Nawigacja

Studia na kierunku Nawigacja dedykowane dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  realizowane są w Instytucie Nawigacji. Studia wojskowe prowadzone są jako studia jednolite magisterskie i trwają 10 semestrów. Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera w następujących specjalnościach wojskowych: nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego, nawigator statku powietrznego. Kierunek realizowany jest w ramach profilu praktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i jest przyporządkowany do dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport.

Kierunek Nawigacja oferuje kształcenie w obszarze nowoczesnych metod nawigacji z wykorzystaniem systemów i technik nawigacji satelitarnej, zarządzania przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym oraz eksploatacji statków powietrznych w roli nawigatora pokładowego.

Część zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych jest jako szkolenie symulatorowe w ośrodkach Uczelni wyposażonych w nowoczesne symulatory lotu, kontroli ruchu lotniczego i naprowadzania samolotów bojowych. Ponadto znaczna część praktyk jest realizowana w jednostkach wojskowych na stanowiskach operacyjnych kontrolerów ruchu lotniczego, nawigatorów naprowadzania, nawigatorów statków powietrznych.

Proces dydaktyczny realizowany w ramach szkolenia  wojskowego ma na celu m.in. przekazanie studentom wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i podstaw nauk wojskowych, dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera
w jednostce wojskowej w warunkach pokoju, zagrożenia i wojny. Rezultatem osiągnięcia założonych celów kształcenia z przedmiotów modułu wojskowego będzie posiadanie przez absolwentów umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów wynikających z realizacji funkcji dowodzenia pododdziałem, w tym przywództwa, wychowania i szkolenia oraz gospodarowania mieniem wojskowym i zasobami ludzkimi, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz służby w zwartym zespole wojskowym.

Studia na kierunku Nawigacja przygotowują absolwentów do pracy:

-     na stanowiskach dowodzenia podległych Centrum Operacji Powietrznych – nawigatorzy naprowadzania;

-     na stanowiskach operacyjnych Lotniskowych Organów Służb Ruchu Lotniczego – kontrolerzy ruchu lotniczego;

-     na stanowiskach pokładowych nawigatorów wojskowych statków powietrznych – nawigatorzy statków powietrznych.

Nawigacja - studia wojskowe

  • Nawigator naprowadzania

    Absolwent studiów w specjalności nawigator naprowadzania posiada szeroką wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw nawigacji, budowy i funkcjonowania systemów dowodzenia oraz wiedzy z obszaru metodyki naprowadzania, taktyki lotnictwa, przepisów ruchu lotniczego, przepisów lotniczych, łączności lotniczej, możliwości bojowych samolotów i sprzętu radiolokacyjnego oraz armii innych państw.

  • Kontroler ruchu lotniczego

    Absolwent studiów w specjalności kontroler ruchu lotniczego posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania przestrzenią powietrzną, organizacji i zasad przepływu ruchu lotniczego, kontroli ruchu lotniczego oraz umiejętności wykorzystania systemów i urządzeń radiolokacyjnych i radiotelekomunikacyjnych.

  • Nawigator statku powietrznego

    Absolwent studiów w specjalności nawigator statku powietrznego posiada szeroką wiedzę w zakresie nawigacji, przepisów lotniczych i umiejętność umożliwiającą bezpieczną i poprawną eksploatację statku powietrznego, systemów pokładowych jako nawigator. Ponadto wykazuje się znajomością przepisów łączności i umiejętnością prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach powietrznych, w tym w języku angielskim.