnika

W trakcie przebudowy budynku zostaną wykonane:
¬ izolacje przeciwwilgociowe,
¬ nowe tynki, okładziny, posadzki i podłogi,
¬ nowe instalacje teletechniczna i wentylacja mechaniczna,
¬ nowe przyłącza do budynku
¬ wymienione wszystkie instalacje wewnętrzne tj. wod – kan wraz z armaturą, C.O. wraz z grzejnikami, elektryczne
¬ zostanie wymieniona stolarka okienna oraz drzwiowa,
¬ zostanie wymienione pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi,

Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

W trakcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo - parkowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych zostanie wykonana:
¬ wymiana istniejących nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na kostkę granitową,
¬ odwodnienie placów i parkingów,
¬ całkowita renowacja mostku prowadzącego na wyspę oraz sama wyspka,
¬ zostanie odrestaurowane zabytkowe ogrodzenie wraz z kordegardą,
¬ zamontowane elementy małej architektury w postaci sytlizowanych na zabytkowe ławek oraz kosze na śmieci i tablicę informacyjną,
¬ nowa instalacja systemu monitoringu zewnętrznego oraz instalacja oświetlenia zewnętrznego zespołu pałacowo – parkowego.
W trakcie prowadzonych prac zostaną wykonane także zabiegi konserwacyjno – pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu oraz usunięte kolizyjne zgrupowania drzewostanów.
Do głównych efektów realizacji projektu zaliczyć można:

Budynek nr 8 – Domek Ogrodnika

po przebudowie uzyskano pomieszczenia biurowe oraz socjalne,
¬ po przebudowie spełnia obowiązujące warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
¬ został dostosowany do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej,
¬ dostosowano budynek oraz zespół pałacowo - parkowy dla osób niepełnosprawnych,
¬ uzyskano wymaganą oszczędność energii, zbliżono standard wyposażeniowo – funkcjonalny do budynków nowo wznoszonych,
¬ zmniejszono koszty eksploatacji budynku,
¬ uzyskano możliwość bezawaryjnego funkcjonowania obiektu przez następne kilkadziesiąt lat,
¬ podniesiono estetykę budynku.

Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

dostosowano zespół pałacowo - parkowy dla osób niepełnosprawnych,
¬ poprawa bezpieczeństwa wwyniku wykonania oświetlenia oraz monitoringu,
¬ zwiększono funkcjonalność i estetykę otoczenia,
¬ uzyskano zwiększoną liczbę miejsc parkingowych.
Dzięki wykonanej rewitalizacji odrestaurowano zabytkowe obiekty i spowolniono proces degradacji oryginalnych elementów zabytku.