Ogólna informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2, kod: 00 – 908.
 
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie: 261 855 352 lub pod adresem: ul. Radiowa 2, 00 – 908 Warszawa z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 
Odbiorcą danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zadań ustawowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Instrukcja o Ochronie Obiektów Wojskowych oraz art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 
Dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Nagrania monitoringu będą przetwarzane wyłącznie z celu w jakim zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 
Teren zewnętrzny, jak i wewnętrzny obiektów DO RSZ objęty jest monitoringiem.
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych w przypadkach, gdyby dane były przetwarzanie niezgodnie z prawem.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.
 
Informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.
 
W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.