Nawigacja

OPIS KIERUNKU
Kierunek Nawigacja oferuje kształcenie w obszarze nowoczesnych metod nawigacji z wykorzystaniem systemów i technik nawigacji satelitarnej, zarządzania przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym oraz eksploatacji infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych. Należy podkreślić, że nawigacja stanowi specjalność w dyscyplinie naukowej Inżynierii Lądowej i Transportu, i jest ściśle z nią powiązana. Ma to swoje odzwierciedlenie w efektach uczenia się oraz problematyce działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Instytucie Nawigacji.
 
Studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone są w trybie stacjonarnym. Czas trwania studiów wynosi 7 semestrów. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej. 
 
W ramach cywilnych studiów stacjonarnych I stopnia student ma do wyboru 30% punktów ECTS w ramach modułów zajęć związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym lub infrastrukturą nawigacyjną, w szczególności z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi.
 
Sylwetka absolwenta kierunku Nawigacja studiów I stopnia
Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą, zgodnie z ukończonym modułem kształcenia. Posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach związanych z nawigacją lotniczą, w szczególności systemami GNSS oraz obsługą ruchu lotniczego. Absolwent studiów kierunku nawigacja otrzymuje tytuł inżyniera i  jest przygotowany do samodzielnej pracy zgodnie ze specjalnością, posiada umiejętność pracy zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji oraz formułowania opinii.
Absolwent studiów pierwszego stopnia po ukończeniu studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw nawigacji i radionawigacji, budowy i funkcjonowania elementów systemu GNSS oraz umiejętności z zakresu eksploatacji urządzeń i systemów radionawigacyjnych, satelitarnych, zwłaszcza tych, które stanowią oprzyrządowanie lotnisk. Zdobyta wiedza, obejmuje zarówno nowoczesne technologie nawigacyjne, jak również wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych (ESA, ICAO, EASA, EUROCONTROL) określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji personelu lotniczego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
Studia II stopnia o profilu praktycznych prowadzone są ramach kierunku Nawigacja w trybie stacjonarnym. Czas trwania studiów wynosi 3 semestry. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej. 
 
W ramach cywilnych studiów stacjonarnych II stopnia student ma do wyboru 30% punktów ECTS w ramach modułów zajęć związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym lub infrastrukturą nawigacyjną, w szczególności z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi.
 
Sylwetka absolwenta kierunku Nawigacja studiów II stopnia
Absolwent studiów II stopnia kierunku Nawigacja, uzyskuje wykształcenie wyższe magisterskie i kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą. Posiada niezbędne przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z nawigacją lotniczą, w szczególności obsługą ruchu lotniczego. Absolwent studiów kierunku nawigacja otrzymuje tytuł zawodowy „magister inżynier”. 
Absolwent nabędzie umiejętność współpracy z ludźmi i kierowania zespołami oraz będzie przygotowany do podejmowania badań naukowych. Uczelnia stwarza studentom także dogodne warunki umożliwiające zrozumienie spraw obronności kraju oraz znaczenia sektora transportowego, zwłaszcza transportu lotniczego,  dla rozwoju państwa.
 
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Studia I i II stopnia na kierunku Nawigacja przygotowują wysokiej klasy specjalistów do pracy w:
  • organizacjach zarządzających ruchem lotniczym (PAŻP);
  • jednostkach państwowego nadzoru lotniczego (ULC);
  • portach lotniczych cywilnych i wojskowych;
  • przedsiębiorstwach eksploatujących i serwisujących infrastrukturę nawigacyjną, w szczególności GNSS;
  • wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych;
  • w komórkach technicznych Polskiej Agencji Kosmicznej; 
  • komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.
  • zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem systemów nawigacyjnych; 
  • przedsiębiorstwach projektujących, produkujących, i serwisujących funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej. 
 
 
JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
INSTYTUT NAWIGACJI