Praca

  SAMODZIELNY REFERENT DS. WETERANÓW DZIAŁAŃ 

POZA GRANICAMI KRAJU

       INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

Stanowisko: samodzielny referent ds. weteranów działań poza granicami kraju;

Zatrudnienie: 15 listopada 2021 r.

Wynagrodzenie brutto: od 3.390 zł + premia regulaminowa 25% + dodatek za wysługę lat

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Ilość osób: 1 osoba

 

Wymagania konieczne:

1.    Wykształcenie: średnie.

2.    Doświadczenie zawodowe: min. 4 lata (min. 2 jeśli wykształcenie wyższe).

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2055).

2.    Znajomość podstaw planowania wydatków budżetowych w działalności wychowawczej.

3.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego Microsoft Office.

4.    Umiejętność redagowania pism.

5.    Dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe).

6.    Umiejętność przeprowadzania publicznych wystąpień.

7.    Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres obowiązków:

1.    Koordynowanie w jednostkach IWsp SZ działań zwiazanych z systemem pomocy osobom uprawnionym.

2.    Realizowanie zadań szczegółowych opiekuna indywidualnego.

3.    Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych osób uprawnionych i opiekunów indywidualnych.

4.    Monitorowanie sytuacji osób poszkodowanych oraz podejmowanie interwencji na ich rzecz.

5.    Koordynowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i turystyczno-krajoznawczych organizowanych w jednostkach IWsp SZ.

6.    Opracowywanie projektów planów wydatków finansowych na działalność wychowawczą w IWsp SZ oraz na zakupy sprzętu kulturalno-oświatowego.

7.    Udział w kontrolach i nadzorach służbowych w jednostkach w zakresie gospodarki finansowej realizowanej przez służbę wychowawczą.

 

Okres aktualności oferty: do 1 listopada 2021 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta, ogłoszonej w dniu 20.10.2021 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”) 

 

- pocztą na adres: 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział  

  Pracowników Wojska,

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 – ofertę z adnotacją Wydział

  Pracowników Wojska pozostawić na Biurze przepustek,

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
  2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
  5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 
 
 
SAMODZIELNY REFERENT
 
ODDZIAŁ NORMOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKÓW BOJOWYCH
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH
 

 

Zatrudnienie: listopad 2021 r.

Wynagrodzenie brutto: 3.390 zł + premia regulaminowa 25%.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,  

                           w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie (preferowane techniczne).

Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata pracy zawodowej (wykształcenie wyższe – 2 lata).

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość przepisów krajowych i branżowych w zakresie:

§  wytwarzania i obrotu materiałów wybuchowych oraz mienia koncesjonowanego;

§  zarządzania i gospodarowania środkami bojowymi w SZ RP;

§  wymagań stawianych obiektom magazynowym dedykowanym
do przechowywania środków bojowych wraz z ich usytuowaniem;

§  przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID, IDMG, IATA);

§  ogólnej znajomości zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki.

2.    Umiejętność samodzielnego redagowania pism, meldunków, tworzenia prezentacji oraz raportów wynikowych.

3.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego.

4.    Umiejętność interpretacji i analizy informacji zawartych w bazach danych oraz stosowania obowiązujących przepisów krajowych i branżowych.

5.    Kreatywność i inicjatywa w działaniu.

6.    Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

7.    Preferowane wykształcenie wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków:

1.    Analizowanie baz danych i systemów elektronicznych ewidencji środków bojowych.

2.    Wykonywanie analiz dokumentów normatywnych obowiązujących w NATO,
w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji i przechowywania środków bojowych.

3.    Prowadzenie bazy danych certyfikatów klasyfikacyjnych i kart ocen materiałów wybuchowych oraz obowiązujących dokumentów normatywnych, dotyczących gospodarowania środkami bojowymi.

4.    Realizacja zadań obejmujących optymalizację systemu przechowywania środków bojowych w Siłach Zbrojnych RP.

5.    Weryfikacja potrzeb inwestycyjnych oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją.

6.    Normowanie obszaru gospodarowania i zarządzania środkami bojowymi
w ramach tworzenia pism, wytycznych, instrukcji.

7.    Udział w pracach komisji wyznaczonych do ustalania stref ochronnych
oraz komisji lokalizacyjnych.

 

Okres aktualności oferty:  do 22 października 2021 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta, ogłoszonej w dniu 8 października 2021 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”):

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.RADCA PRAWNY
  
ODDZIAŁ PRAWNY
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

Zatrudnienie:  listopad 2021 r.

Wynagrodzenie brutto: 4355.00 zł + premia regulaminowa 25% + dodatek
za wysługę lat + dodatek funkcyjny;

Rodzaj umowy:     umowa na czas określony na pełny etat (40 godzin tygodniowo),
do dnia 13 sierpnia 2022 r. w celu zastępstwa etatowego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
w pracy;

Wymagania konieczne:

1.    Wykształcenie:

-        wyższe studia prawnicze z tytułem magistra;

-        uprawnienia zawodowe radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych).

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość przepisów prawa administracyjnego, cywilnego, ustawy
o finansach publicznych, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2.    Biegła umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

3.    Umiejętność samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów określonych w aktach prawnych oraz publicznego przedstawiania informacji
z obszaru realizowanych zadań.

