Klauzula informacyjna
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych jest Minister Obrony Narodowej, w którego imieniu działa Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, z siedzibą przy ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: kgzw.iod@.ron.mil.pl lub listownie na adres ww. siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Celem przetwarzania danych osobowych osób składających oświadczenia majątkowe jest przyjęcie i analiza oświadczeń majątkowych (podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa – ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym; zarządzenie MON w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych); ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do danych, w tym także upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe są archiwizowane przez okres obowiązkowego przechowywania danych wynikający z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
    a. dostępu do swoich danych osobowych,
    b. sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
    c. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
    d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w celu realizacji opisanego wyżej celu jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa wymienionych w punkcie 3.
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
DO POBRANIA DOKUMENTY I FORMULARZE ORAZ WSKAZÓWKI WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM
 
 
 
 
Uzupełnienie danych w oświadczeniu majątkowym: dział VI, dział VII (wyłącznie po wezwaniu lub dla korekty danych)
 
 
Zarządzenia zmieniające:
 
 
 
 
Zasady i termin składania
Zgodnie z artykułem 58 pkt. 1 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 roku obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym dotyczy oficerów zawodowych, z wyjątkiem oficerów zajmujących stanowiska służbowe sędziów sądów wojskowych oraz stanowiska prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, oraz podoficerów pełniących zawodową służbę wojskową w organach finansowych i logistycznych. Oświadczenie o stanie majątkowym, winno być wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym i złożone do 31 marca każdego roku wg stanu majątkowego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Oświadczenie składane jest Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
 
Oświadczenie należy wysłać na adres:
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
ul. Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
 
Oświadczenie winno być wypełnione czytelnie, we wszystkich polach, w sposób niepozostawiający żadnych wątpliwości interpretacyjnych oraz formalnych.
 
Telefony, pod którymi można uzyskać informację:
261 857 312
261 857 383
261 857 270
261 857 273
261 857 258
261 857 360
261 857 372
261 857 375
261 857 351
261 857 266
 
Informacja
1. Obowiązek podania danych osobowych w oświadczeniach majątkowych wynika z art. 58 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
2. Administratorem danych osobowych jest minister obrony narodowej, w którego imieniu działa komendant główny Żandarmerii Wojskowej z siedzibą ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa (Decyzja nr 266/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2015 r. – Dz. Urz. MON z 7 lipca 2015 r.) oraz Decyzja nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2016 r.
3. Dane zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji art. 4 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 96).
4. Składającemu oświadczenie przysługujące prawo dostępu do jego danych i ich poprawiania.
Interaktywny Formularz Oświadczeń
DO POBRANIA:
 
Interaktywny Formularz Oświadczeń (aby pobrać kliknij lewym przyciskiem myszy, jeżeli wystąpią błędy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje zapisz element docelowy...) - aplikacja umożliwiająca wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym. (Plik należy pobrać, rozpakować za pomocą programu zip lub analogicznego w dostępnej dla siebie lokalizacji, a następnie kliknąć plik IFO, aby zainstalować. Skrót programu pojawi się na pulpicie oraz w menu start we wszystkich programach w katalogu KGŻW - OOM.
 
 
 
Dodatek framework .NET4.0 do programu Interaktywny Formularz Oświadczeń - dodatek do systemów operacyjnych starszych niż Windows 7.