Infrastruktura studencka

Domy studenckie Mewa, Dedal, Ikar, Iskra Lotniczej Akademii Wojskowej stanowią integralną część Uczelni, są jej własnością i winny być przedmiotem szczególnej ochrony oraz troski ich mieszkańców. Podstawową funkcją domów studenckich jest zapewnienie mieszkańcom spokojnego
i bezpiecznego miejsca zamieszkania
, a studentom i słuchaczom kursów miejsca do nauki i wypoczynku. Regulamin domów studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej, określa zasady funkcjonowania domów studenckich oraz prawa i obowiązki ich mieszkańców.

 

W Domach Studenckich mogą zamieszkiwać: studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kandydaci na studenta, pracownicy, żołnierze zawodowi, słuchacze kursów Lotniczej Akademii Wojskowej, studenci innej uczelni, kandydaci na podchorążego oraz inne osoby.

Tryb i kryteria zakwaterowania oraz wniosek o przyznanie studentowi miejsca w domu studenckim zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studenta Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

 

Informacje lub rezerwacje: 

Recepcja Domu Studenckiego Mewa

Tel. 261-519-661

E-mail: ds_mewa@law.mil.pl

 

Kierownik Domów Studenckich

Artur Kozak 

Tel. 261-519-141, 512-259-024

E-mail: a.kozak@law.mil.pl

 

 

Zasady zakwaterowania w Domach Studenckich LAW
na rok akademicki 2022/2023

 

Wnioski na akademik można składać osobiście, pocztą, kurierem, itp. na adres: 

Dom Studencki MEWA Lotnicza Akademia Wojskowa 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
Kancelaria Jawna pok. nr 116. (Wjazd do Pałacu Jabłonowskich możliwy również od strony os. Lotnisko, od ul. płk. pil. Szczepana Ścibiora;
za termin wpływu wniosku uznaje się datę jego dostarczenia do Kancelarii Jawnej LAW)

 

Wszelkie informacje udzielane są pod wskazanym telefonem i e-mailem: 

Tel. 261 519 661

E-mail: ds_mewa@law.mil.pl

 

 

Każdy student ubiegający się o miejsce w domu studenckim LAW na rok akademicki 2022/2023 będzie przechodził kwalifikacje punktową, której zasady dostępne są w Regulaminie świadczeń dla studentów LAW (Regulamin załączony na dole strony). Punkty kwalifikacyjne przyznawane są za dochód i za odległość miejsca stałego zamieszkania od LAW oraz za szczególną sytuację uprawnionego.

 

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim MEWA na rok akademicki 2022/2023 studenci składają do Recepcji Domu Studenckiego MEWA według harmonogramu:

- do 26 sierpnia studenci posiadający już status studenta, 

- do 2 września studenci przyjęci na I rok studiów.

 

Wniosek jest do pobrania na samym dole strony. 

 

Jak obliczyć dochód?

Dochód netto w rodzinie studenta należy liczyć według poniższego wzoru:

 

D netto = D ogółem – S ubez. społ. – P należny – S ubez. zdrow.

gdzie:

D netto – dochód netto na członka rodziny studenta
D ogółem – dochód (można go uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-36 lub PIT-37, dochód zgodnie z definicją z załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studenta),
S ubez. społ. – składka na ubezpieczenie społeczne (można ją uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-36 lub PIT-37) ,
P należny – podatek należny (można go uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-36 lub PIT-37),
S ubez. zdrow. – składka na ubezpieczenie zdrowotne (jej wysokość można uzyskać w ZUS)

 

Miesięczny dochód na członka rodziny oblicza się sumując wszystkie dochody netto osiągnięte przez członków rodziny w danym roku kalendarzowym (na rok akademicki 2022/2023 jest to rok 2021), a następnie dzieli się tę sumę przez 12 miesięcy i przez liczbę członków rodziny wpisaną we wniosku.

 

Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego należy przyjąć przelicznik 3819 zł za 1 ha przeliczeniowy.

 

Jaką wpisać odległość?

Odległość, od miejsca zamieszkania do siedziby Lotniczej Akademii Wojskowej (ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin) deklarowana we wnioskach, będzie weryfikowana na podstawie kreatora trasy na stronie internetowej www.maps.google.pl (od miejscowości stałego miejsca zamieszkania do siedziby LAW – ul. Dywizjonu 303 nr 35 08-521 Dęblin). Bierze się pod uwagę trasę najkrótszą – samochodem.

 

Kryterium dodatkowe

Dodatkowym kryterium dla oceny zasadności wniosku jest szczególna sytuacja uprawnionego, w szczególności sieroctwo lub niepełnosprawność oraz samotne wychowywanie dziecka.