Praca

SPECJALISTA

 

 

ODDZIAŁ PRAWNY

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

Zatrudnienie:  luty 2022 r.

Wynagrodzenie brutto: 3853.00 zł + premia regulaminowa 25%+ dodatek za wysługę lat

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,  

                           w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Wymagania konieczne:

1.    Wykształcenie: wyższe (kierunek prawo).

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość przepisów prawa administracyjnego, cywilnego, ustawy
o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

2.    Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Word, Excel, PowerPoint, systemy informacji prawnej – Lex Legalis).

3.    Umiejętność samodzielnego redagowania pism, udzielanie wyjaśnień
w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru realizowanych zadań.

4.    Preferowane doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy zawodowej.

 

Zakres obowiązków:

1.    Sporządzanie projektów opinii oraz informacji i wyjaśnień w przedmiocie stosowania przepisów, zgodnie z obowiązującym systemem prawnym
i aktualnym orzecznictwem sądowym.

2.    Uzgadnianie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych, decyzji i postanowień administracyjnych oraz dokumentów rozkazodawczych.

3.    Udzielanie pomocy prawnej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, sprawach cywilnych, likwidacji szkód.

 

Okres aktualności oferty: do 31 stycznia 2022 r.

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty, ogłoszonej w dniu 19 stycznia 2022 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”) :

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

 

 

SPECJALISTA

 

ODDZIAŁ WSPARCIA I ZABEZPIECZENIA EKSPLOATACJI  SPRZĘTU OPBMR

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

Zatrudnienie: luty 2022 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 3.534 zł + premia regulaminowa 25% + dodatek za wysługę

lat.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,          

                            w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe.

Wymagania dodatkowe:

1.    Preferowane min. 4 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

2.    Znajomość aktów prawnych regulujących planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej (RON):

a.    Decyzji Nr 412/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej (w szczególności interpretacji Załącznika Nr 1 do decyzji);

b.    Decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (w zakresie Planu Modernizacji Technicznej).

3.    Znajomość:

a.    technicznych środków materiałowych i sprzętu OPBMR będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP,

b.    wytwarzania i obrotu mienia koncesjonowanego w zakresie technicznych środków materiałowych i sprzętu OPBMR,

c.    zarządzania, przechowywania i gospodarowania technicznymi środkami materiałowymi i sprzętem OPBMR,

d.    zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki.

4.    Wskazana znajomość zintegrowanego systemu informatycznego SAP,
a szczególnie w zakresie możliwości zastosowania dostępnych funkcjonalności
w części logistycznej oraz Systemu Obiegu Informacji Niejawnych SI ARCUS (system informatyczny służący przesyłaniu pism pocztą elektroniczną).

5.    Umiejętność:

a.    interpretacji obowiązujących przepisów prawa w zakresie planowania
i wykonywania budżetu RON oraz prowadzenia gospodarki w zakresie
technicznych środków materiałowych i sprzętu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (OPBMR),

b.    obsługi komputera - biegła znajomość pakietu biurowego MS Office,

c.    przygotowania i redagowania pism.

6.    Samodzielność pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

7.    Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres obowiązków:

1.    Sporządzanie planów przedsięwzięć dyrektywnych oraz zleconych w zakresie zadań koordynowanych przez Oddział Wsparcia i Zabezpieczenia Eksploatacji  Sprzętu OPBMR, zwany dalej „Oddziałem”.

2.    Sporządzanie korekt centralnych planów rzeczowych oraz wniosków i propozycji zmian w planach finansowych dotyczących technicznych środków materiałowych
i sprzętu OPBMR w zakresie zadań koordynowanych przez Oddział.

3.    Ewidencjonowanie potrzeb finansowych i logistycznych Oddziału w ramach pozyskiwania i planowania zasobów.

4.    Monitorowanie wydatków finansowych oraz sporządzanie okresowych informacji dotyczących realizacji budżetu  w zakresie technicznych środków materiałowych
i sprzętu OPBMR koordynowanych przez Oddział.

5.    Obsługiwanie systemów informatycznych wspomagających procesy planowania budżetowego technicznych środków materiałowych i sprzętu OPBMR.

