Działalność profilaktyczna
Żandarmeria Wojskowa jest formacją posiadającą ustawowe uprawnienia w zakresie poprawy bezpieczeństwa i umacniania dyscypliny w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z głównych zadań stawianych Żandarmerii Wojskowej jest prowadzenie działalności profilaktycznej polegającej na zapobieganiu zjawiskom patologicznym w środowisku wojskowym.
 
Profilaktyka prowadzona przez Żandarmerię Wojskową to planowanie, koordynowanie i organizowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przestępczości i ograniczanie występowania niepożądanych zjawisk w dyscyplinie Sił Zbrojnych RP. Praca profilaktyczna jest integralną częścią funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej i jest stale dostosowywana do bieżących potrzeb i przewidywanych zagrożeń. Żandarmeria jest liderem w organizacji czynności profilaktycznych oraz ma największe doświadczenie w Siłach Zbrojnych RP w zakresie realizowanej współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku wojskowym.Profilaktyka to głównie działania informacyjno-edukacyjne, tj. prowadzenie w środowisku wojskowym szkoleń, spotkań środowiskowych i pogadanek poświęconych zagrożeniom zjawisk patologicznych i popularyzujących dyscyplinę wojskową oraz właściwe stosunki międzyludzkie.
 
Działalność profilaktyczna jest koordynowana i nadzorowana przez Oddział Profilaktyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz realizowana w jednostkach i instytucjach wojskowych na terenie całego kraju, znajdujących się na terenie odpowiedzialności terytorialnej Sekcji Profilaktyki Oddziałów Żandarmerii Wojskowej. Zasadniczymi czynnościami realizowanymi przez Oddział Profilaktyki jest podjęcie takich działań, które pozwolą na skuteczne zapobieganie patologiom, biorąc przy tym pod uwagę fakt, że pojęcie patologii jest pojęciem obszernym i zmiennym w czasie. Rzemiosło profilaktyków wymaga więc systematycznej obserwacji obecnego stanu dyscypliny wojskowej, poprzez śledzenie statystyk popełnianych przestępstw lub też prowadzenie badań ankietowych wśród żołnierzy Sił Zbrojnych RP, a następnie dopasowanie toku postępowania do bieżących potrzeb. Żandarmeria Wojskowa prowadzi działalność profilaktyczną we wszystkich obszarach życia społecznego, które mogą mieć negatywny wpływ na dyscyplinę wojskową w Siłach Zbrojnych RP.
 
Dokumentem normatywnym w tym zakresie jest wprowadzone do użytku 9 sierpnia 2017 r. wydawnictwo specjalistyczne „Zasady prowadzenia działalności profilaktycznej przez Żandarmerię Wojskową” sygn. Żand. Wewn. 49/2017. 
Zakres działalności profilaktycznej
Obszary prowadzenia działalności profilaktycznej przez Żandarmerię Wojskową:
 
- Przeciwdziałanie zażywania substancji psychoaktywnych,
- Profilaktyka zachowań związanych z przemocą emocjonalną w miejscu pracy,
- Bezpieczeństwo użytkowników sieci Internet,
- Przeciwdziałanie korupcji,
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- Kontrola sposobu zabezpieczenia i ochrony obiektów wojskowych, w tym mienia wojskowego.
Realizowane programy profilaktyczne
- Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania korupcji w resorcie obrony narodowej na lata 2016 - 2019 przedłużony za zgodą Ministra Obrony Narodowej do 2020 r.
 
- Obszar bezpieczeństwa w sieci
- Program działań profilaktycznych ŻW w zakresie korzystania z sieci Internet przez żołnierzy i pracowników RON na lata 2019 - 2020
 
- Obszar profilaktyki uzależnień oraz przemocy emocjonalnej
- Program działań profilaktycznych w zakresie ograniczania ryzykownych zachowań w SZ RP na lata 2017 - 2020 (nowy program)
- Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych
 
- Obszar Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Program profilaktyczny Żandarmerii Wojskowej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2017 - 2020 (nowy program)