Praca

 

SPECJALISTA

 

ODDZIAŁ OPERACYJNO - MEDYCZNY

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

Zatrudnienie: marzec 2021 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 3.534 zł + premia regulaminowa 25%.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,          

                            w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Wymagania konieczne: wykształcenie: wyższe

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Wojskowej Służby Zdrowia /np. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295), ustawa z dnia 11 września 2003 r.  o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 860)/.

2.    Znajomość języka angielskiego: poziom B2 (średniozaawansowany).

3.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (Excel, Word, PowerPoint).

4.    Umiejętność samodzielnego przygotowania oraz redagowania pism, zestawień i prezentacji.

5.    Umiejętność pracy w zintegrowanym systemie zarządzania zasobami w oparciu o platformę SAP – np. Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON).

6.    Preferowane wykształcenie w zakresie zarządzania lub administracji.

7.    Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

8.    Preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
(min. 4 lata pracy zawodowej).

Zakres obowiązków:

 1. Pozyskiwanie i gromadzenie danych w celu wykonywania sprawozdawczości medycznej w zakresie lecznictwa i profilaktyki, zestawień i meldunków.
 2. Przygotowywanie projektów wytycznych, procedur i rozkazów regulujących postępowanie w określonych obszarach wojskowej służby zdrowia
  oraz koordynacja procesu uzgodnień.

3.    Współuczestniczenie w:

a)   sprawowaniu nadzoru nad realizacją zadań związanych z profilaktyką zdrowotną,

b)   organizowaniu systemu zabezpieczenia medycznego Inspektoratu
i podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych,

c)    koordynowaniu działalności podmiotów leczniczych w formie jednostek budżetowych w zakresie prawidłowości świadczeń zdrowotnych
oraz w zakresie wojskowej służby medycyny pracy w Inspektoracie
i podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych,

d)   koordynowaniu działalności podmiotów leczniczych w formie jednostek budżetowych w zakresie prawidłowości świadczeń zdrowotnych,

e)   koordynowaniu i realizacji procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego, a także utrzymywania kwalifikacji zawodowych
przez personel medyczny, w tym szkolenia rezerw osobowych struktur
i jednostek medycznych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ,

f)     sprawdzeniu stopnia przygotowania jednostek wojskowych
do służby poza granicami państwa w ramach PKW, PJW, GB UE i SON,
w tym ukompletowania w SpW i Indywidualne Wyposażenie Medyczne,

g)   rozpatrywaniu skarg i zażaleń dotyczących działalności służby zdrowia
w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu,

h)   aktualizacji i implementacji Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON).

 

Okres aktualności oferty:  do 14 marca 2021 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty, ogłoszonej w dniu 1 marca 2021 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”)
:

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 


SAMODZIELNY REFERENT

 

ODDZIAŁ MPS

SZEFOSTWO SŁUŻBY MPS

 

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

Zatrudnienie: 1 kwiecień 2021 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 3.390  zł + premia regulaminowa 25%.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,          

                            w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie techniczne

Doświadczenie zawodowe – min. 4 lata pracy zawodowej (2 lata jeśli wykształcenie wyższe) na podobnym stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe:

1.    Preferowane wykształcenie wyższe techniczne.

2.    Znajomość przepisów krajowych i branżowych dotyczących:

-     obrotu paliwami i ich rozliczeniem w ramach NATO,

-     zarządzania i gospodarowania paliwami w SZ RP,

-     wymagań stawianych obiektom magazynowym dedykowanym do przechowywania paliw,

-     ogólna znajomość zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki.

3.    Preferowana wiedza z zakresu postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi NATO.

4.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (Excel, Word, PowerPoint).

5.    Umiejętność samodzielnego przygotowania i redagowania pism, meldunków, prezentacji oraz raportów wynikowych.

6.    Umiejętność interpretacji i analizy informacji ujętych w bazach danych.

7.    Umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów krajowych
i branżowych.

8.    Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność.

9.    Samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

10. Zdyscyplinowanie w samokształceniu doskonalącym, podnoszącym kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

 

Zakres obowiązków:

1.    Rozliczanie paliw wydanych dla państw NATO oraz przyjętych poza granicami państwa przez Siły Zbrojne RP.

2.    Rozliczanie wydanych i przyjętych paliw państw sojuszniczych
i partnerskich na zasadach określonych w dokumentach standaryzacyjnych.

3.    Współpraca z Szefostwem Finansów w zakresie wzajemnych rozliczeń paliw pod względem finansowym.

4.    Opracowywanie projektów dokumentów normujących wzajemne rozliczanie paliw z państwami sojuszniczymi.

5.    Zbieranie i aktualizowanie informacji o dokumentach standaryzacyjnych podlegających ratyfikacji w zakresie kompetencyjnym Oddziału MPS.

6.    Opracowywanie okresowych sprawozdań i informacji z realizacji rozliczania paliw wydanych dla państw NATO oraz przyjętych poza granicami państwa przez Siły Zbrojne RP.