6.    Sporządzanie i aktualizowanie harmonogramów realizacji zadań w zakresie koordynowanym przez Oddział.

7.    Udział w pracach komisji zajmujących się planowaniem i realizacją budżetu
w zakresie OPBMR
.

8.    Współpraca z instytutami, grupami roboczymi realizującymi zadania, projekty i inne przedsięwzięcia z obszaru OPBMR.

 

 

Okres aktualności oferty:  do 30 stycznia 2022 r.

 

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty, ogłoszonej w dniu 18 stycznia 2022 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”):

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

SPECJALISTA

 

SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWOŚCIOWEJ

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

Zatrudnienie: luty 2022 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 3.534 zł + premia regulaminowa 25% + dodatek za wysługę

lat.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,          

                            w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe

Wymagania dodatkowe:

1.    Preferowane min. 4 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

2.    Znajomość przepisów krajowych i branżowych dotyczących:

a.    norm wyżywienia obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP i ogólnych przypadków ich stosowania,

b.    wartości pieniężnych zasadniczych i dodatkowych norm wyżywienia występujących w Siłach Zbrojnych RP,

c.    zasad udzielania zezwoleń na nieodpłatne żywienie osób uczestniczących okolicznościowo w ćwiczeniach i organizowanych przez wojsko przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu państwowym bądź wojskowym,

d.    zasad udzielania zgody na zlecanie usług żywienia poza Siłami Zbrojnymi RP,

e.    obowiązujących dokumentów sprawozdawczych w zakresie oceny
i analizy żywienia oraz środków spożywczych.

3.    Znajomość następujących aktów prawnych:

a.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r.
z późn. zm. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych
i żołnierzy pełniących służbę kandydacką,

b.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. 
z późn. zm. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej,

c.    Przepisy o działalności służby żywnościowej DU-4.21.1(B)" stanowiących załącznik do decyzji nr 86/Log./P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 roku,

d.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2014 r.
z późn. zm. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze,

e.    Decyzja Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia,

f.     Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej (w zakresie uprawnień do świadczeń żywieniowych).

 

4.    Ogólna znajomości zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki.

5.    Znajomość języka angielskiego: poziom B2 (średniozaawansowany).

6.    Umiejętność:

a.    posługiwania się komputerem, w zakresie obsługi programów Excel, PowerPoint, Word,

b.    przygotowania i redagowania pism, meldunków, prezentacji oraz raportów wynikowych,

c.    interpretacji i analizy informacji ujętych w bazach danych oraz dokumentach normatywnych.

7.    Kreatywność i inicjatywa w działaniu.

8.    Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

9.    Dyspozycyjność (wyjazdy służbowe).

10. Samodzielność pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

11. Zdyscyplinowanie w samokształceniu doskonalącym, podnoszącym kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

 

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowywanie wniosków oraz prowadzenie rejestru zezwoleń
  na nieodpłatne żywienie osób nieuprawnionych.
 2. Opracowywanie propozycji wytycznych dotyczących udzielania zgody na nieodpłatne żywienie oraz zlecania usług żywienia.
 3. Analiza faktycznych kosztów żywienia, współudział w opracowywaniu projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wartości pieniężnych norm wyżywienia, w tym waloryzacji.
 4. Opracowywanie zbiorczych ocen żywienia i zbiorczej analizy żywienia.
 5. Bieżące prowadzenie dokumentacji planistycznej w zakresie służby żywnościowej.
 6. Wypracowanie i przedstawienie wniosków i propozycji w zakresie wzorów sprawozdań, druków i formularzy dotyczących służby żywnościowej.

 

 

Okres aktualności oferty:  do 30 stycznia 2022 r.

 

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty, ogłoszonej w dniu 18 stycznia 2022 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”)
:

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

 

 

STARSZY SPECJALISTA

 

ODDZIAŁ OPERACYJNO - MEDYCZNY

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

Zatrudnienie: luty 2022 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 3.703 zł + premia regulaminowa 25% + dodatek za wysługę

lat

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,          

                            w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Wymagania konieczne: wykształcenie: wyższe, dyplom lekarza, 3 lata doświadczenia zawodowego

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie wojskowej służby zdrowia:

a.    ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295),

b.    ustawa z dnia 11 września 2003 r.  o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 860).

2.    Znajomość języka angielskiego: poziom B2 (średniozaawansowany).

3.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (Excel, Word, PowerPoint).

