Ogólna informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych jest:

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

z siedzibą: 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego

ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować się telefonicznie: 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawa, ul. Radiowa 2,  z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

 

Odbiorcą danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji  zadań ustawowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z  obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Instrukcja o Ochronie Obiektów Wojskowych oraz art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Teren zewnętrzny jak i wewnętrzny  obiektów DO RSZ objęty jest monitoringiem. Nagrania monitoringu będą przetwarzane wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

 

Informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

 

W sprawach spornych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.