Współpraca

Warunkiem koniecznym do zapewnienia skutecznej obrony kraju jest efektywna integracja potencjału militarnego z odpowiednio przygotowanymi elementami podsystemu niemilitarnego, w tym administracją państwową, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz zorganizowanym i przygotowanym do obrony społeczeństwem.

Współpraca cywilno-wojskowa, realizowana w celu zintegrowania działań WOT z elementami podsystemu niemilitarnego oraz innymi podmiotami środowiska cywilnego jest jednym z zasadniczych czynników wpływających na skuteczność działania całego systemu obrony terytorialnej. W tym względzie WOT, w stosunku do elementów podsystemu niemilitarnego, może pełnić zarówno rolę wspieranego, jak i wspierającego.

 

Realizując wspólne zadania w obszarze współpracy cywilno-wojskowej, mając na względzie potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa, bezpieczeństwa społeczności lokalnych, umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, opieramy je o zawarte porozumienia zarówno z podmiotami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, jak i innymi partnerami społecznymi.

 

Ponadto, w ramach współpracy cywilno-wojskowej realizowane są liczne projekty, które mają na celu integrację ze społeczeństwem i wpisują się w misję formacji. Do powyższych należą m.in.:

 

Nazwa projektu

Główne założenia

„KRWIOoBIEG Terytorialsa”

 

               

 

- propagowanie idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

 

- zwiększenie ilości krwi dostępnej w systemie;

 

- utrzymanie zdolności do kryzysowego oddania krwi przez żołnierzy;

 

- propagowanie zdrowego trybu życia i utrzymania sprawności fizycznej;

 

- zaakcentowanie gotowości żołnierzy WOT do wsparcia społeczeństwa poprzez donację krwi;

 

- integracja środowisk lokalnych, skupionych wokół idei wspierania i obrony lokalnych społeczności na wypadek kryzysu.

„Pracodawca przyjazny WOT”

 

 

- zapoznanie pracodawców z podstawowymi informacjami na temat WOT, z prawami i obowiązkami pracodawców, jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników, którzy jednocześnie pełnią terytorialną służbę wojskową.

 

- zapewnienie zrozumienia wśród pracodawców misji, zadań WOT, ale także tego w jaki sposób służba w formacji może przyczynić się do podwyższenia kwalifikacji ich pracowników, będących żołnierzami służby terytorialnej.

 

 

W przypadku zainteresowania współpracą z Wojskami Obrony Terytorialnej zachęcamy do kontaktu:

Administracja państwowa – ppłk Robert BĄKOWICZ

Tel. CA MON 261 878 344

Tel. kom. 727 018 871

Email: r.bakowicz@ron.mil.pl

Organizacje pozarządowe – ppłk Marlena BIELEWICZ

Tel. CA MON 261 877 490

Tel. kom. 604 549 301

Email: m.bielewicz@ron.mil.pl