Logistyka

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW LOGISTYKA
 
Logistyka to kierunek łączący dotychczasowy dorobek i tradycję kształcenia w zakresie logistyki przedsiębiorstw z obecnymi wymaganiami i potrzebami w zakresie kształcenia specjalistów branży logistycznej na potrzeby wymagającego, szybko zmieniającego się rynku pracy środowiska wojskowego oraz cywilnego.
Kierunek ten daje możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych systemów logistycznych, ich technice i technologii oraz głównych obszarach ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencjach rozwojowych. Nowoczesne technologie wykorzystywane w procesie kształcenia przygotowują absolwentów do pracy w środowiskach nasyconych informatyką, automatyką i materiałami nowej generacji. Z drugiej strony absolwenci przygotowani są do radzenia sobie z wyzwaniami zarządzania, organizowania pracy i projektowania systemów przemysłowych.
Studia na kierunku Logistyka są przeznaczone dla osób, które zamierzają uzyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy w różnych obszarach logistyki.
W swoim założeniu, studia te rozwijają u studenta nie tylko umiejętności inżynierskie, ale także pozwalają nabyć mu wymagane kompetencje społeczne, przydatne do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach Sił Zbrojnych i innych służb mundurowych, przedsiębiorstwach, organizacjach komercyjnych, instytucjach publicznych i społecznych.
Logistyka to kierunek przyporządkowany, poprzez efekty uczenia się, do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. W ramach Logistyki prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Logistyka” i tytuł inżyniera (po studiach I stopnia) i magistra (po studiach II stopnia). Ponadto jednolite studia magisterskie prowadzone są (jako stacjonarne) dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy po zakończeniu studiów uzyskują dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).
 
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.
Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry.
 
W ramach studiów Uczelnia zapewnia możliwość realizacji zawodowych praktyk studenckich w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. W trakcie studiów realizowane jest łącznie 9 miesięcy praktyk - 6 miesięcy na studiach inżynierskich i 3 miesiące na studiach magisterskich. Uczelnia umożliwia realizację zawodowych aspiracji studentów, dokonują oni samodzielnie wyboru miejsc odbywania praktyk. Uzyskane bogate umiejętności praktyczne doskonale przydają się absolwentom w późniejszej pracy zawodowej.
 
KSZTAŁCENIE W RAMACH KIERUNKU LOGISTYKA
 
Absolwenci studiów na kierunku Logistyka - pierwszego stopnia z tytułem inżyniera i drugiego stopnia z tytułem magistra - będą przygotowani do zatrudnienia przede wszystkim w profesjach związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą, a także w sektorze przedsiębiorstw, w instytucjach resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przemyśle obronnym oraz instytucjach, służbach i organach państwa, wykorzystujących technikę lotniczą. Wykształcenie zdobyte na studiach właściwe jest do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach sektora transportowo-spedycyjnego oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Interdyscyplinarność zdobytych kwalifikacji pozwala osiągać sukcesy naszym absolwentom na różnych stanowiskach pracy. 
 
WYBÓR PRZEDMIOTÓW W RAMACH KIERUNKU LOGISTYKA
 
Absolwenci uzyskują wykształcenie profilowane w ramach kierunku studiów Logistyka poprzez wybór przedmiotów realizowanych w toku studiów. Studenci dokonują wyboru przedmiotów w zakresie niemal jednej trzeciej całego programu studiów (trzydzieści procent programu). 
Wybierając przedmioty do studiowania w ramach poszczególnych modułów studenci różnicują swój profil wykształcenia zgodnie ze swoimi osobistymi potrzebami i uzdolnieniami. W ramach kierunku studiów Logistyka, Uczelnia umożliwia uzyskanie wykształcenia ukierunkowanego na:
- Logistykę lotnictwa,
- Zarządzanie obsługą na lotnisku,
- Logistykę wojskową,
- Transport lotniczy.
 
Wybór przedmiotów kształcenia umożliwia studentowi specjalizowanie się w wybranej przez niego dziedzinie już w trakcie studiów. Cele kształcenia na kierunku Logistyka w ramach: Logistyki lotnictwa, Zarządzania obsługą na lotnisku, Logistyki wojskowej, Transportu lotniczego - zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu zagadnień logistyki oraz obsługi towarowej i pasażerskiej w portach lotniczych, a także przedsiębiorstwach związanych z lotnictwem i opartą na podstawach nauk technicznych, społecznych i nauk o zarządzaniu, dotyczących:
- Znajomości teoretycznych podstaw funkcjonowania terminali pasażerskich, współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz głównych obszarów ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych.
- Zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi pasażera oraz obsługi logistycznej lotnictwa w różnych dziedzinach jego zastosowania.
- Nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z logistyką, handlingiem, jak też funkcjonowaniem lotnictwa państwowego i cywilnego oraz organizacją rynku usług lotniczych.
- Procedur związanych z procesem decyzyjnym, realizowanym na terenie portów lotniczych oraz przez organa kierowania logistyką, organizowania i prowadzenia szeroko rozumianej współpracy biznesowej w zakresie działań lotnictwa.
- Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z zakresu obsługi pasażerskiej, logistyki i zabezpieczenia działań lotnictwa.
 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 
Ukończenie studiów na kierunku Logistyka daje absolwentowi teoretyczne i praktyczne podstawy do:
- pracy na stanowiskach specjalistów logistyki w przedsiębiorstwach branży lotniczej oraz w przedsiębiorstwach współdziałających z lotnictwem i świadczących usługi na jego korzyść;
- pracy w organizacjach i instytucjach resortów Obrony Narodowej, MSWiA oraz innych strukturach państwowych i prywatnych związanych z zabezpieczeniem działań lotnictwa.
 
Absolwenci posiadają szeroką wiedzę oraz zdolności i umiejętności analizowania złożonych, dynamicznych sytuacji biznesowych oceny warunków działania logistyki i racjonalnego reagowania na wpływ różnorakich czynników zewnętrznych oraz umiejętność przystosowywania się do nowych warunków środowiska prawno-biznesowego. Dysponują nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z zakresu logistyki, w tym dotyczącymi wykorzystania w pracy najnowocześniejszych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w działalności logistycznej.
W trakcie kształcenia duża waga przykładana jest do integrowania w praktycznej działalności zagadnień z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych z wiedzą i umiejętnościami właściwymi dla dziedziny nauk społecznych (ekonomia, nauki o zarządzaniu) w celu uzyskania interdyscyplinarnych kwalifikacji niezbędnych współczesnemu logistykowi.
Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach są: przedsiębiorstwa branży lotniczej, podmioty zarządzające lotniskami, centra logistyczne, firmy transportowe, Bazy Lotnictwa i Wojskowe Oddziały Gospodarcze w strukturze resortu Obrony Narodowej, Straż Graniczna, podmioty lotnictwa cywilnego, administracja rządowa oraz samorządowa. Inną sferą zatrudnienia absolwentów są instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, szkolnictwo wyższe, sektory przemysłu lotniczego i obronnego oraz dynamicznie rozwijany sektor transportu międzynarodowego.