None

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

9 zdjęć w galerii
W dniach 7-16 lipca 2020 r. w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej odbyło się szkolenie poświęcone stosowaniu przez Żandarmerię Wojskową nowych instytucji zapobiegania przemocy w rodzinie.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Oddział Szkolenia Komendy Głównej ŻW we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biurem Rzecznika Praw Dziecka i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). W wykładach uczestniczyli żołnierze Komendy Głównej ŻW oraz jednostek terenowych ŻW, którzy na co dzień zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także w formule wideokonferencji udział wzięło blisko 700 żołnierzy, którzy w przyszłości będą realizowali przedmiotowe zadania.

Podczas szkolenia przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości omówili Ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, w szczególności uprawnienia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz procedurę wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania, cywilno- i karnoprawne aspekty przemocy w rodzinie, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie oraz system wsparcia w przypadku jej występowania, m.in. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Fundusz Sprawiedliwości.

Prawne i praktyczne zagadnienia związane z realizacją procedury „Niebieskie karty” nakreśliła przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z kolei w czasie wykładów prowadzonych przez ekspertów PARPA główną uwagę poświęcono psychologicznym aspektom przemocy oraz specyfice podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie. Prelegenci z Biura Rzecznika Praw Dziecka przedstawili słuchaczom zasady i techniki komunikowania się z dziećmi w sytuacji interwencji związanej z przemocą w rodzinie, a także aspekty prawne przesłuchania małoletniego poszkodowanego i świadka oraz zabezpieczenia dzieci w przypadku interwencji.

Szeroki zakres przekazanej podczas szkolenia wiedzy zarówno z zakresu prawa, jak i psychologii pozwoli żołnierzom Żandarmerii Wojskowej skutecznie stosować nowe procedury w walce z przemocą w rodzinie.


Tekst i zdjęcia: Natalia Trzeciak