Oddajemy do Państwa użytku wstępną wersję poradnika zawierającego materiały dotyczące zasad noszenia umundurowania i wyekwipowania oraz odznak i oznak przez żołnierzy – zwyczajowo nazywane „przepisami ubiorczymi”. Mam nadzieję, że po zakończeniu prac poradnik ten będzie stanowić źródło wiedzy na temat obowiązujących zestawów ubiorczych oraz przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w Wojsku Polskim. Liczę również, że prezentowane materiały ułatwią zapoznanie się z obowiązującymi przepisami w tym obszarze – ich znajomość jest niezbędna każdemu żołnierzowi w codziennej realizacji zadań służbowych, ponieważ przestrzeganie „przepisów ubiorczych” jest ważnym elementem dyscypliny wojskowej, świadczy o przynależności do Sił Zbrojnych RP oraz stanowi wizytówkę żołnierza polskiego. Prezentowane w poradniku treści opracowane zostały w oparciu o obowiązujące akty prawne regulujące „przepisy ubiorcze”, będą uzupełniane sukcesywnie, adekwatnie do oczekiwań użytkowników, wprowadzanych zmian oraz zgłaszanych zapytań do Szefostwa Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
Szef Szefostwa Służby Mundurowej
 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 
W zależności od przynależności do rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności żołnierze noszą umundurowanie: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej.
 
Umundurowanie żołnierzy składa się z ubiorów: wieczorowego, galowego, wyjściowego, służbowego, polowego, ćwiczebnego i specjalnego.
 
Ubiory wojskowe nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych w zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych.
 
W zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych ubiór ustala (zgodnie z obowiązującymi „przepisami ubiorczymi”):
 
 • w przypadku wystąpień zbiorowych - organizator przedsięwzięcia,
 • w przypadku wystąpień indywidualnych – żołnierz
 
Zabrania się użytkowania umundurowania:
 
 • niezgodnie z przeznaczeniem,
 • o widocznej utracie wartości użytkowej,
 • w połączeniu z przedmiotami cywilnymi (ubiorami cywilnymi),
 • innego niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru wojskowego.
 
Zezwala się żołnierzom na noszenie w składzie umundurowania:
 
 • toreb i teczek w kolorze czarnym,
 • okularów przeciwsłonecznych,
 • zwyczajowo przyjętego symbolu żałoby,
 • sprzętu i przyrządów korekcyjnych i rehabilitacyjnych
 • niestanowiących wyposażenia wojskowego, z zachowaniem estetycznego wyglądu żołnierza.
 
Żołnierze w czasie wykonywania zadań służbowych są obowiązani do noszenia przepisowego umundurowania, odznak i oznak wojskowych.