Współpraca wojska ze szkołami

Współpraca wojska ze szkołami

Autor zdjęcia: CO MON

Klasy mundurowe

Chcesz związać swoją przyszłość z armią – zacznij od klasy mundurowej!

 

Dla wszystkich młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem, a obecnie są na etapie wyboru szkoły średniej, nauka w takiej formule jak klasa mundurowa, może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej, ale także doskonałą okazją do sprawdzenia swoich możliwości.

 

Wartością dodaną ukończenia klasy o profilu wojskowym jest fakt, że specjalistyczna wiedza zdobyta w trakcie kolejnych lat nauki będzie wartościowa niezależnie od zawodowej drogi, którą absolwenci ostatecznie wybiorą.

 

W Polsce kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczęszcza codziennie do szkoły w mundurze, ucząc się w klasach o profilu mundurowym. Klasy te występują w szkołach średnich na terenie całej Polski, a w ostatnich latach odnotowano zarówno ich znaczny wzrost ich liczebności jak i duże zainteresowanie problematyką obronności zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców.

 

Znaczna część klas mundurowych ma charakter wojskowy. Ich nauczyciele i opiekunowie uczą młodzież nie tylko podstaw żołnierskiego rzemiosła takich jak dyscyplina, musztra czy strzelanie, ale też we współpracy z jednostkami wojskowymi organizują szkolenia inżynieryjne, ogólnowojskowe czy specjalistyczne takie jak np. z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR).

 

Resort obrony narodowej z uwagą obserwował dynamiczny rozwój klas wojskowych. Wojsko jest zainteresowane potencjałem tkwiącym w młodzieży uczęszczającej do tych klas. Armia potrzebuje ludzi świadomych słuszności drogi którą obrali, wykształconych i ambitnych, a wszystkie te cechy spełnia absolwent klasy o profilu mundurowym.

 

Wykorzystując potencjał tkwiący w młodzieży klas mundurowych i zaangażowanie kadry pedagogicznej, we wrześniu 2017 roku wdrożono „Pilotażowy programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, do którego początkowo przystąpiło 58 szkół.  Od następnego roku szkolnego (2018/2019) do programu dołączyło kolejnych 50 szkół z drugiej edycji. Aktualnie zakończono nabór szkół do III edycji programu (2019/2020), która rozpocznie się od 1 września bieżącego roku. Naukę od nowego roku szkolnego w certyfikowanych klasach rozpocznie ponad 6800 uczniów w mundurach wojskowych, łącznie w 123 szkołach rozmieszczonych na terytorium całego kraju.

 

Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły. Bazując na doświadczeniu ekspertów z Akademii Sztuki Wojennej i Biura do Spraw Proobronnych resort obrony narodowej, opracował program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja Wojskowa”, który realizowany jest w szkołach objętych programem. Przez dwa lata nauki szkolnej, uczniowie przy wsparciu wysokiej klasy instruktorów wojskowych zgłębiają tajniki rzemiosła żołnierskiego w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w pilotażu otrzymują od MON także wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”. 

 

Projekt, który aktualnie przyjął nazwę programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” poszerza ofertę edukacyjną dla uczniów, zainteresowanych różnymi ścieżkami rozwoju zawodowego związanego z armią i ma w stopniu podstawowym przygotować ucznia do pełnienia służby wojskowej. Absolwent będzie mógł, po odbyciu skróconej służby przygotowawczej, pozostać żołnierzem rezerwy, starać się o powołanie do terytorialnej i zawodowej służby lub pójść na studia wojskowe otrzymując gratyfikację w postaci dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.

 

W realizację programu zaangażowane jest wiele instytucji resortu obrony i jednostek wojskowych, m.in. Biuro do Spraw Proobronnych – koordynujące całość programu, Akademia Sztuki Wojennej – sprawująca nadzór nad procesem edukacyjnym uczniów, od nowego roku szkolnego ok. 90 jednostek wojskowych realizujących szkolenie praktyczne uczniów (75 z DG RSZ, 10 z DWOT, 2 z KG ŻW oraz 3 z DGW) oraz 82 Wojskowe Komendy Uzupełnień wspierające szkoły. Razem ze 123 szkołami jest to ok.  300 podmiotów.

Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia w Polsce – w oparciu o rejony administrowania Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW) – sieci szkół, które prowadzą w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas wojskowych.

 

Współpraca ze szkołami

Możliwości i zasady współpracy resortu obrony narodowej ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne rozszerzające przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, tj. prowadzącymi tzw. klasy wojskowe, określają zapisy Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Powyższe przepisy umożliwiają dowódcom jednostek wojskowych współpracę ze szkołami, jako partnerami społecznymi, w tym udział ekspertów wojskowych w merytorycznym przygotowaniu zajęć szkolnych, pokazy sprzętu wojskowego, pomoc logistyczna w przygotowaniu przedsięwzięć szkoły, a także udostępnianie pomieszczeń do realizacji wybranych zajęć, np. hal sportowych na zajęcia wychowania fizycznego (zakładki Plany współpracy i Porozumienia o współpracy).
 
Wychodząc na przeciw potrzebom nauczycieli klas edukacji dla bezpieczeństwa, w celu nawiązywania przez nich lokalnej współpracy między szkołami, w Wydziale Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, na podstawie dostępnych informacji, opracowana została w 2012 r. Baza Szkół, będąca zestawieniem placówek oświatowych z całej Polski, realizujących innowacyjne programy edukacyjne rozszerzające przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, tj. prowadzących tzw. klasy wojskowe (zbiór ten został poszerzony również o szkoły prowadzące również inne klasy mundurowe). Baza jest cyklicznie aktualizowana o kolejne, zgłaszające się szkoły.
 
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 840 132.
 

Biuro do Spraw Proobronnych

Więcej informacji dotyczących klas mundurowych oraz współpracy Wojska Polskiego ze szkołami znajduje się na stronie Biura ds. Proobronnych.