Deklaracja dostępności

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Data publikacji strony internetowej: 2018.04.16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i audiodeskrypcji. Strona nie posiada formularza kontaktowego z dowiązanymi etykietami tekstowymi, dane teleadresowe dostępne są w zakładce Kontakt, możesz skontaktować się z nami dzwoniąc na numer telefonu 261-883-029. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Redaktor Serwisu, rzecznik.wot@mon.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261-883-029. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, kompleks ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ulicy Juzistek. Do wejścia prowadzą schody. Biuro przepustek znajduje się przy ul. Juzistek 2. Personel biura nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono do wejścia bramę nr 1 od ul. Juzistek 2 przy biurze przepustek. Do budynku Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzą dwa wejścia. Brak podjazdu dla wózków. Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynków budynki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby odwiedzające Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z biura przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami lub systemem kontroli dostępu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Redaktor Serwisu, rzecznik.wot@mon.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261-883-029. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.