Praca

SAMODZIELNY REFERENT

 

WYDZIAŁ NORMOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKÓW BOJOWYCH SZEFOSTWA ŚRODKÓW BOJOWYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

Zatrudnienie: listopad 2020 r.

Wynagrodzenie brutto: 3.390 zł + premia regulaminowa 25%.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,  

                           w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie (preferowane techniczne).

Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata pracy zawodowej (wykształcenie wyższe – 2 lata).

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość przepisów krajowych i branżowych w zakresie:

§  wytwarzania i obrotu materiałów wybuchowych oraz mienia koncesjonowanego;

§  zarządzania i gospodarowania środkami bojowymi w SZ RP;

§  wymagań stawianych obiektom magazynowym dedykowanym do przechowywania środków bojowych wraz z ich usytuowaniem;

§  przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID, IDMG, IATA);

§  ogólnej znajomości zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki.

2.    Umiejętność samodzielnego redagowania pism, meldunków, tworzenia prezentacji oraz raportów wynikowych.

3.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego.

4.    Umiejętność interpretacji i analizy informacji zawartych w bazach danych oraz stosowania obowiązujących przepisów krajowych i branżowych..

5.    Kreatywność i inicjatywa w działaniu.

6.    Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

7.    Preferowane wykształcenie wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków:

1.    Analizowanie baz danych i systemów elektronicznych ewidencji środków bojowych.

2.    Wykonywanie analiz dokumentów normatywnych obowiązujących w NATO, w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji i przechowywania środków bojowych.

3.    Prowadzenie bazy danych certyfikatów klasyfikacyjnych i kart ocen materiałów wybuchowych oraz obowiązujących dokumentów normatywnych, dotyczących gospodarowania środkami bojowymi.

4.    Realizacja zadań obejmujących optymalizację systemu przechowywania środków bojowych w Siłach Zbrojnych RP.

5.    Weryfikacja potrzeb inwestycyjnych oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją.

6.    Normowanie obszaru gospodarowania i zarządzania środkami bojowymi w ramach tworzenia pism, wytycznych, instrukcji.

7.    Udział w pracach komisji wyznaczonych do ustalania stref ochronnych oraz komisji lokalizacyjnych.

 

Okres aktualności oferty:  do 30 września 2020 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta, ogłoszonej w dniu 15 września 2020 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”) :

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział    

   Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział  

  Pracowników Wojska pozostawić na Biurze przepustek;

- pocztą e-mail na adres: jacek.wroblewski@ron.mil.pl

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
  2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
  5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.