Archiwum

O archiwum

Współczesne archiwa są niezwykłym źródłem wiedzy o przeszłości, zajmują się gromadzeniem, ewidencjonowaniem, opracowaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem materiałów archiwalnych i ich upowszechnianiem oraz prowadzeniem działalności informacyjnej, a ostatnio także i edukacyjnej. To bardzo ważne zadania, zwłaszcza dotyczące edukacji i promocji, bowiem to od nich zależy, w jakim stopniu wiedza o archiwach, o ich zasobach i zadaniach stanie się ogólnodostępna.

Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej zajmuje się dokumentowaniem przeszłości Szkoły Orląt, to swoisty zbiór pamięci Uczelni, na który składa się wiele zjawisk, działań, a nawet przedmiotów, o które dbamy z należytym szacunkiem, chroniąc tym samym świadectwa przeszłości.

 

 • Informacje dla użytkownika

  Archiwum Akademii jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną. Pełni ponadto funkcje dydaktyczne i usługowe. Zgodnie z „Regulaminem Organizacji i Sposobu Funkcjonowania Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych” sprawuje ono nadzór nad prawidłowym kształtowaniem zasobu aktowego i sposobem przekazywania akt wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.

  1. Archiwum Akademii wydaje na wniosek urzędów, instytucji i osób prywatnych zaświadczenia i dokumenty dotyczące toku studiów oraz sporządza uwierzytelnione odpisy z akt własnego zasobu archiwalnego.
  2. Rektor-Komendant na wniosek Dyrektora Archiwum może uzależnić udostępnienie materiałów archiwalnych od potwierdzenia faktu prowadzenia prac o wskazanej tematyce lub od przedłożenia przez zgłaszającego pisma polecającego właściwej w tym zakresie instytucji lub osoby.
  3. Jeżeli przepisy prawa ograniczają dostęp do informacji zawartych w materiałach archiwalnych wskazanych w zgłoszeniu, Rektor-Komendant na wniosek Dyrektora Archiwum może zażądać złożenia przez zgłaszającego wyjaśnień lub oświadczeń albo udokumentowania uprawnień do zapoznania się z treścią żądanych materiałów archiwalnych.
  4. Rektor-Komendant na wniosek Dyrektora Archiwum może ograniczyć udostępnienie materiałów archiwalnych, podając przyczynę ograniczenia i przybliżony termin udostępnienia.
  5. Materiały archiwalne, od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat, mogą być udostępnione w trybie określonym przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, na pisemny wniosek o wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych skierowany do Rektora-Komendanta. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
  6. Wysokość opłat wnoszonych przez użytkowników w przypadku ponoszenia przez Archiwum dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem materiałów archiwalnych oraz za sporządzanie reprodukcji materiałów archiwalnych, określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1161).
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych

  Archiwum Akademii udostępnia akta dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki po upływie 30 lat od daty ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

  1. Archiwum udostępnia własne zbiory na podstawie pdfRegulaminu korzystania z materiałów archiwalnych
  2. Materiały archiwalne udostępnia się pracownikom, studentom Akademii oraz osobom spoza Uczelni na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego podmiotu skierowanego do Dyrektora Archiwum.
   pdfZgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego 
   pdfOchrona danych osobowych
  3. Zgodę na udostępnienie materiałów archiwalnych instytucjom państwowym wydaje Rektor na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Rektora-Komendanta Akademii.
  4. Dokumentacja archiwalna jest udostępniana wyłącznie na miejscu w Pracowni Udostępniania Akt, w godzinach jej otwarcia.
  5. Na skorzystanie z akt osobowych w celach naukowych jest wymagana zgoda Dyrektora Archiwum, a w wyjątkowych przypadkach pisemna zgoda Rektora-Komendanta Akademii.
  6. Prace dyplomowe powstałe na kierunkach są udostępniane wyłącznie na miejscu w Pracowni Udostępniania Akt po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w Regulaminie korzystania z materiałów archiwalnych.
   pdfWniosek o udostępnienie pracy dyplomowej
  7. Reprodukcje z materiałów archiwalnych wykonywane są na podstawie zamówienia zawierającego dane identyfikacyjne osoby lub instytucji składającej zamówienie, cel wykonania reprodukcji, szczegółowe określenie przedmiotu i sposobu wykonania usługi oraz formę płatności. Reprodukcje sporządza się o ile zezwala na to stan zachowania materiałów archiwalnych. W wątpliwych wypadkach decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Archiwum Akademii.
   pdfZlecenie na odpłatne wykonanie usługi reprografii

   

 • Opis zasobu

  Zasób archiwalny Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej stanowią materiały archiwalne wytworzone i zgromadzone przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Zasób ten, razem z materiałami przejętymi z Archiwum Sił Powietrznych, ukazuje całokształt działalności Uczelni od roku 1945 aż po dzień dzisiejszy. Stanowi olbrzymie źródło informacji nie tylko z zakresu historii lotnictwa i wojskowości; Dęblin i nierozerwalnie związana z nim „Szkoła Orląt” to historia bardzo wielu miejsc i ludzi, którzy w dziejach Uczelni zapisali się ważną kartą.

  Archiwum Akademii jest skarbnicą wiedzy na temat funkcjonowania Szkoły w przeszłości, dokumentuje rozwój Uczelni i śledzi jej kolejne losy.

