Praca

SPECJALISTA
SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO i KONTROLI
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko kierownika sekcji bezpieczeństwa teleinformatycznego, ogłoszonej w dniu 8.01.2020 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”) 

- pocztą na adres: 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska,

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 – ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze przepustek,

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

Stanowisko: specjalista

Zawód: specjalista bezpieczeństwa oprogramowania

Zatrudnienie: 1 marzec 2020 r.

Wynagrodzenie brutto: od 3990 zł (+dodatek za wysługę lat)

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Wymagania konieczne:

1.       Wykształcenie: wyższe

Wymagania dodatkowe:

1.    Preferowane wykształcenie wyższe techniczne

2.    Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

3.    Biegła znajomość systemu operacyjnego Windows 10.

4.    Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony informacji niejawnych:

-     ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  i aktów wykonawczych do ustawy (zarządzenia, rozporządzenia, decyzje Ministra Obrony Narodowej);

-     rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego;

-     decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r.
w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej;

-     decyzji Nr  345/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

5.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (MS Office) oraz redagowania pism.

6.    Umiejętność pracy w zespole, a także organizacji pracy własnej.

 

 

Zakres obowiązków:

1.    Zapewnienie bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych z dokumentacją bezpieczeństwa i reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości.

2.    Weryfikacja bieżących dokumentów dotyczących funkcjonowania systemów teleinformatycznych.

3.    Współuczestnictwo w:

-     opracowywaniu projektów dokumentów normatywnych regulujących problematykę ochrony informacji niejawnych w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego;

-     organizowaniu i prowadzeniu kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji prowadzonych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i upoważnionych przez niego pracowników Oddziału;

-     zapewnieniu przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych w systemach teleinformatycznych, w tym właściwego obiegu informatycznych nośników danych i wytworzonych dokumentów;

-     zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego podczas ćwiczeń, treningów, odpraw i szkoleń.

 

Okres aktualności oferty: do 31 stycznia 2020 r.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
  2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
  5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.