COL-DKL

Szczegółowy zakres działania Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego określony został rozkazem  nr Z- 71 Dowódcy Operacyjnego RSZ z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

PRZEZNACZENIE COLąd – DKL

Planowanie użycia i dowodzenie siłami komponentu lądowego, wydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego RSZ do operacji połączonej prowadzonej w czasie kryzysu i wojny w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym.

 

ZADANIA COLąd – DKL

W zakresie utrzymania zdolności do działań

1. Opracowanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji osiągania gotowości do działań, mobilizacyjnej COLąd – DKL oraz dokumentacji Wojennego Systemu Dowodzenia (WSyD) SZ RP dla Stanowiska Dowodzenia Komponentu Lądowego (SD DKL).

2. Opracowania i utrzymanie w aktualności planu operacyjnego użycia komponentu lądowego na czas kryzysu i wojny.

3. Utrzymanie gotowości do sformowania Dowództwa Operacyjnego (OHQ) na potrzeby operacji reagowania kryzysowego Unii Europejskiej.

4. Udział w procesie planowania i rozwoju DO RSZ.

 

W zakresie realizacji zadań operacyjnych

1. Dowodzenie elementami ugrupowania bojowego komponentu lądowego wydzielonymi z Dowództwa Generalnego RSZ w podporządkowania Dowódcy Operacyjnego RSZ i przekazanych Dowódcy COLąd – DKL w przypadku zaistnienia kryzysu i wojny, z uwzględnieniem wsparcia układu niemilitarnego.

2. Planowanie i koordynowanie udziału sił lądowych wydzielanych z Dowództwa Generalnego RSZ w operacjach lądowych prowadzonych w ramach SON, GB UE oraz misji i operacji poza granicami kraju.

3. Planowanie i koordynacja zadań reagowania kryzysowego dla elementów lądowych zgrupowań zadaniowych we współdziałaniu z elementami podsystemu niemilitarnego, w przypadku wystąpienia kryzysu niemilitarnego.

 

W zakresie szkolenia operacyjno – taktycznego i gromadzenia doświadczeń

1. Opracowywanie wymagań operacyjnych, planowanie, organizowanie i prowadzenie narodowych ćwiczeń certyfikacyjnych sił lądowych wydzielanych z Dowództwa Generalnego RSZ do Sił Odpowiedzi NATO (SON), Grup Bojowych Unii Europejskiej (GB UE) oraz misji i operacji poza granicami kraju.

2. Udział w procesie szkolenia elementów przewidzianych do ugrupowania bojowego komponentu lądowego, a także udział w przedsięwzięciach szkoleniowych w układzie sojuszniczym, na podstawie porozumień bilateralnych oraz w ramach procesu zgrywania Sił Zbrojnych RP.

3. Udział w opracowywaniu i opiniowaniu doktryn i dokumentów  doktrynalnych z zakresu operacji (działań) lądowych w ramach operacji połączonych.

4. Realizacja przedsięwzięć w ramach systemu wykorzystania doświadczeń, prowadzenie analiz i wypracowywania wniosków w zakresie użycia i działania sił lądowych w ramach misji i operacji, a także przedstawianie wynikających z nich wniosków do wymagań operacyjnych i szkolenia w aspekcie użycia sił lądowych w misjach i operacjach.

 

W zakresie współpracy i wizerunku SZ RP

1. Współpraca i współdziałanie z dowództwami komponentów lądowych NATO I UE.

2. Współpraca z organami wojskowymi, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie spraw mających wpływ na funkcjonowanie COL – DKL.

3.Propagowanie pozytywnego wizerunku COLąd – DKL w garnizonie oraz upowszechnienie wśród żołnierzy i lokalnej społeczności wiedzy z zakresu historii i tradycji oręża polskiego, w tym szczególnie COLąd – DKL.

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi  w zakresie pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Dowództwa Operacyjnego RSZ, COL – DKL, kultywowania i pielęgnowania pamięci o żołnierzach poległych w walkach za Ojczyznę oraz tych, którzy zginęli podczas wykonywania zadań w czasie pokoju.

 

http://coladdkl.wp.mil.pl/pl/index.html