Praca

SAMODZIELNY INFORMATYK W ODDZIALE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I INDEKSACJI
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH
 
Zatrudnienie: lipiec 2022 r.
Wynagrodzenie brutto: od 5.300.00 zł do 6360 zł
 

(wynagrodzenie zasadnicze 5.300 zł + dodatek za wysługę lat liczony od 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1%
za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy).

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,
w pełnym wymiarze czasu pracy).

Ilość osób: 1 osoba

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe kierunek informatyka.

Doświadczenie zawodowe: min. 1 rok pracy zawodowej na podobnym stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe kierunek informatyka w specjalnościach:
  - zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, systemy informatyczne
  w logistyce, systemy informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego itp.
 2. Preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania systemami lub usługami informatycznymi w jednostce organizacyjnej lub firmie
  w obszarze gospodarki materiałowej, magazynowej, finansowej lub organizacji pracy.

3.    Znajomość podstaw logistyki i zarządzania procesami, zasobami organizacji (przedsiębiorstwa).

4.    Znajomość obsługi systemów klasy ERP (preferowane rozwiązania SAP).

5.    Znajomość obsługi i zarządzania relacyjnymi bazami danych.

6.    Znajomość wykorzystania technologii kodów kreskowych.

7.    Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access).

8.    Umiejętność wykorzystania języków programowania do przygotowania danych analitycznych i zestawień (np. SQL, VBA, NET).

9.    Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (zakres umożliwiający wykorzystanie dokumentacji technicznej na potrzeby przygotowania opracowań, szkoleń i obsługi systemów).

10. Łatwość przyswajania nowych zagadnień z obszaru technologii informatycznych.

11. Kreatywność i inicjatywa w działaniu.

12. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

 

Zakres obowiązków:

 1. Wdrażanie systemów informatycznych w logistyce resortu obrony narodowej.

2.    Prowadzenie szkoleń dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce resortu obrony narodowej.

3.    Zbieranie danych z systemów informatycznych logistyki resortu obrony narodowej oraz przygotowanie analiz, zestawień, porównań i wniosków.

4.    Udział w projektach informatycznych w obszarze wykorzystania technologii informatycznych mających zastosowanie w logistyce resortu obrony narodowej.

 

 

Okres aktualności oferty:  do 11 czerwca 2022 r.

 

Zgłaszanie ofert: (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko samodzielnego informatyka, ogłoszonej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”):

-        pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział    Pracowników Wojska;

-        osobiście Bydgoszcz, ul. Dwernickiego 1 - ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze przepustek;

-        pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.