Deklaracja dostępności

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/kgzw/.

Data publikacji strony internetowej: 2019.06.01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.07.05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pewne treści opublikowane na stronie opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych lub pochodzą z różnych źródeł. Nie posiadamy formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce kontakt. Dokumenty archiwalne opublikowane przed 19 sierpnia 2019 r. są dostępne pod adresem: https://archiwum-kgzw.wp.mil.pl/pl/index.html.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Artur Karpienko, rzecznikzw@mon.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 857 376. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej znajduje na terenie zamkniętym, usytuowanym w Warszawie, dzielnica Wola, ul. Jana Ostroroga 35, obiekt dostępny w godzinach urzędowania. Wejście przez biuro przepustek, po uprzednim zgłoszeniu i okazaniu dokumentu tożsamości. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po kompleksie wyłącznie w obecności osoby wprowadzającej. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. W budynku są windy i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej można dojechać samodzielnie (przed kompleksem znajdują się miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania) lub środkami komunikacji publicznej (autobus nr 103, przystanek Ostroroga lub Powązki – IV Brama).