Praca w DO RSZ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego

w Warszawie

poszukuje kandydatów

na stanowisko Specjalisty w Dyżurnej Służbie Operacyjnej

Wymagania formalne:

1.      wykształcenie wyższe.

2.      obsługa komputera i Pakietu Office.

3.      obsługa eksploatacyjna urządzeń biurowych i sprzętu teleinformatycznego.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      doświadczenie zawodowe:

          - min. 2 lat pracy w Instytucjach podległych MON;

2.      poświadczenie Bezpieczeństwa (min. POUFNE);

3.      znajomość języka angielskiego na poziomie STANAG 1, 1, 1, 1.

 

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

1.      prowadzenie wykazu sprzętu łączności, informatycznego i kwaterunkowego będącego na wyposażeniu DSO;

2.      przygotowanie sprzętu teleinformatycznego i dokumentacji do przeglądów, remontów i planowanej wymiany;

3.      przygotowywanie projektów dokumentów służbowych przedstawianych do akceptacji przełożonym;

4.      prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności służbowej w DSO;

5.      składanie zapotrzebowań i planów na sprzęt i materiały eksploatacyjne, biurowe i kwaterunkowe niezbędne do funkcjonowania DSO;

6.      sprawowanie nadzoru nad bieżąca eksploatacją sprzętu teleinformatycznego i biurowego w DSO;

7.    zapewnienie (we współdziałaniu ze specjalistycznymi komórkami DO RSZ)  szkolenia specjalistycznego kadry DSO z zasad posługiwania się sprzętem oraz środkami i urządzeniami będącymi na wyposażeniu DSO;

8.      współdziałanie z służbami HELP DESK w zakresie utrzymania sprawności sprzętu teleinformatycznego, audiowizualnego i urządzeń biurowych w DSO.

 

Oferujemy:

1.      zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa, pełen etat;

2.      pracę w zespole.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.      podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;

2.      kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;

3.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

 

Oryginały dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz minimum doświadczenia zawodowego (stażu pracy) wymaganego w specyfikacji danego stanowiska należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów drogą mailową w terminie do dnia 27.11.2019 r.,  na adres:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
e-mail:
 dorsz.kadry@ron.mil.pl

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

UWAGA:

wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,

 ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

 pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.

2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.

3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2,  z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Personalny w Dowództwie Operacyjnym RSZ.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach , dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.