Praca

SPECJALISTA

 

ODDZIAŁ SPRZĘTU INFRASTRUKTURY

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

Zatrudnienie: maj 2023 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 5.245 zł (w tym premia regulaminowa 26,40%)+ dodatek za wysługę lat.

 

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku inżynier pożarnictwa.

2.    Preferowana znajomość przepisów branżowych w zakresie:

a)    Ochrony przeciwpożarowej w resorcie Obrony Narodowej:

-        Decyzja nr 442/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania wojskowej straży pożarnej oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

-        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania, dopuszczania tych wyrobów do użytkowania,

-        Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową,

-        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków państwowej straży pożarnej,

b)    Gospodarki sprzętem i wyposażeniem kwaterunkowym w resorcie Obrony Narodowej:

-        Decyzja nr 356/MON z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Norm i katalogu sprzętu kwaterunkowego”,

c)    Ogólnej znajomości zagadnień związanych zarządzaniem i gospodarką  mieniem ruchomy w resorcie Obrony Narodowej tj.:

-        Decyzji nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. uchylającej decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej oraz w sprawie podziału zadań wynikających z uchylenia decyzji,

-        Decyzji nr 118 Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych,

-        Decyzji nr 116/MON z dnia 1 września 2021 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego.

3.    Znajomość języków obcych: preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

4.    Obsługa komputera, dobra znajomość pakietu aplikacji biurowych MS Office (Excel, Word, Power Point).

5.    Preferowana podstawowa znajomość systemu informatycznego LBPP oraz ZWSI RON.

6.    Umiejętność analizy dokumentów, samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów określonych w obowiązujących aktach prawnych oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru swoich zadań.

7.    Dyspozycyjność.

8.    Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

 

Zakres obowiązków:

1)    Organizacja procesów eksploatacji oraz systemu zabezpieczenia sprzętu techniki pożarniczej oraz kwaterunkowego (gabinetowego, biurowego, koszarowego i polowego).

2)    Planowanie i organizowanie procesów zaopatrywania w techniczne środki materiałowe do sprzętu w Siłach Zbrojnych RP, o którym mowa w  pkt 1.

3)    Koordynuje proces wprowadzania Jednolitego Indeksu Materiałowego, o którym mowa w  pkt 1.

4)    Koordynowanie wydatkowania środków finansowych w zakresie planu modernizacji technicznej oraz wydatków bieżących za obszar zadaniowy Oddziału Sprzętu Infrastruktury.

5)    Planowanie i organizowanie procesów zabezpieczenia logistycznego w zakresie sprzętu technicznego dla PKW, SON , GB EU, SON .

6)    Opracowywanie:

a)    projektów zasad gospodarki i norm należności sprzętu kwaterunkowego oraz eksploatacji dla tego sprzętu oraz sprzętu techniki poż.,

b)    projektów wymagań eksploatacyjno - technicznych dla sprzętu planowanego do zakupu i remontu , wymienionego w  pkt 1,

c)    propozycji do Planu Modernizacji Technicznej oraz rocznych i wieloletnich planów rzeczowo - finansowych w zakresie sprzętu wymienionego w pkt 1,

d)    projektów i propozycji do aktów normatywno - prawnych, rozkazów i wytycznych określających zasady gospodarki, eksploatacji oraz norm należności dla sprzętu określonego w pkt 1,

e)    propozycji do „Planów wieloletniej eksploatacji Sprzętu Wojskowego”, w części dotyczącej o którym mowa w pkt 1 sprzętu,

f)     zestawień zbiorczych, sprawozdań i analiz sprzętu technicznego infrastruktury o którym mowa w pkt 1.

7)    Monitorowanie realizacji planu modernizacji technicznej.

8)    Opiniowanie:

a)    projektów i przedstawianie propozycji do aktów normatywno-prawnych, rozkazów i wytycznych.

b)    wniosków wynalazczych i racjonalizatorskich dotyczących eksploatacji sprzętu zakwaterowania i budownictwa.

 

 

Okres aktualności oferty:  do 12 kwietnia 2023 r.

 

 

 

Dokumentacja aplikacyjna:

1.    CV,

2.    List motywacyjny,

3.    Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty ogłoszonej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”

4.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-        pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl,

-        pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska,

-        osobiście pozostawić na Biurze Przepustek Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją „Wydział Pracowników Wojska”.

