PKW KFOR

Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) KFOR w Republice Kosowa realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym. W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR wykonuje zadania, w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód.

 

Polscy żołnierze stacjonują w bazach: Camp Maréchal de Lattre de Tassigny w Novo Selo, Camp Film City w Pristinie, Camp Bondsteel, Camp Prizren, Camp Nothing Hill oraz Field House Brezovica.

 

Obecnie XL zmianą PKW KFOR dowodzi ppłk Piotr Idus. Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie liczy do 300 żołnierzy.

 

W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.

 

 Do najważniejszych zadań mandatowych należy: 

- przestrzeganie warunków Rezolucji 1244 oraz porozumień technicznych; 

- zapewnienie bezpieczeństwa i swobody przemieszczania; 

- zorganizowanie systemu rozpoznania i monitorowanie; 

- przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w prowincji; 

- wspieranie organizacji cywilnych w ustanawianiu prawa i porządku publicznego w prowincji; 

sprawowanie kontroli na przejściach granicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa członkom organizacji międzynarodowych pracującym w rejonie tych przejść; 

- wspieranie pomocy humanitarnej; 

- przeciwdziałanie próbom przemytu towarów pomiędzy Serbią a Kosowem; 

- demonstrowanie obecności militarnej wojsk KFOR. 

 

Wymienione zadania realizowane są poprzez: 

- prowadzenie codziennych rutynowych patroli; 

- organizowanie patroli doraźnych – zgodnie z potrzebami wynikającymi z danych rozpoznawczych i bieżącej oceny sytuacji; 

- uczestnictwo we wspólnych patrolach z kosowska policją; 

- utrzymywanie Sił Szybkiego Reagowania (QRF – Quick Reaction Force) w gotowości do działania w strefie Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód; 

- wspieranie i zabezpieczanie działań oficerów EULEX podczas przeprowadzania codziennych kontroli na przejściach granicznych; 

- przeprowadzanie wspólnych synchronizowanych patroli granicznych z żołnierzami armii serbskiej; 

- organizowanie doraźnych i stałych punktów kontrolnych na drogach w rejonach przygranicznych; 

- organizowanie doraźnych punktów obserwacyjnych przy głównych drogach prowadzących do granicy z Serbią; 

- stałe monitorowanie stanu dróg i natężenie ruchu w pasie przygranicznym. 

Najważniejszym zadaniem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie jest stworzenie i utrzymanie warunków umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie mieszkańców Kosowa w miejscu ich zamieszkania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.