Ochrona danych osobowych
Działając na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) informuję, że Administrator Danych – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:
 
01-163 Warszawa
ul. Ostroroga 35
tel. 261 857 110
 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) płk. Tomasza PIEKARSKIEGO, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: kgzw.iod@ron.mil.pl lub listownie na adres: ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.