 

Dodatkowe informacje:

1.    Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2.    Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

SPECJALISTA

 

ODDZIAŁ KOORDYNACJI I OBSŁUGI UMÓW ZAGRANICZNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

Zatrudnienie: kwiecień 2023 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 5.245 zł (w tym premia regulaminowa 26,40%+ dodatek za wysługę lat.

 

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo (kwiecień-lipiec 2023 r.).

 

Wymagania konieczne:

1.    Wykształcenie wyższe.

2.    Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Preferowane wykształcenie wyższe (w tym licencjat) kierunek logistyka, ekonomia, zamówienia publiczne, finanse.

2.    Preferowane min. 4 lata pracy zawodowej na podobnym stanowisku pracy.

3.    Znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień Publicznych, Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów transportu międzynarodowego (IATA, IMO) w tym materiałów niebezpiecznych (DGR).

4.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

5.    Kreatywność i inicjatywa w działaniu.

6.    Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

7.    Umiejętność redagowania pism.

8.    Realizacja wystąpień publicznych również w języku angielskim.

9.    Samodzielność i dyspozycyjność związana z wyjazdami służbowymi również zagranicznymi.

 

Zakres obowiązków:

1.    Udział w wytwarzaniu dokumentów niezbędnych do realizacji czynności celno-
-spedycyjnych, włączając:

a)   prowadzenie rejestrów dokumentów niezbędnych do realizacji czynności celno – spedycyjnych,

b)   raportowanie o ilości i wartości towarów, na które zostały zawieszone należności celne na podstawie ww. dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

c)    dystrybuowanie ww. dokumentów do właściwych OG lub firm spedycyjnych;

2.    Udział w organizowaniu oraz nadzór nad realizacją odpraw tranzytowych dotyczących dostaw realizowanych w ramach umów międzynarodowych wykonywanych przez OG.

3.    udział w organizowaniu oraz nadzór nad realizacją odpraw końcowych dotyczących dostaw realizowanych w ramach umów międzynarodowych wykonywanych przez OG, włączając:

a)   wsparcie dla OG przy organizacji miejsc uznanych lub czasowo wyznaczonych do realizacji czynności celno-skarbowych na terenie jednostek wojskowych,

b)   monitorowanie procesu realizacji procedur czasowego składowania wykonywanych przez OG,

c)    monitorowanie realizacji dozoru celnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4.      Udział w realizacji zadań zmierzających do zawarcia umów na świadczenie usług spedycyjnych:

a)   określanie jednostek uprawnionych do korzystania z umów ramowych na świadczenie usług spedycyjnych,

b)   współuczestnictwo w opracowywaniu specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) do przeprowadzania postępowań na świadczenie usług spedycyjnych.

5.      Monitorowanie procesu składania zleceń spedycyjnych przez OG w zakresie usług spedycyjnych w ramach obowiązujących umów;

6.      Współorganizowanie oraz nadzór nad realizacją odpraw wywozowych i przywozowych dotyczących wysłania niejawnych technicznych środków materiałowych (tśm) oraz niejawnego SpW do napraw zakontraktowanych w ramach umów międzynarodowych;

7.      Współpraca z OG w obszarze prowadzenia rejestru procedur uszlachetniania biernego, realizowanych przy wysyłce tśm oraz SpW do USA;

8.      Organizacja i udział w spotkaniach podsumowujących poszczególne etapy realizacji umów międzynarodowych;

9.     Komunikowanie się przy użyciu języka obcego (angielskiego) w bieżących kontaktach służbowych z partnerami zagranicznymi w sprawach wynikających z zakresu obowiązków;

10.  Współuczestniczenie w procesie planowania środków na podatek VAT oraz opłaty za świadczenie usług spedycyjnych;

 

Okres aktualności oferty:  do 7 kwietnia 2023 r.

 

Dokumentacja aplikacyjna:

1.    CV,

2.    List motywacyjny,

3.    Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty ogłoszonej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”

4.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-        pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl,

-        pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska,

-        osobiście pozostawić na Biurze Przepustek Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją „Wydział Pracowników Wojska”.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

1.    Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2.    Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.