4.    Umiejętność samodzielnego przygotowania oraz redagowania pism, zestawień i prezentacji.

5.    Umiejętność pracy w zintegrowanym systemie zarządzania zasobami w oparciu o platformę SAP – np. Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON).

6.    Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

7.    Preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
(min. 4 lata pracy zawodowej).

Zakres obowiązków:

 1. Pozyskiwanie i gromadzenie danych w celu wykonywania sprawozdawczości medycznej w zakresie lecznictwa i profilaktyki, zestawień i meldunków.
 2. Przygotowywanie projektów wytycznych, procedur i rozkazów regulujących postępowanie w określonych obszarach wojskowej służby zdrowia
  oraz koordynacja procesu uzgodnień.

3.    Współuczestniczenie w:

a)   sprawowaniu nadzoru nad realizacją zadań związanych z profilaktyką zdrowotną,

b)   organizowaniu systemu zabezpieczenia medycznego Inspektoratu
i podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych,

c)    koordynowaniu działalności podmiotów leczniczych w formie jednostek budżetowych w zakresie prawidłowości świadczeń zdrowotnych
oraz w zakresie wojskowej służby medycyny pracy w Inspektoracie
i podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych,

d)   koordynowaniu działalności podmiotów leczniczych w formie jednostek budżetowych w zakresie prawidłowości świadczeń zdrowotnych,

e)   koordynowaniu i realizacji procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego, a także utrzymywania kwalifikacji zawodowych
przez personel medyczny, w tym szkolenia rezerw osobowych struktur
i jednostek medycznych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ,

f)     sprawdzeniu stopnia przygotowania jednostek wojskowych
do służby poza granicami państwa w ramach PKW, PJW, GB UE i SON,
w tym ukompletowania w SpW i Indywidualne Wyposażenie Medyczne,

g)   rozpatrywaniu skarg i zażaleń dotyczących działalności służby zdrowia
w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu,

h)   aktualizacji i implementacji Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON).

 

Okres aktualności oferty:  do 30 stycznia 2022 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty, ogłoszonej w dniu 18 stycznia 2022 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”)
:

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

SPECJALISTA

 

WYDZIAŁ PRACOWNIKÓW WOJSKA

ODDZIAŁ PERSONALNY

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

Zatrudnienie: luty 2022 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 3.534 zł + premia regulaminowa 25% + dodatek za wysługę

lat.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,
w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość:

a.    przepisów w zakresie prawa pracy,

b.    decyzji nr 20/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji
o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON
z 2020 r. poz. 24),

c.    Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy  Dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej,

d.    Decyzji Nr 75/MON z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014, poz. 85).

2.    Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

3.    Biegła umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie obsługi programów Excel, PowerPoint, Word.

4.    Umiejętność samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów określonych w aktach prawnych oraz publicznego przedstawiania informacji
z obszaru realizowanych zadań, a także prowadzenia kontroli w ramach swoich kompetencji.

5.    Preferowane doświadczenie zawodowe min. 4 lata na podobnym stanowisku pracy.

6.    Preferowana znajomość systemu SEW on-line.

 

Zakres obowiązków:

1.    Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją polityki zatrudnienia pracowników w podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ) jednostkach organizacyjnych.

2.    Wypracowywanie, w porozumieniu z przedstawicielami Oddziału Prawnego Inspektoratu, propozycji rozwiązań problemów wynikających ze stosunku pracy, zgłaszanych w skargach i zażaleniach pracowników z podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych.

3.    Przedstawianie propozycji odpowiedzi na prośby i podania, dotyczące spraw pracowników, wpływające z podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych.

4.    Sporządzanie rocznej Oceny Sytuacji Kadrowej Pracowników za Inspektorat
i jednostki organizacyjne podległe Szefowi Inspektoratu.

5.    Udzielanie pomocy podległym Szefowi Inspektoratu jednostkom organizacyjnym w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa w działalności kadrowej.

6.    Sporządzanie i analiza miesięcznych meldunków o stanach osobowych.

7.    Bieżąca aktualizacja danych w systemie SEW on-line.

Okres aktualności oferty:  do 30 stycznia 2022 r.

 

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty, ogłoszonej w dniu 18 stycznia 2022 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”):

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.