  Zasób archiwalny Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej przejęty z Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim

  W 2009 roku całość dokumentacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie znajdująca się w Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim została przekazana do Archiwum Uczelni. Zbiór ten obejmuje materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną oraz akta osobowe. Wśród dokumentów znajdują się m.in.:

  • rozkazy i zarządzenia Oficerskiej Szkoły Lotniczej (OSL)
  • rozkazy personalne i zarządzenia Komendanta OSL
  • rozkazy Komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (WOSL)
  • sprawy wyszkolenia lotniczego
  • plany szkolenia WOSL
  • plany studiów zawodowych w WOSL
  • programy kształcenia kursowego
  • programy kształcenia podchorążych WOSL
  • wypadki lotnicze

  Zasób archiwalny Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej od roku 2008

  Gromadzenie własnego zasobu rozpoczęto z dniem powstania Archiwum. Początkowo były to głównie dokumenty rozkazodawcze, dokumentacja działalności kadrowej, zakresy działania osób funkcyjnych oraz dokumenty organizacyjno-merytoryczne. W kolejnych latach zasób Archiwum systematycznie ulegał powiększeniu się o materiały archiwalne i dokumentację wytwarzaną w toku działalności Uczelni. Za pomocą spisów zdawczo-odbiorczych Archiwum przyjęło m.in.:

  • akta absolwentów
  • akta osobowe byłych pracowników
  • dokumentację działalności naukowo-badawczej
  • dokumentację szkoleniową
  • plany szkolenia
  • plany zasadniczych przedsięwzięć

  Kroniki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Księgi Pamiątkowe i Kroniki podległych jednostek. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • Kronika Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego od dnia 7 listopada 1944 roku do dnia 31 grudnia 1960 roku.
  • Kronika Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego dla Dowódcy Wojsk Lotniczych gen. broni Jana Turkiela od składu osobowego Szkoły, przekazana w kwietniu 1955 roku.
  • Kronika Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego od dnia 2 maja 1963 roku do dnia 22 maja 1985 roku.
  • Kronika Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego od dnia 1 marca 1985 roku do dnia 18 czerwca 1994 roku.
  • Kronika Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych od dnia 1 października 1994 roku do dnia 22 grudnia 1999 roku.
  • Kronika Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych od dnia 4 stycznia 1999 roku do dnia 6 grudnia 2005 roku.

  Archiwalia pozyskane

  Są to pamiątki lotnicze przekazane do Archiwum przez prywatnych darczyńców. Wśród nich znajdują się m.in. fotografie, plakietki i odznaki, podziękowania, mapy, zaproszenia na uroczystości, biogramy, artykuły z gazet. Zbiór ten zawiera szereg materiałów warsztatowych o różnym charakterze, jednakże integralnie związanych z Uczelnią, jej pracownikami i słuchaczami. Niektóre z nich są odpisami z wielu oryginalnych dokumentów. Ten bogaty zestaw dokumentów, jako cenne źródło archiwalne stanowi interesujący materiał ikonograficzny i tekstowy dotyczący życia społeczno-kulturalnego ludzi związanych z Uczelnią.

  Materiały archiwalne pozyskane drogą darów

  • Kroniki Polish Airmen’s Club in Nottingham.
  • Zbiór „Skrzydeł” od stycznia 1943 do lipca 1945 roku. „Skrzydła – wiadomości ze świata”, pismo żołnierzy Polskich Sił Powietrznych, dwutygodnik wydawany przez Wydział Kultury i Oświaty Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych.
  • Książka Protokołów Zarządu Koła Stowarzyszenia Lotników Polskich w Nottingham.
  • Kronika Koła Samopomocy Lotniczej.
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • Akademicki System Archiwizacji Prac

  Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl.

  Student korzystający z systemu ma za zadanie wprowadzić do niego pracę dyplomową w celu poddania jej analizie antyplagiatowej.

  Rozmiar pracy nie może przekraczać 15 MB.

  Logowanie do systemu ASAP odbywa się przez stronę https://asap.law.mil.pl/

  Przy pierwszym logowaniu należy dokonać aktywacji konta. Kolejne logowania polegają na podaniu adresu e-mail oraz ustalonego wcześniej hasła.

   

 • Kontakt

  Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej

  ul. 2 Pułku "Kraków" 1

  08-521 Dęblin

  archiwum@law.mil.pl

   
  Godziny pracy
  Archiwum Akademii: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
  Pracownia Udostępniania Akt: poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
   
  Dyrektor Archiwum
  dr Danuta Maria HAĆ
  tel. +48 261 519 466
  d.hac@law.mil.pl
   
  Starszy Archiwista

  mgr Ewelina GRZEBALSKA

  tel. +48 261 519 461
  e.grzebalska@law.mil.pl

   

  Młodszy Archiwista
   
  Marta BIEŃCZAK
  tel. +48 261 517 416
 • Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521, w której imieniu działa Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl lub pocztą tradycyjną: Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
  3. Archiwum LAW przetwarza Państwa dane osobowe, jakie zostały podane przez Państwa w skierowanej do Archiwum LAW korespondencji. Tymi danymi mogą być takie dane osobowe jak m.in.: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, data urodzenia, imię ojca, nazwisko w trakcie zatrudnienia, adres, email, nr telefonu.
  4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 16 - 16 d ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. 2018 poz. 217 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki jest niezbędny do realizacji Państwa korespondencji skierowanej do Archiwum LAW oraz wypełnienia obowiązku archiwizacji korespondencji oraz danych osób korzystających z zasobu archiwalnego, jednak nie krócej niż wymagają tego przepisy archiwalne.
  7. W związku z przetwarzaniem przez Archiwum LAW Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
  9. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Archiwum LAW Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  INFORMACJA O OGRANICZENIACH RODO

  Zgodnie z art. 22b ust. 4 ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dz. U. z 2019 r. poz. 553), Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej informuje, że do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej Archiwum LAW, ogranicza się stosowanie:

  1. prawa do sprostowania danych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;

  2. prawa do ograniczenia przetwarzania danych ze względu na kwestionowanie prawidłowości danych oraz niezgodność przetwarzania z prawem (art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.