Doskonała nauka - wsparcie monografii naukowych

Projekt realizowany w ramach programu „Doskonała nauka”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630).
Tytuł projektu: Opracowanie monografii pt. „Symulatory i trenażery lotnicze w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce”.

Nr Umowy: DNM/SP/512265/2021

Cel projektu: Celem projektu jest prezentacja i rozpowszechnianie najnowszych wyników badań naukowych o szkoleniu symulatorowym pilotów wojskowych w Polsce. Publikacja monografii oraz udostępnienie jej w Internecie wprowadza ją do obiegu ogólnokrajowego. Praca zwraca uwagę specjalistów i organizatorów szkolenia lotniczego na rozwiązania, możliwe do zastosowania na gruncie polskim, zwiększające efektywność szkolenia lotniczego. Otwarty i bezpłatny dostęp, bez technicznych ograniczeń do publikacji umożliwia zwrócenie uwagi na problem szkolenia symulatorowego pilotów wojskowych.

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy publikacji monografii naukowej popularyzującej osiągnięcia naukowe, w tym ukazanie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej w zakresie szkolenia lotniczego pilotów wojskowych. Publikacja została rozesłana do bibliotek oraz rozdana w ramach promocji Lotniczej Akademii Wojskowej na spotkaniach z uczniami szkół średnich realizujących innowację pedagogiczną klasy wojskowe. Ponadto publikacja została udostępniona w wersji elektronicznej w Internecie na platformach oferujących otwarty i bezpłatny dostęp, bez technicznych ograniczeń do wydanej w ramach projektu. Głównym celem naukowym projektu jest ocena systemu szkolenia symulatorowego w Polsce oraz wskazanie rozwiązań w celu doskonalenia systemu szkolenia lotniczego pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez racjonalne planowanie i organizowanie użycia symulatorów i trenażerów. Praca prezentuje koncepcję powołania organu integrującego szkolenie symulatorowe pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych RP. Przedstawiona naukowo uzasadniona koncepcja utworzenia centrum szkoleniowego, łączącego rozproszone symulatory w bazach lotnictwa wojskowego, powinna udoskonalić szkolenie pilotów podczas prowadzenia złożonych misji. Osiągnięcie celu wymagało diagnozy szkolenia symulatorowego i bazy symulatorowej w Siłach Zbrojnych RP.

Efektem końcowym projektu jest monografia naukowa pt. Symulatory i trenażery w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce, która dotrze do dużej liczby czytelników i specjalistów z dziedziny lotnictwa wojskowego.

Wartość projektu: 23 000,00 PLN

Wkład środków publicznych: 17 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: wrzesień 2021 – kwiecień 2022

Kierownik Projektu: ppłk dr Dariusz Bogusz

Link do publikacji: https://indd.adobe.com/view/469888cd-5ce7-4e90-8fff-4f7ac0efd494