Platforma zamówień publicznych

Istota udziału IWsp SZ w zamówieniach publicznych
 
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, jako dysponent środków budżetu państwa drugiego stopnia podległy Ministrowi Obrony Narodowej, odpowiada za zabezpieczenie logistyczne jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
realizuje zamówienia publiczne zarówno bezpośrednio, jak i poprzez 57 podległych dysponentów środków budżetu państwa III stopnia.
 
Głównymi zasadami, którymi kieruje się Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych realizując statutowe zadania w szczególności w zakresie zabezpieczenia wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych są zasady: przejrzystości i transparentności, racjonalności i efektywności realizacji zadań, terminowość i skuteczność realizacji zamówień zabezpieczających potrzeby Sił Zbrojnych, otwartości na innowacyjność, zmiany usprawniające proces realizacji zadań,
w tym w obszarze dostaw, usług, robót budowlanych na potrzeby Sił Zbrojnych.