Logistyka

Logistyka to kierunek studiów łączący dotychczasowy dorobek i tradycję kształcenia w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań, z obecnymi wymaganiami i potrzebami zakresie kształcenia specjalistów branży logistycznej na potrzeby wymagającego i szybko zmieniającego się rynku pracy środowiska wojskowego.

Studia na kierunku Logistyka są przeznaczone dla podchorążych – kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy zamierzają uzyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy, jako oficerowie, w korpusie osobowym logistyki. Wykształcenie specjalistyczne jest ukierunkowane na zdobycie kwalifikacji zawodowych umożliwiających realizację zadań w zakresie zabezpieczenie logistycznego Sił Zbrojnych w kraju, zabezpieczenia logistycznego komponentów wydzielanych do działania poza jego granicami, a także udzielaniu wsparcia i wzmocnienia, ze strony państwa-gospodarza, siłom sojuszniczym przebywających na terytorium Polski. Studia te rozwijają u studenta nie tylko umiejętności inżynierskie, ale także pozwalają nabyć mu wymagane kompetencje społeczne, przydatne do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach Sił Zbrojnych.

Kierunek ten daje możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych systemów logistycznych, ich technice i organizacji działań oraz głównych obszarach ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencjach rozwojowych.

Logistyka to kierunek studiów o profilu praktycznym przyporządkowany, poprzez efekty kształcenia, do obszaru nauk technicznych. Logistyka, jako kierunek studiów wojskowych, prowadzony jest jako jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Logistyka” tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

 

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów.

Logistyka - studia wojskowe

 • Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna

  Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna zakłada przekazanie absolwentom wiedzy z zakresu zagadnień logistyki Sił Zbrojnych oraz obsługi statków powietrznych  w portach lotniczych i zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych (ze szczególnym uwzględnieniem struktur Sił Powietrznych) opartej na podstawach nauk technicznych, społecznych i nauk o zarządzaniu, dotyczących:

   

  • Znajomości teoretycznych podstaw funkcjonowania portów lotniczych, współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz głównych obszarów ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych.
  • Zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi logistycznej lotnictwa w różnych dziedzinach jego zastosowania.
  • Znajomość nowoczesnych dziedzin naukowych i dyscyplin praktycznych związanych z logistyką, handlingiem, jak też funkcjonowaniem lotnictwa państwowego i prywatnego oraz organizacją rynku usług lotniczych.
  • Procedur związanych z procesem decyzyjnym, realizowanym na terenie portów lotniczych oraz przez organa kierowania logistyką, organizowania i prowadzenia szeroko rozumianej współpracy biznesowej w zakresie działań lotnictwa.
  • Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum 3.2.3.2. wg STANAG 6001, w tym terminologii z zakresu obsługi pasażerskiej, logistyki wojskowej i zabezpieczenia działań lotnictwa.