Siły dla Kosowa, KFOR ONZ

Autor zdjęcia: MON

KFOR

Polegli:
 
1. st. szer. Tomasz ŁUGOWSKI, zm. 21.V.2000;
2. plut. Jerzy ABRAM, zm. 14.VIII.2000;
3. ppłk Zbigniew WYDRYCH, zm. 11.XII.1999;
4. st. chor. Robert FRĄSZCZAK, zm. 10.III.2003.

***
 
Misja KFOR rozpoczęła się 12 czerwca 1999 r. na mocy mandatu ONZ, w dwa dni po przyjęciu rezolucji numer 1244 przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
 
Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie liczy około 50 tysięcy żołnierzy. Podporządkowany jest dowództwu NATO i działa pod egidą ONZ. Decyzja o wysłaniu wojsk do Kosowa podjęta została w wyniku zaistniałego kryzysu humanitarnego. W walkach pomiędzy Armią Wyzwolenia Kosowa (UCK) a oddziałami Serbii i Czarnogóry, strony konfliktu dopuszczały się aktów przemocy wobec ludności cywilnej. Celem operacji „Wspólny Strażnik” (Joint Guardian) jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, który umożliwi funkcjonowanie mieszkańcom Kosowa oraz stałe monitorowanie realizacji porozumień, na mocy których zadecydowano o zakończeniu konfliktu. Ponadto w ramach operacji KFOR udzielane jest wsparcie dla Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie UNMIK (ang. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo).
 
Udział Sił Zbrojnych RP w misji zapoczątkowany został przez żołnierzy z 6 Brygady Desantowo – Szturmowej na przełomie czerwca i lipca 1999 r. Od 15 lipca 2000 r. w operacji uczestniczył także Polsko-Ukraiński Batalion (POLUKRBAT). Podstawą utworzenia i funkcjonowania Polsko – Ukraińskiego Batalionu była umowa między Rzeczypospolitą Polską a Ukrainą w sprawie tworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana przez ministrów obrony Polski i Ukrainy 26 listopada 1997 r. W okresie swego funkcjonowania PKW KFOR kilkakrotnie zmieniał strukturę stosownie do zmieniającej się sytuacji polityczno-militarnej w Kosowie oraz przeobrażeń jakie zachodziły w siłach KFOR. W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego. Obecnie w PKW KFOR służy około 360 żołnierzy.
Państwa uczestniczące: Argentyna, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Malezja, Maroko, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
 
KFOR (ang. Kosovo Force)
Czas rozpoczęcia misji: 12 czerwca 1999 r.