Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja kompleksu budynków nr 42 i 207 – Klub Uczelniany w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa informuje, że w dniu 16 listopada 2018 roku została podpisała z Województwem Lubelskim umowa o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja kompleksu budynków nr 42 i 207 – Klub Uczelniany w Dęblinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Lotnicza Akademia Wojskowa informuje, że w dniu 16 listopada 2018 roku została podpisała z Województwem Lubelskim umowa o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja kompleksu budynków nr 42 i 207 – Klub Uczelniany w Dęblinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej LAW w Dęblinie.
W ramach projektu zaplanowano następujący zakres prac:
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• docieplenie podłóg na gruncie,
• docieplenie dachu i stropodachu,
• wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
• wymiana oświetlenia na energooszczędne,
• węzeł cieplny i grzejniki,
• przebudowa instalacji c.w.u.,
• montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Ponadto projekt obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej (tj. dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności), sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją inwestycji oraz przeprowadzenie działań promocyjnych.
Całkowita wartość projektu: 14 125 056,83 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 6 199 889,42 zł
Zakończenie finansowe realizacji projektu: 30 września 2020 r.