Oddajemy do Państwa użytku poradnik zawierający materiały dotyczące zasad noszenia umundurowania i wyekwipowania oraz odznak i oznak przez żołnierzy – zwyczajowo nazywane „przepisami ubiorczymi". W ostatnich latach przepisy dotyczące wzorów oraz sposobu noszenia umundurowania były wielokrotnie nowelizowane. Wychodząc naprzeciw zgłaszanych potrzeb żołnierzy mam nadzieję, że poradnik ten będzie stanowić źródło wiedzy na temat obowiązujących zestawów ubiorów oraz przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w Wojsku Polskim. Liczę również, że prezentowane materiały ułatwią zapoznanie się z obowiązującymi przepisami w tym obszarze – ich znajomość jest potrzebna każdemu żołnierzowi w codziennej realizacji zadań służbowych a ich przestrzeganie pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku żołnierza. Prezentowane w poradniku treści w umieszczonych poniżej zagadnieniach będą uzupełniane sukcesywnie, adekwatnie do oczekiwań użytkowników oraz zgłaszanych zapytań do Szefostwa Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

 

Poradnik został uzupełniony o zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). 

 

                                   Szef Szefostwa Służby Mundurowej

                                  Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

W zależności od przynależności do rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności żołnierze noszą umundurowanie: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Umundurowanie żołnierzy składa się z ubiorów: wieczorowego, galowego, wyjściowego, służbowego, polowego, ćwiczebnego, specjalnego i sportowego.

 


Ubiory wojskowe nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych w zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych.

 

 

Zabrania się użytkowania umundurowania:

- niezgodnie z przeznaczeniem,

- o widocznej utracie wartości użytkowej,
- w połączeniu z przedmiotami cywilnymi (ubiorami cywilnymi),
- innego niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru wojskowego.

 

 

Zezwala się żołnierzom na noszenie w składzie umundurowania (niestanowiących wyposażenia wojskowego, z zachowaniem estetycznego wyglądu żołnierza):
- toreb i teczek w kolorze czarnym,
- okularów przeciwsłonecznych,
- zwyczajowo przyjętego symbolu żałoby,
- sprzętu i przyrządów korekcyjnych i rehabilitacyjnych,

- przedmiotów stanowiących środki ochrony indywidualnej, np. maseczki.

- kamizelek i innych elementów odblaskowych w czasie realizacji obowiązków służbowych (porządkowych), jeżeli tego wymaga zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Zezwala się żołnierzom na noszenie przedmiotów w czasie trwania badań użytkowych (testowanych w warunkach rzeczywistych) w ramach prac rozwojowych dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, realizowanych w ramach obowiązującej w Siłach Zbrojnych procedury.

 

Żołnierze w czasie wykonywania zadań służbowych są obowiązani do noszenia przepisowego umundurowania, odznak i oznak wojskowych a nieprzestrzeganie „przepisów ubiorczych” stanowi przewinienie dyscyplinarne.

 

Zamieszczone w materiale fotografie przedmiotów umundurowania i wyekwipowania mogą różnić się nieznacznie w zakresie barw od obowiązujących.