Petycje
Petycje w imieniu Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej rozpatruje Oddział Wewnętrzny.
 
Petycje można składać:
 
pisemnie na adres:
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
ul. Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
 
faksem: nr + 48 261 857 325;
 
drogą elektroniczną: e-mail: kgzw.sekretariat@ron.mil.pl
 
osobiście w siedzibie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, ul. Jana Ostroroga 35, we wtorki w godz. 15.30 - 17.00 (za wyjątkiem dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od pracy).
 
Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.
 
Dostęp do budynku nr 30 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwy od strony biura przepustek znajdującego się przy ulicy Jana Ostroroga 35.
 
Jakie informacje musi zawierać petycja: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję oraz dokładny adres do korespondencji; petycja składana drogą elektroniczną powinna zawierać adres poczty elektronicznej osoby wnoszącej petycję; petycja może zostać złożona w imieniu osoby trzeciej - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma; w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.
 
Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć kompetencji Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, zostanie ona przekazana do właściwego organu, jednocześnie osoba wnosząca sprawę zostanie o tym fakcie poinformowana.
 
Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o petycjach.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Ostroroga 35, tel. 261 857 100. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: kgzw.iod@ron.mil.pl lub listownie na adres: Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII Skargi i wnioski. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej przepisami o archiwizacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO, usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym rozpatrzenie skargi lub wniosku, co wynika w szczególności z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że podanie danych osobowych we wniosku lub skardze jest konieczne dla ich rozpatrzenia. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
2018 rok
W 2018 roku do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej nie złożono petycji.
2020 rok
W 2020 roku do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej nie złożono petycji.