OGŁOSZENIE 1 - stanowiska tłumaczy

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
im. generała Bronisława Kwiatkowskiego
w Warszawie
 

poszukuje kandydatek/kandydatów na pracowników do pracy w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) poza granicami państwa
na stanowiska:

 

Tłumaczy języków:

 • tureckiego (mile widziana dodatkowa znajomość j. angielskiego) – praca w Republice Turcji;
 • rosyjskiego, łotewskiego – praca w Republice Łotewskiej;
 • rumuńskiego – praca w Rumunii;
 • arabskiego – praca w Republice Iraku lub w Republice Libańskiej;
 • albańskiego – praca w Republice Kosowa;
 • bośniackiego, chorwackiego, serbskiego – praca w Bośni i Hercegowinie lub w Republice Kosowa

 

Wymagania ogólne:

 1. Bardzo dobry stan zdrowia.
 2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i ludności Bośni i Hercegowiny, Iraku,   Kosowa, Kuwejtu, Łotwy, Rumunii, Libanu, Turcji.
 3. Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
 4. Ważny paszport.

 

Wymagania szczególne:

 1. Bardzo dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie (preferowane ukończenie studiów filologicznych w zakresie danego języka);
 2. Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem. 

 

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1524).

 

Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przysłanie listu motywacyjnego wraz z załącznikami:

 1. Curriculum Vitae wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z aktualną ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych na adres:
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Zarząd Zasobów Osobowych – J1
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa
mail: dorsz.pkw.kadry@ron.mil.pl

 

 Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

 1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).
 4. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

UWAGA:

 • z wybranymi kandydatami kontaktujemy się drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
 • dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są 2 lub 3 lata, a następnie niszczone,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,
 • umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji zawarcia kolejnej umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.

2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.

3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie: 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudnienia pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Służby Poza Granicami Państwa w Dowództwie Operacyjnym RSZ.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

6a. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na stanowisko pracy, dane będą przechowywane przez okres 3 lat.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.

OGŁOSZENIE 2 - stanowiska BHP

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
im. generała Bronisława Kwiatkowskiego
w Warszawie
poszukuje do pracy
 
starszych inspektorów BHP oraz specjalistów BHP
 
w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) poza granicami państwa
 
 
Miejsce pracy:
 • Republika Turcji;
 • Republika Łotewska;
 • Republika Iraku;
 • Republika Libańska;
 • Republika Kosowa;
 • Bośnia i Hercegowina;
 • Republika Włoska (Sycylia);
 • Rumunia.
 
Wymagania ogólne:
 
 1. Bardzo dobry stan zdrowia.
 2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i ludności Bośni i Hercegowiny, Iraku,   Kosowa, Kuwejtu, Łotwy, Rumunii, Libanu, Turcji.
 3. Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
 4. Ważny paszport.
 
Wymagania szczegółowe:
 
 1. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla służby BHP.
 3. Udokumentowany min. 1 rok stażu pracy w służbie BHP.
 4. Znajomość przepisów prawa regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Mile widziane doświadczenie w służbie BHP w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
 
Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1524).
 
Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z załącznikami:
 1. Curriculum Vitae wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z aktualną ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kierunkowe i kwalifikacje na adres:
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Zarząd Zasobów Osobowych – J1
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa
Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:
 
 1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).
 4. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 
UWAGA:
 • z wybranymi kandydatami kontaktujemy się drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
 • dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są 2 lub 3 lata, a następnie niszczone,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,
 • umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji zawarcia kolejnej umowy.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie: 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudnienia pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.
5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Służby Poza Granicami Państwa w Dowództwie Operacyjnym RSZ.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
6a. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na stanowisko pracy, dane będą przechowywane przez okres 3 lat.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.
 

OGŁOSZENIE 3 - stanowiska psychologów

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
im. generała Bronisława Kwiatkowskiego
w Warszawie
poszukuje do pracy
 
psychologów
 
w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) poza granicami państwa

 
Miejsce pracy:
 • Republika Turcji;
 • Republika Łotewska;
 • Republika Iraku;
 • Republika Libańska;
 • Republika Kosowa;
 • Republika Włoska (Sycylia);
 • Rumunia.
 
Wymagania ogólne:
 1. Bardzo dobry stan zdrowia.
 2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i ludności Bośni i Hercegowiny, Iraku,   Kosowa, Kuwejtu, Łotwy, Rumunii, Libanu, Turcji.
 3. Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
 4. Ważny paszport.
 
Wymagania szczegółowe:
 1. Wykształcenie związane ze specjalizacją.
 2. Udokumentowany staż pracy minimum 2 lata.
 
Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1524).
 
Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z załącznikami:
 1. Curriculum Vitae wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z aktualną ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje na adres:
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Zarząd Zasobów Osobowych – J1
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa
Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:
 
 1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).
 4. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 
UWAGA:
 
 • z wybranymi kandydatami kontaktujemy się drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
 • dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są 2 lub 3 lata, a następnie niszczone,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,
 • umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji zawarcia kolejnej umowy.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie: 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudnienia pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.
5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Służby Poza Granicami Państwa w Dowództwie Operacyjnym RSZ.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
6. a. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na stanowisko pracy, dane będą przechowywane przez okres 3 lat.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.