Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
im. generała Bronisława Kwiatkowskiego

funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2014 roku. Został sformowany na bazie Klubu Wojsk Lądowych. Podstawowym celem statutowym Klubu Dowództwa Operacyjnego RSZ jest prowadzenie działalności kulturalnej, która stanowi integralną część działalności wychowawczej, realizowanej w resorcie obrony narodowej na potrzeby żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin.
Kierownikiem Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych jest ppłk Jarosław Guzin.
 
Działalność Klubu Dowództwa Operacyjnego RSZ skierowana jest w szczególności do:
• żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i ich rodzin;
• żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;
• pracowników wojska i ich rodzin;
• byłych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska oraz ich rodzin;
• kombatantów i weteranów oraz ich rodzin;
• członków kół, sekcji i klubów zainteresowań oraz amatorskich zespołów artystycznych działających w klubach wojskowych.
 
Przy Klubie funkcjonują:
• Grupa Plastyczna "Cytadela";
• Grupa Teatralna ,,Cytadela
• Klub Filmowy ,,Luneta";
• Zespół Rozrywkowy ,,Dragon”, „Dragon Young” i „Dragon Junior
 
Do zadań Klubu Dowództwa Operacyjnego RSZ należą:
· opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie wystaw popularyzujących jednostki, tradycje i współczesność Dowództwa Operacyjnego, wojskowych misji pokojowych i stabilizacyjnych;
· realizowanie zadań związanych z organizowaniem uroczystości państwowych i wojskowych o charakterze patriotycznym, organizowanych zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych RP";
· upowszechnianie kultury narodowej w środowisku wojskowym poprzez organizowanie środowiskowych imprez artystycznych;
· organizowanie i współorganizowanie konkursów, przeglądów, konfrontacji i festiwali amatorskiej twórczości artystycznej środowiska wojskowego;
· organizowanie szkoleń, warsztatów i plenerów;
· tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa;
· popularyzacja czytelnictwa w środowisku wojskowym;
· promowanie dorobku kulturalnego wojska w środowisku wojskowym i społeczności lokalnej;
· udzielanie pomocy technicznej w zakresie montażu materiałów filmowych, cyfrowej obróbki fotografii oraz komputerowego projektowania graficznego;
· opieka nad organizacjami kombatanckimi;
· współpraca z wojskowymi ośrodkami kultury;
· współpraca z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi przy realizacji zadań w zakresie działalności kulturalnej.