PKW KFOR

Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) KFOR w Republice Kosowa realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym. W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR wykonuje zadania, w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód.
 
Polscy żołnierze stacjonują w bazach: Camp Maréchal de Lattre de Tassigny w Novo Selo, Camp Film City w Pristinie, Camp Bondsteel, Camp Prizren, Camp Nothing Hill oraz Field House Brezovica.
 
W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.
 
 Do najważniejszych zadań mandatowych należy: 
 • przestrzeganie warunków Rezolucji 1244 oraz porozumień technicznych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i swobody przemieszczania;
 • zorganizowanie systemu rozpoznania i monitorowanie;
 • przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w prowincji;
 • wspieranie organizacji cywilnych w ustanawianiu prawa i porządku publicznego w prowincji;
 • sprawowanie kontroli na przejściach granicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa członkom organizacji międzynarodowych pracującym w rejonie tych przejść;
 • wspieranie pomocy humanitarnej;
 • przeciwdziałanie próbom przemytu towarów pomiędzy Serbią a Kosowem;
 • demonstrowanie obecności militarnej wojsk KFOR. 
 
Wymienione zadania realizowane są poprzez:
 • prowadzenie codziennych rutynowych patroli; 
 • organizowanie patroli doraźnych – zgodnie z potrzebami wynikającymi z danych rozpoznawczych i bieżącej oceny sytuacji; 
 • uczestnictwo we wspólnych patrolach z kosowska policją; 
 • utrzymywanie Sił Szybkiego Reagowania (QRF – Quick Reaction Force) w gotowości do działania w strefie Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód; 
 • wspieranie i zabezpieczanie działań oficerów EULEX podczas przeprowadzania codziennych kontroli na przejściach granicznych; 
 • przeprowadzanie wspólnych synchronizowanych patroli granicznych z żołnierzami armii serbskiej; 
 • organizowanie doraźnych i stałych punktów kontrolnych na drogach w rejonach przygranicznych; 
 • organizowanie doraźnych punktów obserwacyjnych przy głównych drogach prowadzących do granicy z Serbią; 
 • stałe monitorowanie stanu dróg i natężenie ruchu w pasie przygranicznym. 
Najważniejszym zadaniem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie jest stworzenie i utrzymanie warunków umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie mieszkańców Kosowa w miejscu ich zamieszkania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 
Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie liczy do 300 żołnierzy.

Obecnie XLV zmianą PKW KFOR dowodzi ppłk Piotr Szołomicki