4.    Poświadczona znajomość języka angielskiego - FCE lub wg normy STANAG 6001 poziom 2, SPJ 2222.

Zakres obowiązków:

1)    wydawanie opinii prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych;

2)    wykonywanie doradztwa prawnego;

3)    sprawowanie zastępstwa prawnego i procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi,
a także organami administracji państwowej i samorządowej;

4)    udzielanie:

a)     pomocy prawnej w zakresie problematyki dotyczącej zamówień publicznych, likwidacji szkód, skutków wypadków, spraw dyscyplinarnych oraz współpracy międzynarodowej,

b)     opinii, ekspertyz prawnych oraz informacji i wyjaśnień w przedmiocie stosowania przepisów, zgodnie z obowiązującym systemem prawnym i aktualnym orzecznictwem sądowym;

5)    opiniowanie projektów aktów prawnych kierowanych do uzgodnienia
w Inspektoracie oraz opracowywanych w Inspektoracie;

6)    uczestniczenie w pracach zespołów, grup roboczych i komisji w ramach posiadanych kompetencji;

7)    samokształcenie doskonalące i podnoszące kwalifikacje
na zajmowanym stanowisku.

 

Okres aktualności oferty: do 24 października 2021 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji
na stanowisko radcy prawnego, ogłoszonej w dniu 11 października 2021 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”) :

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.


SPECJALISTA
 
WYDZIAŁ KOORDYNACJI I KONTROLI
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

Zatrudnienie: listopad 2021 r.

Wynagrodzenie brutto: 3.534 zł + premia regulaminowa 25% + dodatek za wysługę lat.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,  

                           w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Doświadczenie zawodowe: preferowane: zajmowanie stanowisk służbowych/pracy w komórkach kontrolnych lub uczestniczenie (jako członek zespołów kontrolerów) w kontrolach realizowanych na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej.

2.    Znajomość przepisów regulujących problematykę działalności kontrolnej (również
w resorcie obrony narodowej), w tym m.in.:

1)    ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224);

2)    Decyzja Nr 285/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 237);

3)    Decyzja Nr 425/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku „Programu oceny jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarach pokojowego funkcjonowania oraz przygotowania do działania zgodnie z przeznaczeniem” (nie publikowana);

4)    Decyzja Nr 424/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku „Programu oceny działalności gospodarczo-finansowej jednostek (komórek) organizacyjnych w resorcie obrony narodowej” (nie publikowana).

3.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (Excel, Word, PowerPoint);

4.    Preferowane doświadczenia zawodowe w zakresie zamówień publicznych, w tym również wykształcenie we wskazanym obszarze.

5.    Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego formułowania wniosków;

6.    Umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów;

7.    Umiejętność przekazywania wiedzy, prowadzenia publicznych wystąpień;

8.    Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

 

Zakres obowiązków:

1.     analizowanie wyników kontroli i wypracowywanie wniosków do podjęcia działań naprawczych wymagających zaangażowania Inspektoratu;

2.     przygotowywanie propozycji zadań dla komórek wewnętrznych Inspektoratu oraz kontrolowanych jednostek wojskowych w celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości;

3.     bieżąca znajomość stanu ilościowego oraz zakresu kontroli prowadzonych przez upoważnione organa (zewnętrzne i Inspektoratu) w jednostkach wojskowych Inspektoratu;

4.     sporządzanie planów kontroli Inspektoratu, a także udział w koordynacji całokształtu przedsięwzięć wynikających z ich realizacji;

5.     dokonywanie oceny i proponowanie ewentualnych zmian w „Programach kontroli”, przedstawianych do podpisu Szefowi Wydziału przez przewodniczących zespołów kontrolerów (kontrolerów);

6.     sporządzanie informacji pokontrolnych oraz monitorowanie meldunków
o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych;

7.     nadzorowanie przygotowania dokumentów do przeprowadzenia kontroli przez zespoły kontrolerów (kontrolerów);

8.     prowadzenie ewidencji wydanych imiennych upoważnień do kontroli, realizowanych przez Inspektorat, we wszystkich obszarach działalności;

9.     sporządzanie i przekazywanie dokumentacji pokontrolnej do archiwizacji oraz prowadzenie korespondencji wynikającej z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

10.  współuczestniczenie w:

a)    opracowywaniu projektów dokumentów normujących problematykę działalności kontrolnej w Inspektoracie,

b)    sprawowaniu nadzoru nad terminowym wykonaniem przez osoby funkcyjne
i komórki wewnętrzne Inspektoratu dekretacji Szefa Inspektoratu naniesionych na dokumentach dotyczących kontroli,

c)    wyznaczaniu składu personalnego kontroli prowadzonych przez Inspektorat,

d)    weryfikowaniu poprawności sporządzenia projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych oraz sprawozdań z kontroli, przed przedstawieniem do podpisu Szefowi Inspektoratu,

e)    czynnościach kontrolnych prowadzonych przez zespoły kontrolerów,

f)     przygotowywaniu dokumentacji i organizacji kontroli w trybie zwykłym
i uproszczonym, prowadzonych przez Szefa Inspektoratu i upoważnionych przez niego dowódców (szefów, komendantów),

g)    bieżącej aktualizacji danych w zakresie kontroli prowadzonych w jednostkach
i instytucjach Inspektoratu.

 

Okres aktualności oferty:  do 24 października 2021 r.

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty, ogłoszonej w dniu 11 października 2021 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”):

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.