Współpraca Cywilno - Wojskowa

Warunkiem koniecznym do zapewnienia skutecznej obrony kraju jest efektywna integracja potencjału militarnego z odpowiednio przygotowanymi elementami podsystemu niemilitarnego, w tym administracją państwową, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz zorganizowanym i przygotowanym do obrony społeczeństwem. Współpraca cywilno-wojskowa, realizowana w celu zintegrowania działań WOT z elementami podsystemu niemilitarnego oraz innymi podmiotami środowiska cywilnego jest jednym z zasadniczych czynników wpływających na skuteczność działania całego systemu obrony terytorialnej. W tym względzie WOT, w stosunku do elementów podsystemu niemilitarnego, może pełnić zarówno rolę wspieranego, jak i wspierającego.
Realizując wspólne zadania w obszarze współpracy cywilno-wojskowej, mając na względzie potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa, bezpieczeństwa społeczności lokalnych, umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, opieramy je o zawarte porozumienia zarówno z podmiotami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, jak i innymi partnerami społecznymi.