Pracownicy wojska
 
Oddział Kadr i Uzupełnień Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej:
tel.: 261 857 230, 261 857 316, 261 857 225
 
 
Nabór pracowników do Żandarmerii Wojskowej odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie decyzji nr 65/MON ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON nr 4 z dnia 20 marca 2009 r., poz. 57) zmienionej decyzją nr 91/MON ministra obrony narodowej z dnia 23 marca 2011 r.
 
Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje oraz czy spełnia warunki do pracy w Żandarmerii Wojskowej. Na stanowiska, przewidziane dla pracowników wojska, przyjmowane są osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne na proponowanym stanowisku wybierane spośród absolwentów szkół wyższych i średnich. Wyjątkiem jest stanowisko specjalisty psychologa, na które mogą być przyjmowani absolwenci studiów II stopnia psychologii lub resocjalizacji.
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wszystkich kandydatów do pracy i jest organizowane i prowadzone: w stosunku do wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie - przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej; w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w pozostałych jednostkach Żandarmerii Wojskowej - przez komendanta właściwego Oddziału/Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.
 
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po złożeniu przez kandydat wniosku o przyjęcie do pracy w Żandarmerii Wojskowej do właściwego organu prowadzącego postępowanie, tj. właściwego komendanta, oraz wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej.
 
UWAGA: Wniosek i ankieta powinny zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową. Dokumenty w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane!
 
Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego przebiegają w sposób następujący: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia motywacji kandydata do pracy w Żandarmerii Wojskowej, sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym i kartotekach powszechnie niedostępnych, przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy. W ramach postępowania kwalifikacyjnego mogą być przeprowadzone testy psychologiczne.