Klauzula informacyjna - RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informujmy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej „ADO” jest Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" z siedzibą w Warszawie 00-909, przy ul. Klonowa 2, tel. 261-870-825, mail: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Bobiński, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem: Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" , ul. Nowowiejska 28A, 00-911 Warszawa, tel. 261-846-678, e-mail: gbobinski@mon.gov.pl.
3. Dane osobowe Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Dane Państwa przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
5. Przekazujący dane osobowe posiada:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie do ADO;
6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
8. ADO nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.