Zastosowanie stawki podatku 0% VAT do dostaw towarów i usług na rzecz Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych (SZ USA) stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Jeśli jesteś firmą, która jest wykonawcą kontraktowym lub podwykonawcą dostarczającym towary i usługi na rzecz SZ USA możesz zastosować stawkę podatku 0% VAT.

 

Jak to zrobić ?

 

1.     Na początek zapoznaj się z dokumentami normującymi tę tematykę w krajowym systemie prawnym.
 

 

Akty prawne: 

1.       Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2153).

2.      Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 817).

3.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz U. z 2020 r., poz.527.).

4.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz U. z 2019 r., poz.1753 tj. z dnia 2019.09.16).

 

2.     Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego lub wystawienie pojedynczego poświadczenia musisz wystąpić do właściwego przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej (MON).

 

Minister Obrony Narodowej wydał pełnomocnictwo wszystkim dowódcom jednostek wojskowych właściwych do miejsca pobytu SZ USA, w tym dowódcom właściwym do uzgodnionych obiektów i terenów (…), do wypełniania w imieniu Ministra Obrony Narodowej, świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, a także do wydawania pojedynczego poświadczenia (Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych).

 

Podział terytorialny zgodnie z dostawami towarów i usług:

 

Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami w MON przyjęto, że gdy siły zbrojne USA nabywają towary lub usługi, które dostarczane są w ramach umowy/kontraktu/zamówienia w:     

       1)      jednej lokalizacji, podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego jest Komendant danego Wojskowego Oddziału Gospodarczego (WOG)/Komendy Portu Wojennego lub Dowódca Bazy Lotniczej,     

       2)      kilku lokalizacjach, ale w rejonie odpowiedzialności jednej Regionalnej Bazy Logistycznej (RBLog) -  podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego jest Komendant danej RBLog,

       3)      w kilku lokalizacjach, wykraczających poza RBLog – Szef Inspektoratu Wsparcia SZ.

 

 

Jeśli masz wątpliwości do którego dowódcy jednostki wojskowej powinieneś wystąpić o weryfikację świadectwa dotyczącego dostaw towarów i usług na rzecz SZ USA, skieruj swoje zapytanie do Inspektoratu Wsparcia SZ na adres: iwspsz.hnsorm@ron.mil.pl

 
3.      Jeśli Twoja firma dostarcza towary i usługi na rzecz SZ USA na terenie wykraczającym poza jeden Wojskowy Oddział Gospodarczy/Komendę Portu Wojennego/Bazę Lotniczą oraz Regionalną Bazę Logistyczną lub gdy zdarzenie dotyczy kwestii inwestycji budowlanych na zlecenie SZ USA, podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego jest Szef Inspektoratu Wsparcia SZ.

 

Lista dokumentów jakie musisz przesłać do Inspektoratu Wsparcia jeśli:

 

1) chcesz uzyskać weryfikację świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego (potwierdzenie w polu nr 4 świadectwa dla pojedynczej faktury wystawionej za twory lub usługi dostarczone na rzecz SZ USA):

 

- wypełnione świadectwo w polu 1-3,

- Letter of certificate (jeśli w polu nr 2 świadectwa nie widnieje podpis przedstawiciela SZ USA),

- kopia faktury – proforma lub kopia umowy/wyciąg z kontraktu,

- wszelkie inne pisma świadczące o tym, że składając ww. dokumenty jesteś upoważnionym przez SZ USA do składania wniosków w ich imieniu, w przypadku gdy świadectwo lub „Letter of certificate” nie został potwierdzony przez SZ USA.

 

 

2) Chcesz uzyskać dokument Pojedynczego poświadczenia (wniosek o wydanie dokumentu Pojedynczego poświadczenia dla zwolnienia całego długoterminowego kontraktu) .:

 

- Letter of single authentication,

- wypełnione świadectwo w polu od 1-3, pole nr 4 przekreślone,

- kopia kontraktu/ wyciąg z kontraktu,

- wszelkie inne pisma świadczące o tym, że składając ww. dokumenty jesteś upoważnionym przez SZ USA do składania wniosków w ich imieniu, w przypadku gdy „letter of single authentication” nie został potwierdzony przez SZ USA.

Korespondencję w sprawie weryfikacji świadectw i wystawienia pojedynczego poświadczenia przez Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ można kierować zarówno w formie mailowej jak i pocztą tradycyjną na adres:

-  iwspsz.kancelaria@ron.mil.pl

Szef  Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

   ul. Dwernickiego 1

   85-915 Bydgoszcz

Zastrzeżenia:

 

1.      Podmiotem nadającym uprawnienia do skorzystania z 0% stawki VAT przy dostawie towarów lub usług na rzecz SZ USA jest Naczelnik urzędu skarbowego podatnika.

2.      Jeżeli podmiotem występującym z wypełnionym świadectwem zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego nie są SZ USA to wymagane jest przedstawienie dokumentu „Letter of certificate” lub „Letter of Single authentication” potwierdzonym przez SZ USA.

3.      Wykonawcą kontraktowym w większości są agencje rządowe lub wyspecjalizowane firmy logistyczno-przemysłowe reprezentujące SZ USA na podstawie Memorandum o porozumieniu. Jeżeli firma identyfikuje się jako wykonawca kontraktowy to znaczy, że ma kontrakt podpisany bezpośrednio z SZ USA lub posiada pisemne upoważnienie SZ USA stanowiące, że firma jest wykonawcą/podwykonawcą kontraktowym i może w pełnym zakresie reprezentować SZ USA.

4.      Inspektorat Wsparcia SZ nie świadczy usług doradztwa prawno-podatkowego dla podmiotów cywilnych. Inspektorat Wsparcia SZ weryfikuje przedstawione przez kontrahentów wnioski i dokumenty dotyczące zwolnień podatkowych, które są zgodne z niniejszą instrukcją oraz obowiązującymi aktami prawnymi.

5.      Zgodnie z przepisami to przedstawiciel SZ USA powinien wystąpić do firmy o zastosowanie stawki 0% VAT w momencie sprzedaży, składając odpowiednio zweryfikowane świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego.

6.      Jeśli firma świadcząca dostawy towarów i usług na rzecz SZ USA nie otrzyma od SZ USA zweryfikowanego świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego to nie może zastosować obniżonej do 0% stawki podatku VAT w momencie sprzedaży. W związku z tym, firma powinna wystawić fakturę, w której wskazana zostanie naliczona stawka podatku VAT, tak aby nabywca mógł wnioskować o zwrot zapłaconego podatku (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotupodatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz.U.2019.1753 t.j. z dnia 2019.09.16)). Faktura powinna zostać wystawiona w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje nabywca (SZ USA/wykonawca kontraktowy SZ USA).

7.      Jeśli podatnik mimo braku zweryfikowanego świadectwa wystawił fakturę z 0% VAT, zobowiązany jest do skorygowania wystawionej faktury i opodatkowania takiej sprzedaży stawką właściwą dla danego towaru lub usługi w kraju. Ponadto jeśli taka faktura została ujęta w deklaracji podatkowej za dany okres, podatnik powinien dokonać korekty deklaracji.