7.    Prowadzenie bazy danych odnośnie rozliczania paliw wydanych przez Siły Zbrojne RP dla państw NATO do techniki naziemnej, powietrznej i morskiej oraz przyjętych poza granicami państwa przez Siły Zbrojne RP.

8.    Współuczestniczenie w pracach Komitetu Paliwowego oraz grup roboczych NATO i UE w zakresie zabezpieczenia paliwowego.

 

Okres aktualności oferty:  do 14 marca 2021 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta, ogłoszonej w dniu 1 marca 2021 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”)
:

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

 

 


SAMODZIELNY REFERENT

 

ODDZIAŁ MPS

SZEFOSTWO SŁUŻBY MPS

 

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

Zatrudnienie: 1 kwiecień 2021 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 3.390 zł + premia regulaminowa 25%.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,          

                            w pełnym wymiarze czasu pracy).

 

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie techniczne lub informatyczne

Doświadczenie zawodowe – min. 4 lata pracy zawodowej (2 lata jeśli wykształcenie wyższe) na podobnym stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe:

1.    Preferowane wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne.

2.    Znajomość przepisów krajowych i branżowych dotyczących:

-     zasad rachunkowości w aspekcie prowadzenia gospodarki mieniem,

-     logistycznych systemów informatycznych,

-     zarządzania i gospodarowania mieniem.

3.    Ogólna znajomość zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki.

4.    Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

5.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (Excel, Word, PowerPoint).

6.    Bardzo dobra znajomość zintegrowanego systemu informatycznego SAP,
a szczególnie w zakresie możliwości zastosowania dostępnych funkcjonalności w części logistycznej.

7.    Umiejętność samodzielnego przygotowania i redagowania pism, meldunków, prezentacji oraz raportów wynikowych.

8.    Umiejętność interpretacji i analizy informacji ujętych w bazach danych.

9.    Umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów krajowych
i branżowych.

10. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

11. Zdyscyplinowanie w samokształceniu doskonalącym, podnoszącym kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

 

 

 

 

Zakres obowiązków:

1.  Opracowywanie wniosków o wprowadzenie zmiany w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) w zakresie gospodarki Służby MPS.

2.  Aktualizacja bazy Jednolitego Indeksu Materiałowego (JIM) w zakresie produktów MPS.

3.  Udział w pracach projektowo-wdrożeniowych:

a)     modułu wsparcia eksploatacji sprzętu wojskowego  - PWE ZWSI RON,

b)    modułu systemu informatycznego gospodarki magazynowej - WMS ZWSI RON,

c)    systemu znakowania wyrobów kodami kreskowymi wg standardów systemu GS1 i wykorzystania technologii automatycznej identyfikacji w ZWSI RON;

4.     Monitorowanie funkcjonowania systemu Jednolitego Indeksu Materiałowego
i indeksacji w Służbie MPS, a w szczególności
opiniowania wniosków o nadanie / zmianę  jednolitego indeksu materiałowego JIM.

Okres aktualności oferty:  do 14 marca 2021 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta, ogłoszonej w dniu 1 marca 2021 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”)
:

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 2. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

 

OFERTA PRACY

 

SPECJALISTA

 

 

SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO I KONTROLI

ODDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

 

REGON: 340308690

NIP: 5542740144

 

Zatrudnienie: kwiecień 2021 r.

Wynagrodzenie brutto: od 3534 zł (+dodatek za wysługę lat +premia w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego).

Rodzaj umowy: umowa na czas określony (zastępstwo na czas nieobecności    

                            pracownika).

Wymagania konieczne:

1.    Wykształcenie – wyższe.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Preferowane wykształcenie wyższe techniczne.

2.    Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

3.    Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony informacji niejawnych:

¾      ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
i aktów wykonawczych do ustawy (zarządzenia, rozporządzenia, decyzje Ministra Obrony Narodowej);

¾     rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego;

¾     decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r.
w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej;

¾     decyzji Nr 345/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych
w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

4.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (MS Office) oraz umiejętność redagowania pism.

5.    Biegła znajomość systemu operacyjnego Windows 10.

6.    Umiejętność pracy w zespole, a także organizacji pracy własnej.

 

Zakres obowiązków:

1.    Weryfikacja bieżących dokumentów dotyczących funkcjonowania systemów teleinformatycznych.

2.    Współuczestnictwo w:

a.    opracowywaniu projektów dokumentów normatywnych regulujących problematykę ochrony informacji niejawnych w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego;

b.    organizowaniu i prowadzeniu kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji prowadzonych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i upoważnionych przez niego pracowników Oddziału (bieżących i stanu zabezpieczenia informacji niejawnych);

c.     zapewnieniu przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych w systemach teleinformatycznych, w tym właściwego obiegu informatycznych nośników danych i wytworzonych dokumentów;

d.    zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego podczas ćwiczeń, treningów, odpraw i szkoleń.

 

Okres aktualności oferty: 05.03.2021 r.

 

Zgłaszanie ofert (CV i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty, ogłoszonej w dniu
17 lutego 2021 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”):

-        pocztą na adres: 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;

-        osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

 

-        pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl.