Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 430)

Podstawa stosowania środków przymusu bezpośredniego:
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013 poz. 628).

Akty wykonawcze:

Podstawa prawna art.7, ust.3

Dz.Urz.MON.2012.290 ZARZĄDZENIE Nr 80/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Dz.Urz.MON.2011.23.336 ZARZĄDZENIE Nr 53/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej
Dz.Urz.MON.2011.20.294 ZARZĄDZENIE Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
Dz.Urz.MON.2010.20.264 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz środków, którymi się posługują przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych
Dz.Urz.MON.2003.15.162 ZARZĄDZENIE Nr 52/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 września 2003 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej

Podstawa prawna art.9, ust.3

Dz.U.2001.157.1847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Podstawa prawna art.9,ust.2

Dz.U.2001.157.1846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Podstawa prawna art.9, ust.4, pkt.1

Dz.Urz.MON.2001.21.176 ZARZĄDZENIE Nr 71/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie planów i programów szkolenia specjalistycznego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Podstawa prawna art.9, ust.4, pkt.2

Dz.Urz.MON.2001.21.175 ZARZĄDZENIE Nr 70/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Podstawa prawna art.10, ust.3

Dz.U.2001.157.1848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Podstawa prawna art.14, ust.4

Dz.U.2012.880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów

Podstawa prawna art.14, ust.2

Dz.U.2001.157.1842 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Podstawa prawna art.16

Dz.U.2001.157.1850 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie znaku Żandarmerii Wojskowej

Podstawa prawna art.19

Dz.U.2001.157.1862 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Podstawa prawna art.20

Dz.U 2001.157.1857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy sposób ich wykonania

Podstawa prawna art.21, ust.1

Dz.U.2001.157.1863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

Podstawa prawna art.22

Dz.U.2001.157.1851 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Podstawa prawna art.25, ust.7

Dz.U.2001.157.1858 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie udzielania pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez Żandarmerię Wojskową

Podstawa prawna art.26a, ust.3

Dz.U.2010.63.394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań

Podstawa prawna art.26a, ust.2

Dz.Urz.MON.2009.22.241 ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia i likwidacji izb zatrzymań

Podstawa prawna art.29, ust.9

Dz.U.2012.876 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej

Podstawa prawna art.29, ust.8

Dz.U.2001.157.1859 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową

Podstawa prawna art.31, ust.20

Dz.U.2001.157.1864 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

Podstawa prawna art.31, ust.22

Dz.Urz.MON.2006.18.237 ZARZĄDZENIE Nr 31/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

Podstawa prawna art.32, ust.8

Dz.U.2001.157.1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

Podstawa prawna art.33, ust.7

Dz.U.2001.157.1861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową

Podstawa prawna art.34, ust.2

Dz.U.2001.157.1843 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności

Podstawa prawna art.40, ust.3

Dz.Urz.MON.2010.22.290 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz środków, którymi się posługują przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych

Podstawa prawna art.46, ust.4

Dz.U.2001.157.1854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej

Podstawa prawna art.48, ust.4

Dz.U.2001.157.1855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej