PracaSTARSZY REFERENT


KANCELARIA JAWNA

ODDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCHZatrudnienie: lipiec 2021 r.

Wynagrodzenie brutto: od 3.305 zł + premia regulaminowa 25%.

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo

Ilość osób: 2 osobyWymagania konieczne:

1.    Wykształcenie – średnie

2.    Doświadczenie zawodowe – 3 lata (doświadczenie zawodowe nie wymagane jeśli kandydat posiada wykształcenie wyższe)Wymagania dodatkowe:

1.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego
(MS Office).

2.    Znajomość Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U.
z 2019 r., poz. 742 t.j.) oraz Zarządzenia  Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

3.    Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

4.    Umiejętność pracy w warunkach stresowych.

5.    Duża samodyscyplina i operatywność.

6.    Dodatkowym atutem będzie posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.Zakres obowiązków:

1.    Prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej.

2.    Prowadzenie ewidencji dokumentów wytworzonych na potrzeby własne.

3.    Przyjmowanie, rejestrowanie i terminowe kierowanie korespondencji wychodzącej
i wchodzącej w formie elektronicznej.

4.    Kompletowanie dokumentów według rzeczowego wykazu akt i terminowe podpinanie ich do właściwych teczek.

5.    Udzielanie wykonawcom wskazówek o sposobie wykonywania dokumentów jawnych.

6.    Obsługa wykonawców w zakresie ewidencjonowania dokumentów oraz ich brakowanie.Okres aktualności oferty: do 30 czerwca 2021 r.Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko starszego referenta, ogłoszonej w dniu 16 czerwca 2021 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”):

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.plKlauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.