COM-DKM

 

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego jako jednostka szczebla taktycznego przeznaczona jest do dowodzenia wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego dowodzi wydzielonymi siłami MW na morzu, w powietrzu i na lądzie w czasie wykonywania przez nie zadań, jak również koordynuje bieżącą działalność sił podległych Dowództwu Generalnemu RSZ oraz Dowództwu Operacyjnemu RSZ realizujących zadania w strefie odpowiedzialności dowódcy COM-DKM. 

 

Centrum dowodzi także wydzielonymi siłami Dowództwa Generalnego RSZ w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania Sił Zbrojnych oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR oraz współdziała w tym obszarze z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa. COM-DKM kieruje przedsięwzięcia planistyczno-organizacyjne i koordynacyjne związane z problematyką współdziałania i doradztwa dla żeglugi morskiej.  

 

Do zadań Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego należy również monitorowanie stanu gotowości sił Marynarki Wojennej podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, wydzielonych do stałych i doraźnych zespołów i sił NATO, nadzorowanie służb Marynarki Wojennej w zakresie ich gotowości do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego oraz osiągania  przez nie gotowości do podjęcia działań, jak również monitorowanie gotowości pododdziałów i oddziałów sił Marynarki Wojennej wyznaczonych do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu.

 

COM-DKM odpowiedzialne jest także za koordynację Systemu Wykrywania Skażeń w stosunku do wszystkich elementów tego systemu zlokalizowanych w strefie odpowiedzialności COM-DKM oraz zbieranie i analizę danych, prognozowanie i dystrybucję prognoz oraz ostrzeżeń hydrometeorologicznych dla jednostek sił morskich i sił sojuszniczych.