Nowe zasady ruchu drogowego

1 zdjęcie w galerii
20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Pierwsza zmiana dotyczy ruchu urządzeń wspomagających ruch, urządzeń transportu osobistego oraz hulajnóg (Dz. U. z 2021 r. poz. 720). Wprowadza ona nowe definicje.

1. Pierwsza zmiana definiuje „urządzenia wspomagające ruch”, czyli „urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni”. Takie pojazdy będą miały obowiązek korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Podkreślić należy, że na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny. Korzystając zaś z drogi dla pieszych lub chodnika, należy zachowywać prędkość zbliżoną do prędkości pieszego, a także ustępować pieszym pierwszeństwa i nie utrudniać im ruchu. Należy pamiętać, że przepisy zabraniają kierować takim pojazdem w stanie nietrzeźwości, jak również przewozić na nim inne osoby, zwierzęta lub ładunki.

Kolejna definicja dotyczy hulajnóg elektrycznych. Hulajnoga elektryczna definiowana jest jako „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”.  Hulajnogi te będą mogły poruszać się po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów, a na drogach tych, tak samo jak na drogach dla pieszych, należy ustępować pierwszeństwa pieszym. W przypadku braku takiej infrastruktury, hulajnoga elektryczna może poruszać się po jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością nie większą niż 30 km/h. Hulajnogi elektryczne mogą korzystać w drodze wyjątku z chodnika w przypadku gdy chodnik znajduje się wzdłuż jezdni, po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 30 km/h i nie ma tam drogi lub pasa ruchu dla rowerów. Zabrania się kierować w stanie nietrzeźwości, ciągnąć nią innego pojazdu, przewozić na niej innych osób, zwierząt i ładunków. Kierując hulajnogą po chodniku, należy też poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i nie utrudniać im ruchu. Dopuszczalna, maksymalna prędkość hulajnóg elektrycznych wynosi 20 km/h. Do kierowania tym pojazdem uprawnione są tylko osoby posiadające kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T oraz osoby, które ukończyły 18 lat. Nowe przepisy zabraniają dzieciom do 10 roku życia kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się możliwość korzystania z wymienionych pojazdów wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.

„Urządzenie transportu osobistego” zostało zdefiniowane jako pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Takie pojazdy mogą poruszać się po drogach i pasach dla rowerów. Korzystanie z chodnika przez wymienione urządzenia dozwolone jest tylko w przypadku braku drogi rowerowej. Podczas korzystania z chodnika kierujący jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Zabrania się kierującemu ciągnięcia, holowania innych pojazdów oraz przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz czepiania się innych pojazdów.

2. Druga zmiana dotyczy zasad pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejścia dla pieszych oraz zasady zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu na autostradach i drogach ekspresowych, jak również wprowadza ograniczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym (Dz.U. z 2021 r. poz. 463).  Znowelizowane przepisy wprowadzają od dnia 1 czerwca br. bardzo istotną zmianę polegającą na tym, że:  „Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju”. W tym miejscu należy podkreślić, iż na kierujących pojazdami spoczywa olbrzymi obowiązek zachowania zasady szczególnej ostrożności i wzmożonej obserwacji przejść dla pieszych. Należy także wskazać, że zabrania się pieszemu „korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia na lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych”. Ponadto należy pamiętać, że pieszemu zabrania się:
- wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (w tym również na przejściu dla pieszych, spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi);
- przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
- przebiegania przez jezdnię, chodzenia po torowisku, wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto oraz przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Kolejna ze zmian w przepisach ruchu drogowego dotyczy korzystających z przejazdu autostradą i drogą ekspresową. Podczas takiego przejazdu kierujący jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa wartości określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Ostatnia zmiana dotyczy dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów w obszarze zabudowanym, która obecnie wynosi 50 km/h przez całą dobę.